Archives for posts with tag: sol

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
__________________________________________________________________

Dunkelflaute

Der kommer store problemer med strømforsyningen i Tyskland når de sidste kernekraftværker lukker ned i 2022 og de fossile værker i årene derefter.

I perioder hersker der Dunkelflaute i Tyskland, hvilket betyder vindstille når det er mørkt.
I flere dage under Dunkelflaute var nøgletallene for tysk elforsyning omtrent følgende:
bla – De 26 000 vindmøller producerede mindre end 1 GW
bla – De 1,2 millioner solcelleanlæg max 2,3 GW ved middagstid.
bla – De af vejr og vind uafhængige kraftværker, der fyres med
bla – biobrændsler, samt Hydro anlæg, leverede ca. 7 GW.
I alt var den samlede “grønne” produktion godt 10 GW midt på dagen.
Efterspørgslen for El energi, uden varme og med lidt til transport er dog næsten 75 GW.
Det betyder, at ca. 90 % af El produktionen kom fra kernekraft, fossil energi samt import, der for en del vil være kernekraft.
Kilde: Der Spiegel, der er næsten bandlyst af “de grønne”.

ENDNU:
I begyndelsen af det ambitiøse Energiewende, har det kun haft økonomiske konsekvenser.
Mere om de tyske besværligheder.

Hvis man ”sådan bare” vil gemme døgnvariationer i batterier, vil allerede dette blive rasende dyrt.

 • Her vil det være naturligt at spørge om importerede biobrændsler i realiteten er grønt.
  I hvert fald er det ikke grønt når man i Tyskland ødelægger landsbysamfund for at skaffe brunkul til nye kraftværker.
 • Naturligvis er det muligt at gemme biofuel og biogas til brug ved behov for backup.
  Dette, som så meget andet, vil kun blive en dyr dråbe i havet.
  Det er ikke set foreslået – seriøst.
 • Nye muligheder for Hydro er næsten ikke eksisterende.
 • I europæisk sammenhæng er der stort set kun en mulighed for ny og betalelig pumped storage.
  Det drejer sig om et Mega-stort anlæg i Skotland der forudsætter at man pumper saltvand op i en ferskvandssø.

Tysk solkraft variation For solenergien alene haves følgende:
– På den bedste dag: 21. juni
producerede solcellerne
23 GW ved middagstid.
– Tilsvarende: 18. januar
produceredes knapt 1 GW
Også ved middagstid.
Naturligvis ikke så meget resten af dagen og intet om natten.

Hvis solenergi, som planlagt, skal levere en væsentlig del af det tyske behov – også om vinteren.
Så vil der naturligvis blive katastrofal overproduktion om sommeren.
Denne energi kan ikke ”sådan bare” eksporteres til Norge, der selv har rigelig vandkraft om sommeren og gerne vil eksportere.
Måske kan Polen aftage noget.

 • Det er naturligvis forståeligt, at den tyske industri gerne vil have en ekstra gaspipeline etableret fra Rusland, gennem Østersøen, så de i fremtiden har backup til vind og solenergi.
  Dette vil naturligvis forsinke det endelige sammenbrud af det ambitiøse Energiewende.
 • Måske kan det også forstås at der drømmes om en forbindelse til Norge.
  Sådan en forbindelse vil være lang, dyr og have et betydeligt energitab.
 • For mig er det aldeles uforståeligt at ”den tyske opinion” ikke har forstået situationens alvor.
 • Den eneste forklaring jeg kan finde er at al den hurlumhej er resultatet af en dygtig og hæmningsløs propaganda, hvor alt der omhandler atom og radioaktivitet gøres til en stor risiko.
 • I sandhedens interesse nævnes at et tysk studie angives at finde øget forekomst af leukemi blandt børn der boede nær ved kernekraftanlæg.
  Antallet er lille og hvis studiet er pålideligt, må det sammenlignes med skader, der kan henføres til brug af kul og brunkul.

Naturligvis også i Danmark.


Nul vindkraft - næsten

Klik på diagrammet for fuld størrelse og detaljer.

Man ser at der var en periode på over 48 timer hvor vindmøllerne nøjes med at køre i tomgang.
Senere, da vinden kom tilbage, var der en kort periode hvor højeste ydelse nåde op på 1450 MW – svarer til en udnyttelsesgrad på 27 %

Et forsøg på at vurdere de få tilgængelige talværdier kan findes nederst på en anden blog http://wp.me/p1RKWc-DA

Og en vurdering af en “super-grøn” drøm: https://wp.me/s1RKWc-4u

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

Selv om 100 % sikkerhed er en illusion er der ikke megen tvivl om klimaændringen.
Det kniber en smule når vi skal sige hvorfor.
Men de fleste er alligevel enige om at den meget menneskabte CO2 er synderen – Helt eller delvis.
De fleste siger også at det haster og mange frygter at det er for sent.
MEN
Derefter er det svært at blive enige om hvad der skal gøres.

Gad vide hvor mange der vil spare så meget at de sidder hjemme i mørket, med sivsko og overfrakke en kold vinteraften.
Ved vindstille også uden fjernsyn.
Vi forkælede europæere er så småt begyndt at forstå – lidt.
Men nok så mange orkaner vil næppe få den amerikanske præsident til at forstå.
Kina og Indien, der har problemerne helt anderledes ind på livet, siger: ”Alle mand til pumperne” med sol og vind samt en kraftig udbygning med atomkraft – både ”traditionelt” med uran og forsøg med thorium.

Man skal være både døv og blind for at tro at verdens problemer kan klares med sol og vind og lidt vandkraft.
Nogle naboer til store vindmøller ville måske håbe at de var døve.

Lille Danmark kan klare sig – foreløbigt – med betalelig hjælp fra gode naboer.
Vi var de første til at bygge vindmøller og bliver nok også de sidste til at forstå at der er hundrede dage om året hvor det er næsten vindstille.
Meget få kan eller vil forstå at når vindhastigheden halveres, ja så vil vindkraften falde til en ottendedel.

