Archives for posts with tag: Tyskland

Hvis man spørger hvorfor den tyske befolkning i almindelighed er imod A-kraft, så kan man måske finde noget af svaret i det følgende.
For en ordens skyld nævner jeg at den tyske reaktion senere viste sig at være ubegrundet.
MEN
Erfaringen viser at sådanne senere vurderinger har det har megen lille indvirkning på folkestemningen.
________________________________________________________________

KiKK studiet

A German study on childhood cancer in the vicinity of nuclear power plants called “the KiKK study” was published in December 2007.
– – Det var 20 år efter ulykken ved Tjernobyl 1986
– – men før ulykken ved Fukushima (11 Marts 2011)
According to Ian Fairlie it “resulted in a public outcry and media debate in Germany which has received little attention elsewhere”.
– – Tre år efter KiKK-studiet (September 2010) introduceredes
– – det meget omtalte Energiewende.
– – Det var et år før ulykken ved Fukushima. (Marts 2011)
Således kan man formode at der har været en sammenhæng mellem KiKK-studiet og Energiewende.

– – “It [Energiewende] has been established “partly as a result of an earlier study by Körblein and Hoffmann, which had found statistically significant increases in solid cancers (54%), and in leukemia (76%) in children aged less than 5 within 5 km of 15 German nuclear power plant sites.”

– – “It red a 2.2-fold increase in leukemias and a 1.6-fold increase in solid (mainly embryonal) cancers among children living within 5 km of all German nuclear power stations.”

However
In 2011 a new study of the KiKK data was incorporated into an assessment by the Committee on Medical Aspects of Radiation in the Environment (COMARE). Studying the incidence of childhood leukemia around British nuclear power plants.
Her blev det tyske studie kritiseret.
Også:
En specifik kritik, i et senere “læserindlæg” til det samme tyske medie.
Og
fra et Kanadisk studie The KiKK Study Explained kommer der også direkte kritik.

Min tilføjelse

Man higer og søger og hvis man er ihærdig, ja så finder man nok noget.
MEN
Hvis man vil være logisk, så bør risiko vurderes med spørgsmålene
– – – – Hvor farligt? og Hvad så?
Dette dilemma er forsøgt behandlet i forbindelse med det der går under betegnelsen: J-Value eller Justification Value.
I et forsøg på at komme nær dette har jeg prøvet at få svar på det nagende spørgsmål: Hvor mange?
I den lidt rodede artikel finder man:
Around 600 [children] who become ill with leukemia yearly [in Germany.]
Og
37 children catching leucemia live within 5 km from a nuclear power plant.

– – Nu er det ikke per år men over en periode på 24 år.
Senere (tabel 5) finder man følgende:
Forventet 24 og observeret 34 (40 % flere)
Deraf konkluderes at der var tale om 10 ekstra tilfælde af leukæmi i en periode på 24 år.
Længere nede, i konklusionen, finder man:
– – “Notably, even after the pooling of all data, in the 24-year study period only 37 cases of leukemia in children under 5 within the 5-km zone were included in the evaluation
Out of a total of 5893 cases of leukemia [for Germany].”

I modsætning til den tyske befolkning vil jeg hævde at:
Skader ved at frasige sig A-kraft vil langt overskride de – måske hypotetiske – skader fra anlæg for A-kraft eller højspænding.

Når man læser artiklen efterlades man desværre med en ubehagelig følelse af at de mange tal skjuler manglende substans
eller et ønske om – – – .

Og
– – Tidsrummet “10 eller 24 år” og andetsteds “årligt” virker (bevidst?)
– – forvirrende.

For at øge forvirringen nævner jeg at tilsvarende studier i hvert fald “frifinder” andre kræftformer og forklarer at disse ekstra tilfælde af kræft kun gælder for leukemi.

Power lines ?

Nær ved A-kraftværker er der naturligvis mange højspændingsledninger og transformatorer.
Flere studier omtaler en sammenhæng mellem højspænding og leukemi blandt børn.
Andre studier tilbageviser.
Se: https://wp.me/s1RKWc-4j

For en ordens skyld har jeg forgæves forsøgt at forklare det med Neutrinos.

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
__________________________________________________________________

Dunkelflaute

Der kommer store problemer med strømforsyningen i Tyskland når de sidste kernekraftværker lukker ned i 2022 og de fossile værker i årene derefter.

I perioder hersker der Dunkelflaute i Tyskland, hvilket betyder vindstille når det er mørkt.
I flere dage under Dunkelflaute var nøgletallene for tysk elforsyning omtrent følgende:
bla – De 26 000 vindmøller producerede mindre end 1 GW
bla – De 1,2 millioner solcelleanlæg max 2,3 GW ved middagstid.
bla – De af vejr og vind uafhængige kraftværker, der fyres med
bla – biobrændsler, samt Hydro anlæg, leverede ca. 7 GW.
I alt var den samlede “grønne” produktion godt 10 GW midt på dagen.
Efterspørgslen for El energi, uden varme og med lidt til transport er dog næsten 75 GW.
Det betyder, at ca. 90 % af El produktionen kom fra kernekraft, fossil energi samt import, der for en del vil være kernekraft.
Kilde: Der Spiegel, der er næsten bandlyst af “de grønne”.

ENDNU:
I begyndelsen af det ambitiøse Energiewende, har det kun haft økonomiske konsekvenser.
Mere om de tyske besværligheder.

Hvis man ”sådan bare” vil gemme døgnvariationer i batterier, vil allerede dette blive rasende dyrt.

 • Her vil det være naturligt at spørge om importerede biobrændsler i realiteten er grønt.
  I hvert fald er det ikke grønt når man i Tyskland ødelægger landsbysamfund for at skaffe brunkul til nye kraftværker.
 • Naturligvis er det muligt at gemme biofuel og biogas til brug ved behov for backup.
  Dette, som så meget andet, vil kun blive en dyr dråbe i havet.
  Det er ikke set foreslået – seriøst.
 • Nye muligheder for Hydro er næsten ikke eksisterende.
 • I europæisk sammenhæng er der stort set kun en mulighed for ny og betalelig pumped storage.
  Det drejer sig om et Mega-stort anlæg i Skotland der forudsætter at man pumper saltvand op i en ferskvandssø.

Tysk solkraft variation For solenergien alene haves følgende:
– På den bedste dag: 21. juni
producerede solcellerne
23 GW ved middagstid.
– Tilsvarende: 18. januar
produceredes knapt 1 GW
Også ved middagstid.
Naturligvis ikke så meget resten af dagen og intet om natten.