Til gengæld er det kun et spørgsmål om tid før vor sydlige nabo må smide håndklædet i ringen og genstarte den forkætrede atomkraft.

En meget lang artikel på The Energy Collective behandler emnet.
Det er vist tilstrækkeligt at læse det første afsnit om Grundlast, der er nødvendig og skal være stabil.
Og det sidste afsnit, der konkluderer at Tyskland er rigt på penge og manpower og kan klare meget.
Lidt fra the Energy Collective.
_______________________________________________________________________

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
_________________________________________________________________

Dunkelflaute

We can expect huge problems for the power supply in Germany, when the last nuclear power plant shut down in 2022 and the fossil plants in the years thereafter.
At times there is Dunkelflaute in Germany, which means windless when it is dark.
For several days during Dunkelflaute, the key figures for the German electricity supply were approximately the following:
– 26 000 wind turbines produced less than 1 GW
– 1.2 million solar panels (PV) max 2.3 GW at noon.
– The power plants not depending on wind and weather and instead
– ..- depending on biofuels and Hydro supplied about 7 GW.
In all, the total “green” production was less than 10 GW at midday.
Demand for Electric energy, not considering heat and a little for transport, is almost 75 GW.
More at peak times.
This means that approximately 90% of electricity production came from nuclear power, fossil fuels and imports, some of this will be nuclear.
Source: Der Spiegel, which is almost banned by “the greens”.

YET:
Still, at the beginning of the ambitious Energiewende, it only has economic consequences.
More about the German difficulties.

If you want to save, just the day-night variations, in batteries, already this will be furiously expensive.

 • Here it is natural to ask wether imported biofuels in fact is green.
  At least, it is not green when we see how Germany destroys villages in order to get space for strip mining for brown coal to feed the new power plants.
 • If you want to store biofuels or biogas for backup, it will be nothing but a very expensive drip in the ocean.
  Until now I have not seen anything in this direction.
 • New opportunities for Hydro are almost nonexistent.
 • In the European context, there is virtually only one opportunity for new and affordably pumped storage.
  This is a Mega-sized plant in Scotland which assumes that we can pump brine into a fresh water lake.

Tysk solkraft variation For solar energy alone we have the following:
– The best day: June 21 the solar
cells produced 23 GW
at noon.
– Similarly, 18 January the
production was less than
1 GW, also at noon.
Of course, not so much the rest of the day and nothing at night.

If solar energy, as planned, should provide an essential part of the German needs – even at wintertime.
Then, of course, there will be disastrous overproduction in summer.
This energy can’t “just” be exported to Norway, which have abundant hydropower in the summer and would like to export.
Perhaps Poland may buy something.

 • It is of course understandable that German industry would like to have an extra gas pipeline established from Russia through the Baltic Sea.
  Then, in the future, they have backup for wind and solar energy.
  At least until the final collapse of the ambitious Energiewende.
 • Perhaps it can also be understood that there are dreams of a connection to Norway.
  Such a connection will be long, expensive and have a considerable energy loss.

To me it is utterly incomprehensible that the “German public opinion” has not understood the seriousness of the situation.

 • The only explanation I can find is, that all this hubbub is the result of a skillful and relentless propaganda, where everything dealing with nuclear and radioactivity has been done to be a major risk.

Greetings and good reflection
Thorkil Søe

Strong European Grid

But there are times when the European Wind power will not provide more than a fraction of what is needed.
The assumption used in the diagram below is that 50% of each country’s electricity generation would be supplied by a combination of wind and hydro.
In tis way you get Wind -- To uger med lav
Hourly wind surpluses and deficits by country, January 2016
Call it baseload or what you like. But click on the diagram.

Værdien af VE bliver diskuteret meget.
Jeg har kun fundet to kilder, der tilsyneladende er pålidelige.
______________________________________________________
I det følgende vurderer jeg disse to kilder og prøver at udlede konsekvenserne:
– Værdien af VE uden hensyntagen til samfundets behov for stabil energi.
– Behov for investeringer ved 100 % forsyning med vind.

Værdien af VE uden hensyntagen til andet

En meget lang og grundig artikel på The Energy Collective fremhæver følgende:
– Prisen på VE er faldende med stigende markedsandel.
– Med stigende markedsandel vil der være stigende mængder af
ubrugelig energi fra VE.
– Disse to bidrag vil stort set blive udligne hinanden.
– Således vil VE altid være afhængig af støtte.

Atter fremhæver jeg at samfundets behov for stabil energi ikke er medtaget i disse overvejelser.
Se eventuelt en WP-side, der er lettere læselig.
Her har jeg også tilføjet få kommentarer.

100 % Vind

Vind Europe – –, der er absolut pro-vindkraft finder man interessante oplysninger.
Disse oplysninger har jeg bearbejdet på en anden side.
Her er drømmen er at dække det det Europæiske behov udelikkende med vindkraft.
Konklusionen, der egentligt ikke skulle overraske, bliver:
– Der vil blive brug for megen ekstra (redundant) kapacitet.
I hvert fald otte gange det øjeblikkelige behov.
– Der vil naturligvis blive brug for et helt anderledes stærkt net for at flytte
energi på tværs af det Europæiske kontinent.

Drag selv konsekvenserne eller gå ind og se det jeg henviser til.
Hvis du har – forhåbentligt konstruktive – kommentarer så skriv til mig på thorkilsoee@gmail.com
Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

Lidt mere

Batterier bliver billigere men ikke nok.
Pumped Storage dækker omkring 98 % at verdens kapacitet af storage.

Sol og vind er ikke “permanent” (Vedvarende)

Af grunde der ikke forstås, bliver energi fra sol og vind betegnet som “vedvarende”.
I bedste fald er det en fejltagelse.
Ved brug af tilgængelig teknologi der er tilstrækkeligt uran til mere end 100 år.
Ved hjælp af teknologi der er under udvikling, vil der være nok (thorium) til flere 1000 år
Og hvis / når fusion-energi udnyttes:
Ja så vil der være nok indtil jorden opsluges af solen som en rød gigant.
Derfor bør den favoriserede VE omtales som Varierende Energi.
OK
Energi fra sol og vind insisterer på at bruge falsk varebetegnelse.
Ligeledes var det falsk varebetegnelse, da det gamle Østtyskland blev kaldt “Demokratiske Republik”.
Udenfor DDR blev landet ofte kaldt “Den Såkaldte”.

I Australien overvejer man at forbyde mere vindkraft.
Fordi det er årsag til strømafbrydelser.
“Vi synes allerede at være nået grænsen for hvad vi kan optage af tilfældig elforsyning.”
April 2017 overvejede man først at skaffe sig de nødvendige batterier.
Da man så prisen gik man hurtigt i gang med at forberede virkelig megen ny kapacitet som diesel-generatorer og gasturbiner.
Man er endog gået så vidt som at ønske at “de ansvarlige” skal betale gildet.
Det bliver spændende at se hvad vindindustrien siger til det.

Fra Our Finite World citeres:
Some changes are now being made, including a planned Tesla battery system.
With the changes being made, there are reports of electricity rate increases of up to 120% for businesses in South Australia.

– – – Som så ofte er dette uklart
– – – Er det “op til 120 %” af det tidligere?
– – – Eller er der “forøget med” 120 % ?

Den amerikanske Energy Information Administration kan være at nået til samme konklusion.
Det var problemet da Steve Kean fra Kinder Morgan (et rørledning selskab) gav sin åbningstale juli 2016 Annual Conference.
Han gav de følgende udsagn om vedvarende energi:
De fleste mennesker er nået til at indse, at den upålidelige elektricitet ikke er meget værd.
Det kan endda have negativ værdi, når omkostningerne ved alle de nødvendige tilpasninger for at gøre den anvendelig betragtes. “

Stikket trækkes Snart vil det være nødvendigt at afbryde.
Et eller andet sted.
Sikker på at du ved hvor!

.
.
.
Grafen nedenfor viser priserne for elektricitet i Europa relateret til installeret kapaciteten for strøm fra sol og vind.
Selvom grafen er interessant, skal det bemærkes, at priserne givet synes at være “Forbrugerpriserne” og ikke “Produktionsomkostninger”
I Danmark har det ikke været muligt at få et troværdigt billede af Produktionsomkostningerne.
De lande, der er markeret med rødt er lande med “økonomiske problemer”
Pris for EL versus installed VE.png
Yderligere vil jeg nævne, at “Installeret kapacitet” på en eller anden måde er misvisende, hvis man ikke overvejer “Udnyttelse Ratio” (Produceret effekt divideret med det maksimalt tilgængelige.)
Vind Danmark: 25 – 50%
Vind Tyskland: mindre end 25%
Sol Tyskland: ca. 18%

Sydaustralien har måske verdens største andel af vindkraft.
Man er i problemer. Julen 2016
Det angives at traditionelle kraftværker lukker fordi de ikke kan konkurrere med den substituerede VE
Andet steds angives at spotprisen varierer med en faktor ti.

Naturligvis forsøges det at nedtone udfordringen.

The Danish organisation Clean Energy Information (REO) has published a small leaflet with the following.
_________________________________________________________________________

ARGUMENTS

# 1 Low environmental impact

Nuclear power is just as environmentally friendly as wind, solar and hydro power.

The total environmental impact of nuclear energy, incl. the fuel cycle is in line with the load of wind and solar power.

# 2 Great Security

No people have ever been harmed by emissions from western nuclear plants.
Neither in the operation of the works nor in the transport and storage of the radioactive waste.
The experience gained from all Western nuclear power plants since 1956 is more than 16,000 operating years without injury to humans.
The accident in Fukushima March 2011 does not change this situation.
The UN Scientific Committee on the effect of radiation says:
“No visible increase in cancer or other diseases is expected.”

# 3 Nuclear power requires small amounts of fuel and produces small amounts of waste

To produce approx. 1/3 of Denmark’s annual consumption requires approx. 30 tons of fuel at a nuclear power plant or 3,000,000 tons of coal at a coal-fired power station.

The nuclear power plant leaves 1.2 tons (0.5 m ^ 3) of high-level radioactive waste after recycling and emits little CO2 from mining.
The coal-fired power plant leaves 300,000 tonnes of ash and 8,500,000 tonnes of CO2.
Some countries have so far chosen not to recycle the spent fuel.
In that case, the amount of radioactive waste to be deposited increases.

# 4 Cheap and Stable Electricity Supply

Nuclear power is the cheapest CO2-free energy source for stable electricity generation.
New nuclear power plants will supply up to 35 øre / kWh, while wind power in Denmark will supply up to 105 øre / kWh.

Even with a wind power generation in Denmark corresponding to about 1/3 of the electricity consumption, winds in a total of approx. 1,000 hours (42 days) only cover less than 10% of our electricity consumption.
During these periods, the electricity supply comes from Norwegian hydropower or Swedish  nuclear power.
Large investments in wind power therefore require extra reserve power or security for imports and thus dependence on other countries.
The world’s nuclear power plants run an average of 75% of the time, but the best ones are above 90%
Therefore, nuclear power is a stable source of energy.
The existing nuclear power plants supply very cheap electricity.

# 5 Stor forsyningssikkerhed

The world’s uranium deposits last for hundreds of years.

With future reactor types or with thorium as fuel, the deposits last for several thousand years.
The majority of the world’s deposits of uranium and thorium are found in politically stable countries.
Nuclear power plant can have fuel for 10 years of consumption in stock.