Hvis solenergi, som planlagt, skal levere en væsentlig del af det tyske behov – også om vinteren.
Så vil der naturligvis blive katastrofal overproduktion om sommeren.
Denne energi kan ikke ”sådan bare” eksporteres til Norge, der selv har rigelig vandkraft om sommeren og gerne vil eksportere.
Måske kan Polen aftage noget.

 • Det er naturligvis forståeligt, at den tyske industri gerne vil have en ekstra gaspipeline etableret fra Rusland, gennem Østersøen, så de i fremtiden har backup til vind og solenergi.
  Dette vil naturligvis forsinke det endelige sammenbrud af det ambitiøse Energiewende.
 • Måske kan det også forstås at der drømmes om en forbindelse til Norge.
  Sådan en forbindelse vil være lang, dyr og have et betydeligt energitab.
 • For mig er det aldeles uforståeligt at ”den tyske opinion” ikke har forstået situationens alvor.
 • Den eneste forklaring jeg kan finde er at al den hurlumhej er resultatet af en dygtig og hæmningsløs propaganda, hvor alt der omhandler atom og radioaktivitet gøres til en stor risiko.
 • I sandhedens interesse nævnes at et tysk studie angives at finde øget forekomst af leukemi blandt børn der boede nær ved kernekraftanlæg.
  Antallet er lille og hvis studiet er pålideligt, må det sammenlignes med skader, der kan henføres til brug af kul og brunkul.

Naturligvis også i Danmark.


Nul vindkraft - næsten

Klik på diagrammet for fuld størrelse og detaljer.

Man ser at der var en periode på over 48 timer hvor vindmøllerne nøjes med at køre i tomgang.
Senere, da vinden kom tilbage, var der en kort periode hvor højeste ydelse nåde op på 1450 MW – svarer til en udnyttelsesgrad på 27 %

Et forsøg på at vurdere de få tilgængelige talværdier kan findes nederst på en anden blog http://wp.me/p1RKWc-DA

Og en vurdering af en “super-grøn” drøm: https://wp.me/s1RKWc-4u

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
_________________________________________________________________

Dunkelflaute

We can expect huge problems for the power supply in Germany, when the last nuclear power plant shut down in 2022 and the fossil plants in the years thereafter.
At times there is Dunkelflaute in Germany, which means windless when it is dark.
For several days during Dunkelflaute, the key figures for the German electricity supply were approximately the following:
– 26 000 wind turbines produced less than 1 GW
– 1.2 million solar panels (PV) max 2.3 GW at noon.
– The power plants not depending on wind and weather and instead
– ..- depending on biofuels and Hydro supplied about 7 GW.
In all, the total “green” production was less than 10 GW at midday.
Demand for Electric energy, not considering heat and a little for transport, is almost 75 GW.
More at peak times.
This means that approximately 90% of electricity production came from nuclear power, fossil fuels and imports, some of this will be nuclear.
Source: Der Spiegel, which is almost banned by “the greens”.

YET:
Still, at the beginning of the ambitious Energiewende, it only has economic consequences.
More about the German difficulties.

If you want to save, just the day-night variations, in batteries, already this will be furiously expensive.

 • Here it is natural to ask wether imported biofuels in fact is green.
  At least, it is not green when we see how Germany destroys villages in order to get space for strip mining for brown coal to feed the new power plants.
 • If you want to store biofuels or biogas for backup, it will be nothing but a very expensive drip in the ocean.
  Until now I have not seen anything in this direction.
 • New opportunities for Hydro are almost nonexistent.
 • In the European context, there is virtually only one opportunity for new and affordably pumped storage.
  This is a Mega-sized plant in Scotland which assumes that we can pump brine into a fresh water lake.

Tysk solkraft variation For solar energy alone we have the following:
– The best day: June 21 the solar
cells produced 23 GW
at noon.
– Similarly, 18 January the
production was less than
1 GW, also at noon.
Of course, not so much the rest of the day and nothing at night.

If solar energy, as planned, should provide an essential part of the German needs – even at wintertime.
Then, of course, there will be disastrous overproduction in summer.
This energy can’t “just” be exported to Norway, which have abundant hydropower in the summer and would like to export.
Perhaps Poland may buy something.

 • It is of course understandable that German industry would like to have an extra gas pipeline established from Russia through the Baltic Sea.
  Then, in the future, they have backup for wind and solar energy.
  At least until the final collapse of the ambitious Energiewende.
 • Perhaps it can also be understood that there are dreams of a connection to Norway.
  Such a connection will be long, expensive and have a considerable energy loss.

To me it is utterly incomprehensible that the “German public opinion” has not understood the seriousness of the situation.

 • The only explanation I can find is, that all this hubbub is the result of a skillful and relentless propaganda, where everything dealing with nuclear and radioactivity has been done to be a major risk.

Greetings and good reflection
Thorkil Søe

Strong European Grid

But there are times when the European Wind power will not provide more than a fraction of what is needed.
The assumption used in the diagram below is that 50% of each country’s electricity generation would be supplied by a combination of wind and hydro.
In tis way you get Wind -- To uger med lav
Hourly wind surpluses and deficits by country, January 2016
Call it baseload or what you like. But click on the diagram.

Englisch Übersetzung http://wp.me/p1RKWc-11F

In gewisser Weise war es Deutschland, die erste ging, weil nach der Wiedervereinigung Kernenergie in Europa zu begrenzen begann.
Es ist schwer, etwas anderes als politische Motive zu finden.

Zunächst ist eine Zusammenfassung von Informationen aus Organisation REO, die plädieren für eine ausgewogene Beurteilung der Energie, insbesondere der Kernenergie.

 • Fünf Reaktoren in der ehemaligen DDR Deutschland wurden während der deutschen Wiedervereinigung geschlossen.
 • Vier Reaktoren in Bulgarien und Slowenien wurden als Bedingung für den Zugang zum EU geschlossen.
 • Drei Reaktoren in Deutschland wurden vor der Katastrophe in Fukushima geschlossen.
 • Acht weitere deutsche Reaktoren nach der Katastrophe von Fukushima waren geschlossen.
 • Ein kompletter Reaktor in Österreich und ein anderer in Deutschland wird nie zum Einsatz.

Zusätzlich geschlossen zwei Reaktoren in Barsebäck, auch wegen des politischen Drucks.
Mit keinem anderen Rechtfertigung als eine aufgeblähte, aber äußerst unfaire öffentliche Meinung in Dänemark.

So wurde für 15 GW Energie geschlossen, die leicht verfügbar heute sein könnte.