# 6 Denmark has one of the highest CO2 emissions in the EU

In Sweden, where half of the electricity production comes from hydropower and half from nuclear power, the production of a kWh of electricity creates a CO2 emission of 15 grams.
In Denmark, emissions are 300 grams per. kWh

In 1971, the emissions per. inhabitant were almost equal in Denmark and Sweden:
11.1 tonnes (DK) and 10.2 (S)
2010, the same numbers were 8.48 (DK) and 5.07 (S)
Sweden built 12 nuclear reactors in the period 1971 – 1985
Denmark’s emissions of CO2 could have been at least 25% less if the Folketing had not stopped the pre-1985 plan for building nuclear power plants in Denmark.

# 7 Nuclear power is good for the environment

With nuclear power, we can free ourselves from the dependence on fossil fuels and reduce our CO2 emissions by at least 25%

By 2030, Denmark can reduce the proportion of fossil fuels in the electricity supply from 66% in 2010 to 10-20% by the construction of four nuclear power plants.
Alternatively, electricity generators in Denmark can participate in foreign nuclear projects.
In all cases, up to 30% of the supply could come from wind, biomass and waste incineration.
Wind power is highly fluctuating and therefore cannot supply the power that must always be available (base load)

MYTH

# 1 Nuclear waste is radioactive for more than 100,000 years

The actual waste will have lost much of its radioactivity after 50 years.

After 400 years, the waste will have the same radioactive level as uranium ore.
After 600 years will be as radioactive as garden soil.
If, however, the recycling of spent fuel from nuclear power plants fails, it will be radioactive for an extended period of time.

# 2 Radioactive waste cannot be stored safely

That’s not true.
The waste from over 50 years of use of nuclear power has so far been stored without a single case of hazardous release to the environment.

The amount of high radioactive waste is so small that it can easily be stored at the nuclear power plants or at recycling facilities.
The spent fuel from 40 years of operation of a reactor can stand in a building that is 100 m long 30 m wide and 23 m high.

# 3 Denmark does not use nuclear power

That’s not true. Denmark’s electricity supply today contains 10-20% nuclear power from our neighboring countries.

In the future, Denmark will import much more electricity when the wind is weak.
Because our coal and gas-fired power plants will be phased out.
That will mean an increasing share of nuclear power.
Denmark can invest in and receive power from new nuclear power plants being built in our neighboring countries.
They are being built anyway – so why not join?

# 4 People would rather be free of nuclear energy.
This is especially true for those living close to a nuclear power plant

That’s not right.
All studies on people’s attitudes to nuclear power show that the support for nuclear power increases the closer you live at a nuclear power plant and the more you know about and have personal experience with nuclear power.

American writer Gwryneth Cravets was an opponent of nuclear power for many years.
After several visits to nuclear power plants and intensive research, he changed his mind and wrote the book:
“Power to save the World. The Truth about Nuclear Energy. ”
Similarly, James Lovelock (originator of the GAIA theory) and Patrick Moore (co-founder of Greenpeace) have changed attitudes and are now supporters of nuclear power.

# 5 If you say yes to nuclear power, you also say yes to nuclear weapons

That’s not true.
Western nuclear power plants have nothing to do with nuclear weapons.

The link between nuclear power and nuclear weapons is a politically created fear that is unfounded.
Western nuclear power plants cannot be used in the development or production of nuclear weapons.
On the contrary, the nuclear power plants are used to burn (use) nuclear explosives, thereby removing the threat from the many nuclear bombs stored from the Cold War.

The writings above

is a copy of material authored and published by the association REO
(Clean Energy Enlightenment)
This association, of which I am a member, advocates a stable, environmentally friendly and economical electricity supply – ie. nuclear power.

If the above is not sufficient, more can be found on another block Thorkils Thoughts, for which I am responsible.
Use the search engine (Ctrl + f) and enter the topic you want to elaborate.
Click on the yellow one. Or on pictures to get full size.
I hope this can open up to factual understanding of the troublesome reality.

Greetings from Thorkil Søe
Phone 5117 1936
thorkilsoee@gmail.com

And more, almost similarly, from the University of Norway
https://titan.uio.no/node/2531 and https://titan.uio.no/node/2803

24 – 7 – 365

Efter at have behandlet pris på de såkaldt vedvarende kommer man til følgende:
De sædvanlige betragtninger er i realiteten kun gyldige så længe den varierende og delvis uforudsigelige kraft fra sol og vind holder sig til småtingsafdelingen og ikke overskrider ca. 5 % af belastningen.

Fra de amerikanske æææææææææææææææææææææSolenergi USA påvirker priser
Tysk solkraft variation solskinsstater har man udtrykket ”The Duck Curve”.
Først ser man hvorledes den store andel af øget solenergi har ødelagt de oprindelige store overskud i 2012.
Dernæst spørger man: Hvem sørger for backup i de tidlige nattetimer?
Endeligt ses, hvad vi allerede vidste, at i USA er prisdannelsen (delvis) styret af markedskræfter.

I Tyskland, der hovedsageligt satser på solenergi (PV), er situationen mest en fremtidig udfordring.
MEN med den ønskede udfasning af kulkraft og A-kraft vil det tilsyneladende være umuligt at opretholde forsyningen.

Dette og meget andet rejser spørgsmålet om hvordan forsyningen skal opretholdes med færrest muligt offentlige indgreb og mest mulig brug af markedskræfterne.

Tyskland har viklet sig selv ind i et virvar af forskellige støtteordninger, hvorved der gives mest til de mindst effektive.

I England har man taget skridtet fuldt ud og har i januar 2015 afsluttet en udbuds-runde hvorved der skaffes garanteret backup-kapacitet på 49 GW – Hen imod halvdelen af det totale behov for elektricitet.
Resultatet (The Clearing Price) blev: 24 €/kW/år.
Til stor fortrydelse for de grønne gives dette til atomkraft men ikke til sol og vind.
Øvrige detaljer mangler.

Hvordan kan dette passes ind?

I stedet for at komme med forslag vil jeg bede dig, min ukendte læser, om at gå i tænkeboks.
_______________________________________________________________________

– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
___________________________________________________________________

Pumped Storage


Pumped-storage-verdensplan-e1546206702377.jpg

Ifølge en meget udførlig artikel, Intermittent grid storage (2015), er over
99 % af verdens kapacitet for lagret energi i form af Pumped Storage.

Det kan formodes at gode naturlige muligheder for disse anlæg er udnyttede og tilsyneladende bliver det en dyr følge af det tyske Energiewende.
Anlægs-omkostningerne for nye anlæg er angivet til 100.000 €/MWh lagerkapacitet for det eneste eksempel, hvor der er fundet oplysninger om omkostninger.
Et stort projekt (30 GWh) er foreslået ved Great Glen i Skotland
Selv om 30 GWh lyder dramatisk, svarer det kun til mindre end en times forbrug i England, hvor det forudsættes at udligne for den fluktuerende vindkraft.
Til sammenligning tjener at én af de dyre og forkætrede EPR reaktorer vil have en stabil døgnproduktion, der er større.

Tilsyneladende er den skotske muligheder næsten uudtømmelige:
Et muligt Loch Ness Monster of Energy Storage
– Det forudsættes at man pumper saltvand op i en ferskvandssø.
– Generating kapacitet mellem 132 GW og 264 GW eller
– – 2 til 5 gange UK max. forbrug.
– Kapacitet: 6800 GWh eller omtrent 100 timers frobrug i UK
Der gives:
– Grafisk oversigt over perioder med svag vind.
– Interessant vurdering. Naturligvis med mange forbehold.

På verdensplan kan noget tilsvarende tilsyneladende kun komme på tale tre steder.
Californien kan udnytte en stor hulning i Mexico.
Chile har også et uudnyttet potentiel.
Og som omtalt: Skotland.

Og så April 2019
ser den glade læser hvorledes
“Stort glogalt studie ødelægger argument mod vedvarende energi.”
Det angives at der på verdensplan vil være muligheder for 500.000 nye anlæg for pumped storage med en samlet kapacitet på omkring 22 millioner Gigawatt-hours.
Det lyder drabeligt og det gentages på en tilsvarende net side der, meget betegnende, er dateret første april.
Her forudsættes at behovet for pumped storrage er 1 Gigawatt (GW) per million indbyggere med 20 timers lagring.
MEN
20 timer vil være en dråbe i havet når man overvejer værst tænkelige situation med op til 20 dages Dunkelflaute (mørkt vindstille)
Der findes en oversigt over muligheder for forskellige verdensdele.
Her ses at specielt i Europa kniber det gevaldigt med at finde egnede muligheder.
Derudover findes få andre detaljer, udover et kort der viser det vi allerede vidste:
Uden megen dybdeboring vil man vide at der ikke er mange nye muligheder i Europa.
Således er hovedparten af de markerede muligheder i de tæt befolkede områder i Sydøst Asien.
Jeg tillader mig at frygte at djævlen ligger i detaljen.
Som allerede omtalt er lagring for 20 timer urealistisk.
MEN
Den elektricitet, der skal lagres, kommer ikke gratis og genvindes med et tab på omtrent 20 %
De mange lagre vil formentligt kræve store investeringer.
Samtidigt skal der være plads. Ikke kun til de store vandmagasiner.
Men også til både vind-møller, solceller, huse og landbrug.

I Japan ser man realiteter. Selv om 30 GW i sammenligning kun er “småting” er det tilsyneladende realistisk.

Når man sammenligner priser må det huskes at der naturligvis er et energitab ved pumped storage. Det angives til at være 30 %
Desuden må det ikke ‘sådan bare’ forbigås at den “grønne elektricitet”, der på en eller anden måde skal gemmes, bestemt ikke kommer gratis.

Udover at henvise til en anden side, hævder jeg at Danmark, og specielt Tyskland, arbejder sig hen mod en håbløs situation.

Naturligvis er det forsøgt mange gange at lagre energi.

MEN
Til tider virker det som batterier og pumped storage er den kanin magikeren trækker op af hatten, når han skal forklare at den stærkt varierende energi fra sol og vind ‘sådan bare’ kan indgå på lige fod med den stabile energi fra kernekraft eller fossile brændsler.

Her må det ikke glemmes at der er tale om meget store energimængder.
I hvert fald hvis der skal lagres tilstrækkelig energi til at udjævne mere end døgnvariationer.
I USA foreslår nogle håbefulde grønne at forsyne eksisterende vandkraftanlæg med flere turbiner.
Det lyder forjættende indtil man går i detaljer.
– Det vil være meget svært at ændre på de eksisterende
– – konstruktioner og finde plads til de ekstra turbiner.
– Den skiftende vandføring vil give store problemer nedstrøms.

Reguleret vandkraft er en “Guds Gave”.

Ved at skrue lidt op – eller ned – for hanerne kan man kompensere for vekslende forbrug og endog “gemme” energi fra sol og vind – indenfor grænser.
Udover reguleret vandkraft er der ikke mange realistiske muligheder for at lagre store energimængder.
I Schweitz er der en del reguleret vandkraft og der tjenes lidt ved at udjævne døgnvariationer også i Frankrig.

Tilbage til Emnet

Østrig har allerede i 1956 haft pumped storrage til udjævning af døgnvariationer.
Pumped storage 2I Tyskland har man, naturligvis under protest, opført et meget stort anlæg for pumped stortage.

Anlægs-omkostningerne beløb sig til 51 €/kWh
Dette anlæg betegnes som:
”The largest hydroelectric power plant in Germany and one of largest in Europe.”
Kapaciteten (8.5 GWh) svarer til lidt over et minut af det tyske forbrug af elektricitet.

Tilsyneladende bliver det en dyr følge af det tyske Energiewende.