Um die Versorgung und das grüne Modell zu halten hat große Menge an Solarenergie und Windkraft ausgegeben.
Trotzdem war es notwendig, den Einsatz zu beginnen
12 MW neuer Kohlekraftwerke.

Eine Folge davon war:

Brunkul i TysklandVon vielen Seiten kritisiert der ehrgeizigen Pläne.
Vorläufige was Vorläufige was darauf hindeutet, all dies zu Deutschland nicht nur ihre Wirtschaft zu ruinieren, sondern zerstört auch das Klima zu speichern.

All dies kann in einem reichen Land natürlich tun.
 
In Deutschland fühlt sich offenbar wird die Welt untergehen, wenn es in einem Atomkraftwerk ein schwerer Unfall ist.

Tilbageflyttere ved Tjernobyl.pngTjernobyl dyreliv.pngAber dann (März 2016) beginnt der Spiegel zu erklären, wie all diese teuren Maßnahmen waren nicht erforderlich und so viel Angst vor der Kernenergie war stark übertrieben.

und Tiere sie verstehen nichts.
.
Mit dem folgenden von Der Spiegel (März 2013), gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass die “Grünen” zu verstehen beginnen – langsam.

Selv dieser Konflikt berührt alle politiska Parteien, keiner ist mehr påvirket als die Grünen.
Seit der Gründung der Partei im Jahr 1980 verfocht har ein Atomausstieg und Kämpfte für saubere Energie.
Aber jetzt ist thatthis phaseout im Gange, sind die Grünen einen großen Teil von sina Traum zu verwirklichen – die utopische Idee einer Gesellschaft, die auf “gute” Leistung betrieben wird – wird sich in Luft verschwinden.
Grüne Energie, theyhave gefunden, kommt zu einem enormen Kosten.
Und die Umwelt også zahlen einen Preis, wenn die Dinge in Gang halten, wie sie havebeen.

In Deutschland haben Sie Das Bürokratie-Monster erreicht:
Von Der Spiegel Oktober 2013 zitiert:
“Vergessen wir nicht, dass die deutschen Bürokraten über 4.000 verschiedene Subventionskategorien für erneuerbare Energien entstanden sind und anscheinend an dem Prinzip festhalten, dass das, was besonders teuer ist, großzügig subventioniert werden muss.”

2016 August lesen wir, dass Deutschland die Subventionssystem ändern.
Es bedeutet, dass Sie das bestehende System verlassen wird basierend auf
Einspeisetarif zugunsten eines Systems nach Plänen auf Auktion Verträge zu liefern” erneuerbaren “Strom an den billigsten Anbieter.
Die verdorbene A-Kraft ist nicht als hartnäckig definiert.
Es ist nur billig und stabil.

und vieles mehr

Das Energy Collective gibt Januar 2017 ein sehr langer Versuch einer Bewertung.
Informationen und Ansprüche sind in alle Richtungen.

Aber die wirklich verheerende Regel ist, dass “Green Energy” Netzwerkpriorität hat.
Das bedeutet, dass “Die anderen” nur Backup sein sollten.
Obwohl es die Wirtschaft zerstört, wird davon ausgegangen, dass “das traditionelle” weiterhin vorhanden sein muss.
Dies ist “so nur” angegeben, um $ 24 Milliarden pro Jahr zu kosten.
Wenn die Informationen von Die kollektive Energie ist zuverlässig, es entspricht die Kosten für vier neue Reaktoren pro Jahr zu bauen.
Aber egal, was das Risiko einer Xenon-Vergiftung (Xe135) und eine Katastrophe von Tschernobyl, machen es unmöglich, die Kernenergie kann als back-up verwendet werden.

Agora Energiewende Bewertung 2014 bietet eine Fülle von Daten, die offenbar sorgfältig ist ausgewählt.
Aber egal was passiert, kann man sehen, dass die deutschen „traditionelle Kraftwerke“ geschickt worden sind bei den Netto-Ausgleich.

Der Spiegel, dass forkætres der grünen, bietet Informationen über Dunkelflaute, „dunkle Wind Arten“ bedeutet.
Das habe ich versucht, auf einer anderen Seite zu behandeln .

„Mehr Es folgt aus dem vorstehenden, dass Deutschland, die schwer zu grün, und kontaminationsfrei arbeitet –
Ja, sie kann das Hinterrad aus der „Atom-France“ nicht einmal sehen.

März 2017 die deutsche Energiewende wieder auf die The Energy Collective kommt.
Sie lesen, dass wir entweder wiederholen kann Deutschland die Fehler oder
von ihnen zu lernen.
Offenbar lernen die Bevölkerung nicht.

​​Auf einer anderen Seite, auch von die Energie gemeinschaftlich, sieht, dass in Deutschland Strom fast 10mal mehr verschmutzenden ist im Vergleich zu dem Französisch.
Man bekommt die Daten aus dem 2016.
Deutschland erzeugten 545 TWh und entladen im April 560 g CO2 pro kWh
Frankreich erzeugt 530 TWh und entladen im April 58 g CO2 pro kWh

Und dann.
Obwohl ich gesagt habe es viele Male:
Der Spiegel schreibt, dass die gefürchtete Radioaktivität nicht so gefährlich sein kann, wie wir dachten.

Netzwerkprobleme


Sehr selten gibt es Informationen über die Kosten von Energiewende zur Verfügung.
Von Das Energy Collective Collective , wie folgt:

Redispatch (Umverteilung)

In Perioden gibt es nicht genügend Kapazität, die Energie zu übertragen.
Dies bedeutet, dass die billigste Energie nicht verkauft werden kann und das “Netz” bedeutet teurer werden.
Zum Beispiel, wenn es in Norddeutschland viel Wind und ein großes Bedürfnis in Süddeutschland gibt.

År – – Antal dage Energimængde Omkostninger
2013 – – 223 – – – – – – – – – – – – – – 137 million €
2014 – – 330 – – – – – 5.197 GWh – – – 187 million €
2015 – – – – — – – – 16.000 GWh – – – 412 million €

Hier sind die folgenden:
Jahr
2013 – – 555 GWh
2014 – – 4.722 GWh

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Kosten (Mio € / Jahr).
Deutsch omkostninger.png

Gesamt

Bis 2015 stiegen die Gesamtausgaben auf 715 Mio. €

Det grønne mål

For Greenpeace og andre “Grønne Ordinationer” er det et mål at Europa – Og helst hele verden – skal omlægge sit energisystem fra Kul og Kernekraft til hovedsageligt Sol og Vind.
Begrundelsen er et ønske om at reducere udledningen af drivhusgasser og et fastgroet ønske om at undgå kernekraft.

På europæisk plan – ja måske på verdensplan – er det Danmark og Tyskland, der prøver at være foregangslande for denne omstilling. Danmark med vindkraft, som det bærende element og Tyskland med solenergi (PV)

Men hvordan?

Med mindre jeg har overset noget væsentligt, har hverken Danmark eller Tyskland offentliggjort andet end luftige hensigtserklæringer til at beskrive det ønskede fremtidige energisystem.
Tilsyneladende tales der meget lidt om den egentlige udfordring:
Pris og Forsyningssikkerhed.

I årevis har Danmark arbejdet på ”den store grønne omstilling” uden at give andre oplysninger end det sædvanlige:
”Vi er på vej” og “Se hvor langt vi er kommet”.
Tyskland, der kun lige er begyndt, har naturligvis en bedre undskyldning for manglende oplysninger.

For Danmark har jeg sammenfattet det jeg tror at vi, som borgere, har
krav på at vide. Se her.

For det tyske energiewende er der meget, der tyder på at de uløste udfordringer er ved at hobe sig op.

Men lige meget hvad. I mangel af rimelige oplysninger, ja så vil jeg prøve.

Lagring af energi.

Under forudsætning af målsætningen (Næsten al energi skal være VE)
vil der være tale om meget store energimængder:

Realistiske muligheder

Lagring af store energimængder kan, med nuværende teknik, kun ske med reguleret vandkraft, hvor der efter behov kan der åbnes eller lukkes for slusere.
Eller pumped storage hvor overskudskraft bruges til op-pumpning af vand.

Udover det, der bedst kan betegnes som småting, er der kun nye muligheder i Norge og ved et eventuelt “Mega-stort” anlæg ved Great Glen i Skotland.
Ved nøjere eftersyn viser det sig at være en dråbe i havet.
Både Tyskland og England bejler til norsk vandkraft, der trods alt er begrænset.
Great Glen er trods alt langt væk. For øvrigt forudsættes at der pumpes saltvand op i en ferskvandssø.

Behov

Danmarks vinterbehov vil være omkring 10.000 MW
Det tyske nok ti gange så meget.

Det har ikke været muligt for mig at finde en realistisk vurdering af den tid Europa (mest Tyskland og Danmark) skal klare forsyningen udelukkende med backup.
Det vil kræve analyse af metrologiske data, der burde være tilgængelige. Således må man atter nøjes med mit skøn.

Naturligvis skal man vurdere ”værst tænkelige situation” kombineret med alt det der hjælper til at afbøde situationen.
Mit forsigtige gæt er tyve dage med 50 % behov.
For Tyskland alene vil det betyde:
20 dage @ 24 timer x 100.000 MW x 50 % = 24 TWh.
Dette alene ville beslaglægge 30 % af kapaciteten af de norske vandmagasiner.
Her må det huskes at kun en mindre del af disse vandmagasiner er med reguleret vandkraft og meget få med pumped storage og at det kræver specielle naturforhold for at installere yderligere pumped storage.
Her er der ikke taget hensyn til udjævning af årstidsvariationer.

Vandkraft

Desværre må man konstatere at de fleste egnede lokaliteter er udnyttede.

Solceller

I vinterhalvåret, hvor der er mest behov for kraft vil det kræve et næsten uhørt antal solceller for at opfylde ønsket om at dække forsyningen i Tyskland.
Desværre må hovedparten af disse solceller sættes ud af drift i sommerhalvåret. Hvis ikke vil overproduktion ødelægge nettet.

Hvis man ‘sådan bare’ vil hente backup baseret på sol, skal det hentes i Kina om morgenen, fra Mexico om aftenen og fra Nordafrika en overskyet vinterdag.

Vindkraft

Arealbehov for vindmøller har vist sig at være omtrent 350 km^2/GW nominel kapacitet.
For at dække Danmarks behov, der naturligvis også skal inkludere backup, skal der installeres omkring 25 GW, der vil beslaglægge små 9.000 km^2, der er 1,2 % af Nordsøens areal.
Der skal naturligvis være plads til andre lande og der også skal tages hensyn til skibsfart, olieplatforme, havdybder og bundforhold.
Måske bliver der trængsel.
I hvert fald i den tyske del.

Affald og træflis

Mængden af brugbart affald er trods alt begrænset.
Verdensmarkedet kan umuligt dække brug af træflis i samme målestok som det bruges i Danmark.

Hvis affald og træflis skal gemmes og være til rådighed som backup vil der naturligvis blive behov for flere ekstra anlæg, der ‘sådan bare’ skal stå og vente på at være nødvendige.
Det vil også blive nødvendigt at have lagerplads for store mængder affald, træflis og hvad man ellers finder på.

Backup

Foreløbigt kan Danmark holde skindet på næsen fordi vi kan få hjælp fra Sverige (kernekraft) og specielt fra Norge (vandkraft)

Til gengæld er det mit skøn at det ikke vil blive muligt for Tyskland.

I sammenhæng med dette nævnes at forbindelsen Skagerrak 4 kostede godt € 400 millioner for 700 MW Jylland-Norge.

Konklusion

Min konklusion er at vi, og nok mest Tyskland, har rodet os ind i en håbløs blindgyde.
Hvad siger du?

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
______________________________________________________________________
In a way, it was Germany that took the lead, when Europe, after the German reunification, began to limit the use of nuclear energy. .
It’s hard to find anything but political motives.

The first is a summary of information from the Danish organization REO, who advocate a balanced assessment of energy, particularly nuclear energy.

 • Five reactors in the former East Germany were closed during the German Reunification.
 • Four reactors in Bulgaria and Slovenia were closed as a condition of access to the EU.
 • Three reactors in Germany were closed before the disaster at Fukushima.
 • Eight other German reactors were closed after the disaster at Fukushima.
 • A complete reactor in Austria and another in Germany have never been put to use.
 • One more reactor was closed December 2017.
  Also this reactor had been running without problems.

In addition, two reactors at Barsebäck (Sweden) were closed, also due to political pressure.
Thus we have closed for 15 GW of clean energy that could easily be available today.

In order to maintain the supply and the green model, Europe, and especially Germany, has spent huge amounts on solar energy and wind power.
Nevertheless, it has been necessary to start the construction of
12 GW of new coal-fired power plants.
Equivalent to about eight modern reactors.

The consequence of this has been:

Now slowly:
A basic understanding of the fact that it will not even be green.
AND
From many sides a beginning distrust in the sustainability of the ambitious plans.
Brunkul i Tyskland

Repeated concern that Germany is ruining both land-shapes and economy.
But even destroys the climate
In order to save it.