Omkostningerne afhænger naturligvis af de naturlige forhold på stedet og er andetsteds angivet til mellem 326 og 2000 €/kW (lagerkapacitet).
Tilsyneladende er det uklart hvorledes anlægs-prisen 100 €/kWh er fundet.
Men lige meget hvad, så er det en tredjedel af prisen for at skaffe sig de nødvendige batterier.

I Australien er der mange (teoretiske) muligheder
Et meget stort projekt for pumped storage i Australien omtales her.
Desværre må det konstateres at der er langt mellem behov og kapacitet.

Flat storage

Hvis der, som både i Danmark og i Tyskland, ikke er tilstrækkeligt med nye egnede naturforhold bliver det nødvendigt at bruge “flat storage”.
Så bliver prisen noget helt andet.
Flat storageFlat storage, der er den eneste mulighed for Danmark, er beskrevet her.
Der er tale om et planlagt projekt og tallene kan formodes at være optimistiske.

Hvis de givne data er pålidige og jeg har forstået det rigtigt, vil anlægsprisen være 200 €/kWh
For at sætte dette tal i perspektiv kan det anslås at det tyske behov for backup mindst vil være 10^9 kWh (Svarende til 10% af ti dages frobrug, der et anslået til ti gange det danske forbrug.)

Med den angivne (optimistiske) pris 200 €/kWh bliver anlægsomkostningerne 200×10^9 €
Dette kan bedst sammenlignes med prisen 10×10^9 €, (including financing costs) for hver af de to meget dyre EPR reaktorer, der planlægges i England.

Det må naturligvis ikke glemmes at den strøm, der skal lagres ikke er gratis og at virkningsgraden for sådanne anlæg er omtrent 80 %

Hvis jeg ikke har regnet forkert og mine kilder er troværdige vil de tyske anlægsomkostninger for backup med pumped storage modsvare prisen for tyve af disse meget dyre reaktorer.
Hvis man derimod vælger de reaktorer, der ikke er helt så overforsigtige.
Nogle som dem der eksporteres fra Rusland og fra Korea.
Ja så ville der ikke blive brug for meget andet for at levere den nødvendige energi til Tyskland.
ALTSÅ————————–
Tysk solkraft variationUden hverken sol og vind.
Slet ikke kul eller brunkul.

MEN
Alt dette omfatter ikke årstidsvariationer.
For Tyskland, der satser på solenergi, vil back up for årstidsvariationer være udenfor mulighedernes rækkevide.
Her hjælper det ikke at henvise til norsk vandkraft, der trods alt er begrænset og udnyttes til at udjævne egne årstidsvariationer.

For Danmark, der satser på energi fra vind, er der, teoretisk set, håb for at klare årstidsvariationer – Med (lejligheds) hjælp fra norsk vandkraft og svensk atomkraft.

Som det kan forventes af alt dette giver man i Tyskland store tilskud til lagring af energi.

Marts 2016 skriver netavisen Altinget følgende:
“For at skabe en stabil leverance af alternativ energi, er man nødsaget til at have en lagringsteknologi.
Ifølge IFO vil det i Tyskland kræve 3300 pumpekraftanlæg, eller hvad der svarer til en 100-dobling af eksisterende kapacitet, for at opnå en stabil leverance fra sol og vind.”

Samme sted angives at
Det ville kræve 164 mio. batteripakker af typen brugt i BMW3i el-biler.
Og at
De 1 mio. elektriske biler, som forventet vil være på vejen i Tyskland i 2020, og som kan bruges som distribueret lagring, ville kun levere en batterikapacitet svarende til 0,6 procent.
Uden at det er angivet i artiklen kan det forudsættes at der kun er tale om døgnvariationer.

Det engelske behov for kapacitet er angivet til 1.000 GWh
(Baseret på en 25 dages “typisk cyklus”)
Der er ikke taget hensyn til årstids-variationer og den angivne 25 dages cyklus vil næppe være “verst tænkelige”.
Desuden indeholder artiklen meget hård kritik af den Europæiske politik, specielt det tyske Energiwende.

Samme sted gives oplysninger om anlægs-omkostninger:
—-– Flat Land Storage, der er det eneste mulige i Danmark,
—— angives til 200 €/kWh.

Med halvdelen af prisen for pumped storage i Tyskland: (100 €/kWh), ville de engelske anlægs-omkostninger blive 100.000 millioner €. Det vil svare til 10 nye atom-reaktorer, magen til dem der forhandles om. Eller tre gange så mange, hvis man vil bruge noget magen til det, der nu eksporteres fra Korea til UEA

Naturligvis er der et energitab ved pumped storage. Det angives til at være 30 %
Desuden må det ikke ‘sådan bare’ glemmes at den “grønne elektricitet”, der på en eller anden måde skal gemmes, bestemt ikke kommer gratis.
kaninen-fra-hatten

Mon ikke dette er tilstrækkeligt til at putte den magiske kanin
Tilbage i Hatten.

Og dog. Der er også optimistiske vurderinger.
En lang forklaring, der løser verdens VE-problem.

Måske

Atombombe A

Special geometry of explosives is also found in armor-piercing grenades.
Brug af speciel geometri for sprængstof kendes også for panserbrydende granater.
See https://en.wikipedia.org/wiki/ENERGA_anti-tank_rifle_grenade

To make it even more complicated, the initiator in the center of everything, is (usually) using polonium 210, which is radioactive and has to be replaced before it has lost its power.
_______________________________________________________________________

Tilbage til emnet: http://wp.me/p1RKWc-TE

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
______________________________________________________________________
In a way, it was Germany that took the lead, when Europe, after the German reunification, began to limit the use of nuclear energy. .
It’s hard to find anything but political motives.

The first is a summary of information from the Danish organization REO, who advocate a balanced assessment of energy, particularly nuclear energy.

 • Five reactors in the former East Germany were closed during the German Reunification.
 • Four reactors in Bulgaria and Slovenia were closed as a condition of access to the EU.
 • Three reactors in Germany were closed before the disaster at Fukushima.
 • Eight other German reactors were closed after the disaster at Fukushima.
 • A complete reactor in Austria and another in Germany have never been put to use.
 • One more reactor was closed December 2017.
  Also this reactor had been running without problems.