.

And now, after many years, we start to understand, that most of the horror-stories about radiation at Chernobyl is nothing but the usual falsifikations from Greenpeace and followers.

All this can naturally be done in a rich country.
Still it may be difficult.

But in Germany it is apparently felt that it will be the end of the world if there should be a serious accident at a nuclear power plant.

And then, (March 2016) Der Spiegel got the curage to explain how all these expensive measures were unnecessary and that the fear of nuclear energy was grossly exaggerated.

Tilbageflyttere ved Tjernobyl.png
Tjernobyl dyreliv.pngBut no matter what:
Some live happily in the highly contaminated area of Chernobyl.
They are more afraid of starving than they are for radioactivity.

And the animals,
they understand nothing.

BUT
It is high time, we should understand

With the following, from Der Spiegel (March 2013), there are signs to suggest that the “Greens” are beginning to understand – Slowly.

Although this conflict touches all political parties, none is more affected than the Greens.
Since the party’s founding in 1980, it has championed for a nuclear phaseout and fought for clean energy.
But now, that this phaseout is underway, the Greens are realizing a large part of their dream – the utopian idea of a society operating on “good power” – is vanishing into thin air.
Green energy, they have found, comes with an enormous cost.
And, the environment will also pay a price if things keep going as they have been.

In Germany they have reached a typical ”Bureaucracy Monster”:
From Der Spiegel October 2013 I quote:
And let’s not forget that the German bureaucrats have come up with over 4,000 different subsidy categories for renewable energy, apparently adhering to the principle that what is particularly expensive has to be lavishly subsidized.
Therefore:
August 2016 we read that Germany will change the subsidy system.
It will mean that they will leave the existing system based on
feed-in tariff in favor of a system based on plans to auction contracts to deliver “renewable” electricity to the lowest bidder.

The controversial nuclear power is clean.
You will have enough uranium and thorium for some 100,000 years.
Still it can not be defined as renewable / green.
Only reliable.

Now, 2018

the “Green” in Finland starts to support Nuclear Power as the way forward to cheap and pollution-free power.
I dare to ask: When will Germany surrender?

The not so distant future:
Trillion-euro cost of German energy transition

German energy and environment minister Peter Altmaier said that costs for the plans to reform and restructure the country’s energy sector by the end of the 2030s could reach $ 1 trillion.
This amount will correspond to the fact that every German – children as old – will pay 1.5 Euro daily in the period from 2010 when Energiewende was launched, until 2030 where it can no longer be hidden that the money was wasted.

And much more

January 2017 The Energy Collective gives a very long attempt at an assessment.
Information and claims are pointing in all directions.

But the truly devastating rule is that “Green Energy” has got
Network Priority.
This means that “The Others” are reduced to be backup and ‘shall just’ stay idle until they are called up when suddenly needed.
Although it is destroying the economy, it is ‘just’ assumed that “the traditional” must continue to be available.

If information from The Energy Collective is reliable, the cost associated with this will amount to € 20 billion per year, corresponding to the price of building four new reactors annually. As exported from Korea.

New reactors are better when it comes to ramp-up and down.
More than enough to follow the changes in the load.
Still:
The risk of Xenon poisoning (Xe135) and a disaster like at Chernobyl
will make it very difficult for nuclear power to be used as backup for the unreliable solar and wind.

Agora Energewende Review 2014 provides a wealth of data that seems to be carefully selected.
But, no matter what, it can be seen that the German “traditional power plants” have still been able to balance the network.

Der Spiegel, despised by the green, provides information on Dunkelflaute, which means “dark windless”.
I’ve tried to evaluate this on another page.

Although I have said it many times:
Der Spiegel writes that the dreaded radioactivity may not be as dangerous as we have been told.

More KK less Pollution It appears from the above that Germany, although they are working hard to become green and free of pollution – – –
Yes they can not even see the rear wheel from “Atom-France”.
An interactive diagram can be seen by clicking here.
The page is slow, but it is worth the efforts.

March 2017, you read on The Energy Collective that we can either repeat Germany’s mistakes or learn from them.
Apparently, the German population does not want to learn.

​​On another page, also from The Energy Collective, shows that Germany’s electricity is almost 10 times more polluting, compared to the French.
You get data from 2016.
Germany generated 545 TWh and polluted 560 g CO2 per kWh
France generated 530 TWh and polluted 58 g CO2 per kWh

CO2 Tyskland og Frankrig - Kopi
Also.
Although I have said so many times:
Der Spiegel writes that the feared radioactivity may not be as dangerous as we have believed.

Problems related to management of the network.

Very rarely we find information about the costs of Energiewende.
From The Energy Collective Collective, I have the following information.

Redispatch (Redistribution)

In periods, there is not enough capacity to transfer the energy.
This means that the cheapest energy can not be sold and the “net” is forced to use more expensive supplies.
For example, if there is a lot of wind in northern Germany and a great need in southern Germany.

bla Year Number of days Energy – – – – Costs
bla 2013 – – 223 – – – – – – – – – – – – – – 137 million €
bla 2014 – – 330 – – – – – 5.197 GWh – – – 187 million €
bla 2015 – – – – — – – – 16.000 GWh – – – 412 million €

Curtailed energy

In periods, there has been more energy (from the sun) than the demand.
Here we have the following:
bla Year
bla 2013 – – 555 GWh
bla 2014 4.722 GWh

The figure below gives an overview of the costs (Million €/year).German costs.pngTyske omkostninger

What has been the costs for all this?

From The New York Times Dec. 25, 2017, I quote:

 • Germany has spent $ 200 billion over the past two decades to promote cleaner sources of electricity.

I dare to correct: Not even clean.

This amount ($ 200 billion) corresponds to the price of 40 new reactors similar to those exported from Korea to the UAE.
And about the same if considering export from Russia.
Or about 15 of the unreasonably expensive reactors under construction in England.

May be the realities will be seen.

Especially when we consider that the “green energy” does not come for free.

But also in the United States


Duck c
Without having more than a suspicion, I claim, that “own use” of electricity from solar is excluded from the data used for the figure above.

Conclution

Dear unknown reader:
Try to consider the above and draw your own conclution.

In the meantime I ask:
Are we, in Denmark and especially in Germany, behaving as the man, jumping out of an airplane – without a parachute – saying:
“Look it is fine. Soon I will be halfway and everything is going well.”

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
________________________________________________________________

Tidslinje for Tysk Atomkraft

1961 July 17: bml Første tyske atomkraft.
blammmimmmck (Experimental boiling water reactor.)
1986 April 26: bmlTjernobyl katastrofen.
1990 Okt. 3mcmikTysk genforening: Al Østtysk atomkraft lukkes.
2007 Dec.blmmm KiKK-studiet, der angiveligt viser mere kræft nær
blam.imm.mmmckkernekraft i Tyskland.
2011 March 11: mlFukushima katastrofen.
2011 Marts: blmck17 reaktorer leverer 25 % af den tyske elektricitet.
2011 May 30: bm.lChanceller Angela Merkel annoncerer at alle reaktorer
bmmmmmmmimmlvil blive lukket 2022
2011: blmmmmack8 reaktorer lukkes som første skridt af Energiewende.
2012: blammmimckI alt 19 reaktorer lukket.
2015 Dec. blmmimaAngela Merkel underskriver klimamålene.
2018 Januar: bmlla Tyskland beslutter at opgive klimamålene.
2019 Marts: blabcik12 reaktorer leverer 12 % af den tyske elektricitet.

Nu (2019) er situationen:
– Kernekraft er reduceret til backup for sol og vind, der har fået
prioritet til nettet.
– Tysk elektricitet forurener næsten ti gange så meget som den Franske.
– Skatter og afgifter er mere end halvdelen af elektricitetsprisen.
______________________________________________________________

På en måde var det Tyskland, der gik forrest da man efter genforeningen begyndte at begrænse kernekraft i Europa.
Det er svært at finde andet end politiske motiver.

Først er et sammendrag af oplysninger fra organisationen REO, der er fortalere for en ligevægtig vurdering af energikilder, specielt kernekraft.

 • Fem reaktorer i det tidligere Østtyskland blev lukket i forbindelse med den Tyske Genforening.
 • Fire reaktorer i Bulgarien og Slovenien blev lukket som en betingelse for adgang til EU.
 • Tre reaktorer i Tyskland blev lukket før katastrofen ved Fukushima.
 • Otte andre tyske reaktorer blev lukket efter katastrofen ved Fukushima.
 • En færdig reaktor i Østrig og en anden i Tyskland er aldrig taget i brug.
 • December 2017 lukkedes atter en velfungerende reaktor.

Derudover lukkedes to reaktorer ved Barsebäck, også på grund af politisk pres.

Således har man lukket for over 16 GW forureningsfri energi, der nemt kunne være tilgængelig i dag.

For at opretholde forsyningen og det grønne forbillede har man brugt
store beløb på solenergi og vindkraft.
Alligevel har det været nødvendigt at påbegynde udbygningen med
12 GW af nye kulfyrede kraftværker.
Svarende til otte nye kernekraftværker.

En konsekvens af dette har været:

Ødelæggelser af landsbysamfund og en historisk kirke for give plads til strip-mining.
z-kirke
Greenpeace protesterede.
Naturligvis.
Ingen tænker over, at Greenpeace bærer en stor del af skylden for den fortsatte brug af brunkul.

Hvis Tyskland havde holdt fast ved atomkraften, så ville Immerath og dens kirke fortsat eksistere.

Og endog:
En helt ubegrundet modstand mod engelsk kernekraft.
Man lover at gøre alt for at det kan blive så dyrt og forsinket som muligt.

Men lige meget havd

 • Naturligvis håbes der på hjælp når der kommer russisk gas gennem en ny rørledning – Måske.
 • Efterhånden kommer der flere perioder med negativ pris.
  Således er det billigere for Tyskland at skrue ned for import fra Danmark end at betale kompensationer til standsede vindmøller.

Fra mange sider rejses kritik af de ambitiøse, planer.
Brunkul i Tyskland

Foreløbigt tyder alt dette på at Tyskland ikke bare ødelægger deres økonomi, men også ødelægger klimaet
For at redde det.

.
Alt dette kan man naturligvis gøre i et rigt land.
Alligevell kan det blive svært.

Men i Tyskland føler man tilsyneladende at verden vil gå under hvis der kommer en (alvorlig) ulykke på et atomkraftværk.

Og så, (marts 2016) begynder Der Spiegel at forklare det vi har vidst længe:
Alle disse dyre tiltag var unødvendige og at den megen frygt for kernekraft var groft overdrevet.

Tilbageflyttere ved Tjernobyl.png
Tjernobyl dyreliv.png
Men lige meget hvad.
Nogle lever gladeligt i det stærkt forurenede område ved Tjernobyl.
De er mere bange for at sulte end de er for radioaktivitet.

Og dyrene,
de forstår ingenting.

MEN
Det er nødvendigt at vi forstår

Oktober 2018 advarer Det tyske federal audit office:
“En stor indsats betyder ikke nødvendigvis et stort resultat.”
og
“Ingen kvantificerede mål, ingen målbare indikatorer.”
Greenpeace protesterede og bad om penge – Naturligvis.

Med følgende fra Der Spiegel (March 2013) er der noget der tyder på at endog “De Grønne” begynder at forstå — Bedre sent end aldrig.

Selv om denne konflikt berører alle politiske partier, er ingen mere
påvirket end De Grønne.
Siden partiets grundlæggelse i 1980, har det kæmpet for en nuklear udfasning og kæmpet for ren energi.
Men nu, da denne udfasning er i gang, har De Grønne set at en stor del
af deres drøm – den utopiske idé om et samfund, der opererer på
“god energi” – er ved at forsvinde ud i den blå luft.
Grøn energi, har de fundet, kommer ned en enorm omkostning.
Og miljøet vil også betale en pris, hvis tingene fortsætter som det har været.

I Tyskland er man samtidigt nået frem til ”Det Byrokratiske Monster”:
Fra Der Spiegel October 2013 citeres:
Og lad os ikke glemme, at de tyske bureaukrater er kommet op med
mere end 4.000 forskellige tilskudsordninger (kategorier) for
vedvarende energi.
Tilsyneladende efter princippet om, at det, der er særlig dyrt skal subsideres overdådigt.

August 2016 læser man således at Tyskland vil ændre på tilskuds systemet.
Det vil betyde at man vil forlade det eksisterende system baseret på
feed-in tariff til fordel for et system baseret på planer om at bortauktionere kontrakter for at levere “vedvarende” elektricitet til de laveste bydende.
Tilsyneladende med succes.

Den forkætrede A-kraft bliver ikke defineret som vedvarende.
Den er kun billig og stabil.

De grønne i Finland forstår

Samtidigt med alt dette læser man at:
Som det første grønne parti i Europa har man set at kernekraft er vejen frem til billig og forureningsfri energi. (2018)

Og meget mere

The Energy Collective giver januar 2017 et meget langt forsøg på en vurdering.
Oplysninger og påstande stritter i alle retninger.