In addition, two reactors at Barsebäck (Sweden) were closed, also due to political pressure.
Thus we have closed for 15 GW of clean energy that could easily be available today.

In order to maintain the supply and the green model, Europe, and especially Germany, has spent huge amounts on solar energy and wind power.
Nevertheless, it has been necessary to start the construction of
12 GW of new coal-fired power plants.
Equivalent to about eight modern reactors.

The consequence of this has been:

Now slowly:
A basic understanding of the fact that it will not even be green.
AND
From many sides a beginning distrust in the sustainability of the ambitious plans.
Brunkul i Tyskland

Repeated concern that Germany is ruining both land-shapes and economy.
But even destroys the climate
In order to save it.

.

And now, after many years, we start to understand, that most of the horror-stories about radiation at Chernobyl is nothing but the usual falsifikations from Greenpeace and followers.

All this can naturally be done in a rich country.
Still it may be difficult.

But in Germany it is apparently felt that it will be the end of the world if there should be a serious accident at a nuclear power plant.

And then, (March 2016) Der Spiegel got the curage to explain how all these expensive measures were unnecessary and that the fear of nuclear energy was grossly exaggerated.

Tilbageflyttere ved Tjernobyl.png
Tjernobyl dyreliv.pngBut no matter what:
Some live happily in the highly contaminated area of Chernobyl.
They are more afraid of starving than they are for radioactivity.

And the animals,
they understand nothing.

BUT
It is high time, we should understand

With the following, from Der Spiegel (March 2013), there are signs to suggest that the “Greens” are beginning to understand – Slowly.

Although this conflict touches all political parties, none is more affected than the Greens.
Since the party’s founding in 1980, it has championed for a nuclear phaseout and fought for clean energy.
But now, that this phaseout is underway, the Greens are realizing a large part of their dream – the utopian idea of a society operating on “good power” – is vanishing into thin air.
Green energy, they have found, comes with an enormous cost.
And, the environment will also pay a price if things keep going as they have been.

In Germany they have reached a typical ”Bureaucracy Monster”:
From Der Spiegel October 2013 I quote:
And let’s not forget that the German bureaucrats have come up with over 4,000 different subsidy categories for renewable energy, apparently adhering to the principle that what is particularly expensive has to be lavishly subsidized.
Therefore:
August 2016 we read that Germany will change the subsidy system.
It will mean that they will leave the existing system based on
feed-in tariff in favor of a system based on plans to auction contracts to deliver “renewable” electricity to the lowest bidder.

The controversial nuclear power is clean.
You will have enough uranium and thorium for some 100,000 years.
Still it can not be defined as renewable / green.
Only reliable.

Now, 2018

the “Green” in Finland starts to support Nuclear Power as the way forward to cheap and pollution-free power.
I dare to ask: When will Germany surrender?

The not so distant future:
Trillion-euro cost of German energy transition

German energy and environment minister Peter Altmaier said that costs for the plans to reform and restructure the country’s energy sector by the end of the 2030s could reach $ 1 trillion.
This amount will correspond to the fact that every German – children as old – will pay 1.5 Euro daily in the period from 2010 when Energiewende was launched, until 2030 where it can no longer be hidden that the money was wasted.

And much more

January 2017 The Energy Collective gives a very long attempt at an assessment.
Information and claims are pointing in all directions.

But the truly devastating rule is that “Green Energy” has got
Network Priority.
This means that “The Others” are reduced to be backup and ‘shall just’ stay idle until they are called up when suddenly needed.
Although it is destroying the economy, it is ‘just’ assumed that “the traditional” must continue to be available.

If information from The Energy Collective is reliable, the cost associated with this will amount to € 20 billion per year, corresponding to the price of building four new reactors annually. As exported from Korea.

New reactors are better when it comes to ramp-up and down.
More than enough to follow the changes in the load.
Still:
The risk of Xenon poisoning (Xe135) and a disaster like at Chernobyl
will make it very difficult for nuclear power to be used as backup for the unreliable solar and wind.

Agora Energewende Review 2014 provides a wealth of data that seems to be carefully selected.
But, no matter what, it can be seen that the German “traditional power plants” have still been able to balance the network.

Der Spiegel, despised by the green, provides information on Dunkelflaute, which means “dark windless”.
I’ve tried to evaluate this on another page.

Although I have said it many times:
Der Spiegel writes that the dreaded radioactivity may not be as dangerous as we have been told.

More KK less Pollution It appears from the above that Germany, although they are working hard to become green and free of pollution – – –
Yes they can not even see the rear wheel from “Atom-France”.
An interactive diagram can be seen by clicking here.
The page is slow, but it is worth the efforts.

March 2017, you read on The Energy Collective that we can either repeat Germany’s mistakes or learn from them.
Apparently, the German population does not want to learn.

​​On another page, also from The Energy Collective, shows that Germany’s electricity is almost 10 times more polluting, compared to the French.
You get data from 2016.
Germany generated 545 TWh and polluted 560 g CO2 per kWh
France generated 530 TWh and polluted 58 g CO2 per kWh

CO2 Tyskland og Frankrig - Kopi
Also.
Although I have said so many times:
Der Spiegel writes that the feared radioactivity may not be as dangerous as we have believed.

Problems related to management of the network.

Very rarely we find information about the costs of Energiewende.
From The Energy Collective Collective, I have the following information.

Redispatch (Redistribution)

In periods, there is not enough capacity to transfer the energy.
This means that the cheapest energy can not be sold and the “net” is forced to use more expensive supplies.
For example, if there is a lot of wind in northern Germany and a great need in southern Germany.

bla Year Number of days Energy – – – – Costs
bla 2013 – – 223 – – – – – – – – – – – – – – 137 million €
bla 2014 – – 330 – – – – – 5.197 GWh – – – 187 million €
bla 2015 – – – – — – – – 16.000 GWh – – – 412 million €

Curtailed energy

In periods, there has been more energy (from the sun) than the demand.
Here we have the following:
bla Year
bla 2013 – – 555 GWh
bla 2014 4.722 GWh

The figure below gives an overview of the costs (Million €/year).German costs.pngTyske omkostninger

What has been the costs for all this?