På net siden Clean Energy Wire finder man et utal af grafer, der fremhæver hvorledes det tyske Energiewende (langsomt) arbejder sig frem mod det forjættede mål.
Man finder oplysning om tysk overskud i samhandel med udlandet.
(MWh eksport)
Her, som mange andre steder, savnes oplysninger om det økonomiske.

Naturligvis angives sol og vind som “Installeret Kapacitet” uden at nævne at der ikke er solskin om natten.
Tilsvarende fås ingen oplysninger om hvor Tyskland vil hente kraft når vejrguderne ikke er samarbejdsvillige.
Men lige meget hvad, så er det svært at forlige disse mange data med så meget andet.

En meget lang artikel, også på The Energy Collective
starter med at behandle det vi alle sammen burde vide:
– – –”Grundlast” bør være tilstrækkelig.
Derudover går man i dybden med mange forskellige detaljer, relateret til det tyske problem.
Artiklen ender med følgende:
– – – Tyskland er meget rig både i penge og teknologi, i modsætning til
– – – andre lande.
– – – Det vil være intresant at se hvordan det vil gå.

Man kan naturligvis finde meget mere. Fx her, her, her og her.
Og naturligvis også om: Forøget brug af kul.

Energiewende

Men den virkeligt ødelæggende regel er at “Grøn Energi” har fået prioritet til nettet.
Det betyder at “De Andre” kun skal være backup.
Selv om det ødelægger økonomien, forudsættes det at ”de traditionelle” skal fortsætte med at være til rådighed.
Men kun som back up.
Dette angives ‘sådan bare’ at koste $24 billion per year.
Hvis oplysningerne fra The Energy Collective er pålidelige, svarer det til prisen for at bygge fire nye kernekraft reaktorer årligt.

Men lige meget hvad, så vil risikoen for Xenon-forgiftning (Xe135)
og en katastrofe, som ved Tjernobyl, umuliggøre at kernekraft kan bruges som back-up for den ustabile vindkraft.
For at gnide mere salt i såret, nævner jeg det vi alle sammen ved:
Mange skift i belastningen forringer levetiden for anlægget – Både for kulkraft og specielt for kernekraft.

Men naturligvis:
Selv uden hjælp fra reguleret vandkraft kan kernekraft uden besvær tilpasse sig de små og forudsigelige variationer i døgn- og årsforbruget.

Agora Energiewende Review 2014 giver et væld af data, der tilsyneladende er omhyggeligt udvalgte.
Men, lige meget hvad, kan det ses at de tyske “traditionelle kraftværker” har været dygtige til at balancere nettet.

Der Spiegel, der forkætres af de grønne, giver oplysninger om Dunkelflaute, der betyder “mørkt vindstile”.
Dette har jeg forsøgt at uddybe på en anden side.

Mere KK mindre forureningDet fremgår af ovenstående at Tyskland, der arbejder hårdt på at blive grøn og fri for forurening –
Ja de kan ikke engang se baghjulet fra “Atom-Frankrig”.
Et tilsvarende interaktivt kort kan ses ved at klikke her.
Siden er langsom, men meget illustrativ.

Marts 2017 kommer det tyske Energiewende atter op på The Energy Collective.
Man læser at vi kan enten gentage Tysklands fejltagelser eller
lære fra dem.
Tilsyneladende vil befolkningen ikke lære.

På en anden side, også fra The Energy Collective, ser man at Tysklands elektricitet er næsten 10 gange mere forurenende, sammenlignet med
den franske.
Man får data fra 2016.
Tyskland genererede 545 TWh og udledte apr. 560 g CO2 per kWh
Frankrig genereredeb 530 TWh og udledte apr.b 58 g CO2 per kWh

CO2 Tyskland og Frankrig - Kopi

Hvad betales for at alt dette?

Fra The New York Times dec. 25, 2017 refererer jeg:

 • Tyskland har brugt $200 billion i løbet af de sidste to årtier for at fremme “renere” kilder af elektricitet.

Dette beløb svarer til prisen for 40 nye reaktorer mangen til dem, der eksporteres fra Korea til UAE.
Eller omtrent 15 af de urimeligt dyre reaktorer der er under opførelse i England.
Allerede her kan det ses at hvis Tyskland havde reageret anderledes,
ja så ville næsten al energi havde været forureningsfri.

“”””””Jeg har fremhævet ordet “Renere” i ovestående reference for at
“”””””fremhæve at den tyske energi bestemt ikke er ren.

Tilsvarende findes på dagbladet Information, der bestemt ikke er tilhængere af A-kraft.
Den tyske energiminister, Peter Altmaiers, fremhævede 11/6/2018, at Tyskland hvert år investerer 25 milliarder euro af skatteydernes penge på at sikre det nuværende VE-niveau på 15 % af energiforsyningen.
MEN
“”””””**25 milliarder euro per år kunne betale for en
“”””””-***ny reaktor hver tredje måned.
“”””””**“Sikre det nuværende” omfatter ikke nyinvestering.
“”””””**15 % er kun halvdelen af det gennemsnitlige mål i EU

Den ikke så fjerne fremtid:
Trillion-euro pris for den tyske energy transition

Den Tyske minister for energi og miljø Peter Altmaier sagde at omkostningerne i forbindelse med den planlagde plan for reform og restructure af landets energisektor ved udgangen af 2030verne kunne nå €1 trillion.
Dette beløb vil svare til at hver Tysker – børn som gamle – kommer til at betale 1,5 Euro dagligt i perioden fra 2010, da Energiewende blev lanceret, til år 2030 hvor det ikke mere kan skjules at pengene var spildt.

2020 feb. 21 behandles emnet i Weekendavisen.
Man læser at afviklingen af atomkraft i Tyskland har ført til alvorligt forringet folkesundhed.

ALTERNATIVT
Hvis man havde holdt hovedet koldt:
Ville 16 GW nedlagt kernekraft være tilgængeligt.
Der ville have været penge til at bygge over 100 nye reaktorer, der nemt kunne forsyne Tyskland med energi – også til opvarmning.
Også efter 2030. Og naturligvis
UDEN FORURENING

Tre år efter start på Energiewende

German Generating costs 2013 (Fraunhofer Inst)
Source¤¤ €cents/kWh ¤¤Full-load hours per year¤¤ Capacity factor (%)
PV ¤¤¤¤¤¤ 7.8-14.2 ¤¤¤¤¤¤¤ 1000-1200 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 11-14
Wind ¤¤¤¤ 4.5-10.7 ¤¤¤¤¤¤¤ 1300-2700 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 15-31
Biogas ¤¤ 13.5-21.5 ¤¤¤¤¤¤¤ 6000-8000 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 68-91
Lignite ¤¤¤¤ 3.8-5.3 ¤¤¤¤¤¤¤ 6600-7600 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 75-87
Black coal ¤ 6.3-8.0 ¤¤¤¤¤¤¤ 5500-6500 ¤¤¤¤¤¤¤.¤¤¤¤ 63-74
CCGT ¤¤¤¤¤ 7.5-9.8 ¤¤¤¤¤¤ 3000-4000 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 34-46
Household retail price 28.9 €cents/kWh
Til sammenligning tjener:
Russian A-kraft “Guarantee” (2017) 5 €cent/kWh – Forureningsfrit.

Og så.
Selv om jeg har sagt det mange gange:
Der Spiegel skriver at den frygtede radioaktivitet måske ikke er så farlig som vi har troet.

Problemer for nettet.

Meget sjeldent fås oplysninger om omkostninger ved Energiewende.
Fra The Energy Collective refereres følgende.

Redispatch (Omfordeling)

I perioder er der ikke tilstrækkelig kapacitet til at overføre energien.
Det betyder at den billigste energi ikke kan sælges og ”nettet” må ty til dyrere forsyning.
Fx hvis der er meget vind i Nordtyskland og stort behov i Sydtyskland.

– – – –År – – Antal dage Energimængde – – Omkostninger
– – – –2013 – – 223 – – – – – – ..- – – – – – – – 137 million €
– – – –2014 – – 330 – – – – – 5.197 GWh – – – 187 million €
– – – –2015 – – ..- – –. – – – 16.000 GWh – – – 412 million €

Curtailed energy (Ubrugelig energi)

I perioder har der været mere energi (fra sol) end behovet.
Her angives følgende:

– – – –År
– – – –2013 – …- 555 GWh
– – – –2014 – – 4.722 GWh

Nedenstående figurer giver en oversigt over omkostningerne (Mio. €/år).
Tyske omkostninger.png

I alt

I 2015 kom de samlede udgifter op på 715 millioner €

Men Tyskland har også brug for akut udbygning af el nettet.
Marts 2018 skriver Energi Watch det vi alle sammen vidste:
Hvis Tyskland ønsker at gennemføre landets planer om massive mængder vedvarende energi, så er en omfattende udbygning af landets elnet helt nødvendigt.

Måske strammer realiteterne sig om den grønne drøm.

Men også i England er der perioder med for meget af det gode.
Allerede 2010 er man begyndt at betale sol og vind for at
Undlade at producere. (Constraint Payments)
I Sydaustralien vælter problemerne ind:
Industrien, der tilsyneladende skal betale for de nødventige batterier, vil betale op til 120% ekstra for deres energi.
Private husholdninger, der giver stemmer til valget: Kun 20% ekstra.

Men hvis – –

Fra The Energy Collective refereres: De tyske skatteydere bærer de økonomiske omkostninger fra det forfejlede Energiewende.
Årligt beløber det sig til omkring 25 mia. Euro.
Dette er kun udgifter for at betale for tilskud til den den allerede installerede vedvarende kapacitet.
Ny kapacitet er ikke inkluderet.
Hvis de samme penge blev brugt til at bygge den urimeligt dyre
1,6 gigawatt EPR reaktor kunne man købe tre af dem hvert år.
Dette ville betyde ny kapacitet på ca. 35 terawatt-timer med
forureningsfri elektricitet årligt.
Med det tempo ville den tyske elforsyning være fri for forurening på
kun 15 år.
MEN
Frygt for kernekraft er dybt forankret i den tyske folkesjæl.
Politisk er der intet at vinde ved at forsvare atomkraft, men meget at tabe.
Energiewende vil lykkes med mindst i et af sine mål:
Lukke den tyske atomkraft.

Også i USA


Duck c
Uden at have mere end en mistanke hævder jeg, at
“Egen brug af elektricitet fra solen” er udelukket fra de data, der anvendes til ovenstående figur.
Tilsvarende kan det samme formodes, for tyske data længere oppe på siden.
Også her er “eget forbrug” formentligt ikke medregnet i data.

KiKK-studiet

I Tyskland har der været megen omtale af KiKK-studiet, der viste øget antal tilfælde af leukemi for børn under fem år hvis de boede indenfor fem km fra et kernekraftværk.
Dette fik megen omtale i Tyskland og tilsvarende lidt andre steder.
Selv om en tilsvarende engelsk undersøgelse rejser tvivl refereres følgende:

 • ” – – Navnlig efter sammenlægningen af alle data, blev der i den 24-årige undersøgelsesperiode, kun [konstateret] 37 tilfælde af leukæmi hos børn under 5 [år] inden for 5 km-zonen medtaget i evalueringen (ud af over 5000 tilfælde af leukæmi [i Tyskland ?])
 • Tabel 5 giver tilsvarende:
  34 observerede tilfælde af børne-leukemi set i forhold til 24 forventede [baseret på landsgennemsnit ?]
 • Det angives at der ikke var fundet noget tilsvarende for andre typer af cancer.

Hvis disse oplysninger er både pålidelige og brugbare, kan det det konkluderes at:

 • 10 flere tilfælde af børne-leukemi, ud af over 5000 på landsplan, var tilstrækkeligt til at begrunde det tyske Energiewende.
 • Denne beslutning, der, udover at være en økonomisk belastning, har medført måske tusind gange flere tilfælde af sygdom og død
  på grund af luftforureningen.
 • En ikke så følelsesbetonet vurdering ville være på plads.
  Måske kan man skele til et nyere studie: J-value eller justification value.

Helt for egen regning har jeg forgæves søgt at forlige de modstridende data ved at vurdere om denne afvigelse skyldtes neutrinoer.
Nu står der kun en anden forklaring: Elektro Magnetiske Felter fra højspændingsledninger og fra transformatorer. (En slags ultra-ultra langbølgede radio-stråler)

Konklusion

Kære ukendte læser:
Prøv at overveje ovenstående og drage din egen konklusion.

I mellemtiden spørger jeg:

 • Er det fordi man er meget mere død hvis man (måske) for kræft på grund af stråling fra et kernekraftværk?
  I sammenligning hvis man “sådan bare” hoster sig ihjel på grund af luftforureningen.

Eller

 • Er vi, i Danmark, og specielt i Tyskland, begyndt at opføre os som manden der hopper ud af et fly – uden faldskærm – og siger:
  “Se, det går jo fint. Nu jeg er snart halvvejs, og alt går strygende.”

Hilsner fra Thorkil Søe