From The New York Times Dec. 25, 2017, I quote:

 • Germany has spent $ 200 billion over the past two decades to promote cleaner sources of electricity.

I dare to correct: Not even clean.

This amount ($ 200 billion) corresponds to the price of 40 new reactors similar to those exported from Korea to the UAE.
And about the same if considering export from Russia.
Or about 15 of the unreasonably expensive reactors under construction in England.

May be the realities will be seen.

Especially when we consider that the “green energy” does not come for free.

But also in the United States


Duck c
Without having more than a suspicion, I claim, that “own use” of electricity from solar is excluded from the data used for the figure above.

Conclution

Dear unknown reader:
Try to consider the above and draw your own conclution.

In the meantime I ask:
Are we, in Denmark and especially in Germany, behaving as the man, jumping out of an airplane – without a parachute – saying:
“Look it is fine. Soon I will be halfway and everything is going well.”

– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

_________________________________________________________________________
I Danmark er det et politisk ønske at forsyningen med energi hovedsageligt skal baseres på vindkraft.
Således er der ingen tvivl om at Danmark er blevet det førende land når det drejer sig om udvikling of brug af vindkraft.

I forbindelse med dette fremkommer der naturligvis nye udfordringer, der er forsøgt behandlet i det følgende.

Samarbejde mellem sol og vind

Ofte fremhæves at sol og vind supplerer hinanden således at når der er lidt vind, vil der være megen sol.
Et prikdiagram side 48 afliver desværre også denne myte.

Samarbejde mellem sol + vind og kernekraft

I Tyskland, såvel som i Danmark, har sol og vind prioritet til nettet.

Således har der været et ønske om at regulere belastningen på tysk kernekraft, der skulle være backup for den variable sol og vind.
Resultatet blev at en reaktor blev delvis ødelagt.

Men hvis man, som ønsket, ‘sådan bare’ lader kernekraft køre lastfølge for sol og vind – Ja så risikerer man Xenon forgiftning og en kernenedsmeltning.
En kernenedsmeltning vil være en kostbar ulykke der udbasunere i medierne.
MEN
Her må det huskes at, i modsætning til reaktoren ved Tjernobyl, vil alle nye reaktorer være forsynet med en reaktorindeslutning.
Således vil personskader være helt usandsynlige.

På netavisen nuClear News No.105 March 2018, der normalt er imod A-kraft, finder man en interessant artikel:
Load Following with Nuclear Power.
Som næsten altid forudsættes at sol og vind (selvfølgeligt) skal have prioritet til nettet.
Emnet er tilsyneladende at vise det vi alle sammen vidste:
A-kraft er ikke egnet til at virke som backup for sol og vind.
Det ubesvarede spørgsmål er Hvad så ?
Eller måske: Hvem bærer ansvaret for behov for backup ?

Fra netavisen forbes.com refererer jeg det vi alle sammen ved:
Hvis sol og vind skal arbejde sammen med kernekraft – Ja så bliver der behov for mere forurenende kraftkilder som backup.
Det hævdes og begrundes at specielt gaslobbyen støttede sol og vind fordi der så ville være behov for pålideligt backup.

Backup og Forsyningssikkerhed

Danmark er i den heldige position at vi er et lille land og kan få hjælp fra gode naboer.
Det må dog erindres at både England og Tyskland bejler til norsk vandkraft og at prisen for denne hjælp kan forventes at følge markedsvilkårene.

Men lige meget hvad, så kan Danmark ikke klare problemet uden
massiv hjælp udefra.

På en måde er det kun et spørgsmål om det ikke bliver Tyskland, der
først må smide håndklædet i ringen og opgive de grønne planer.

Der tales meget om at udbygge med mere vandkraft og forbinde Europa med et stærkt net af højspændingsledninger.
I denne sammenhæng må det ikke glemmes at der ikke er mange uudnyttede muligheder for vandkraft.
Specielt ikke hvis det skulle være reguleret, for slet ikke at tale om pumped storage.
Desuden er, i hvert fald den Nordeuropæiske vind, stort set synkroniseret.

Selv om det er mere relevant for Tyskland end for Danmark, nævnes følgende:
Med mindre der er adgang til næsten uendeligt store lagre vil flaskehalsen for lagring af energi være produktionskapaciteten af den ”vedvarende” energi, der skal være så rigelig, at lagrene kan fyldes når der er mulighed.
Også når denne ‘mulighed’ er kortvarig.
Dette behandles af en artikel på The Energy Collective.
Her angives at produktionskapaciteten af VE skal være op til syv gange gennemsnitsbehovet.

Skriften på væggen – The duck curve

Duck curve result (2)
Ovenstående viser udviklingen i det sydlige USA.
Det er nemt at se hvorledes den glade og substituerede investering i solceller har ødelagt priserne.
Umiddelbart vil det naturligvis være glædeligt at se hvorledes CO2 fri energi fortrænger den forurenende energi fra kul og olie.

Men det ses også, at den nødvendige backup er under hårdt præs således at investeringerne skal tjenes ind i de korte tidsrum, hvor der er ikke er solskin og alligevel behov for energi.
Næsten al denne nødvendige backup vil blive baseret på naturgas, der er billig og ikke kræver store investeringer.
Men til gengæld ikke er “grøn” – men med forurening fra drivhusgasser.

Fra The Economist (2017) citerer jeg:
Paradoksalt nok betyder det, at jo mere stater støtter vedvarende energi, des mere betaler de også til konventionelle kraftværker, der får hjælp i form af “kapacitetsbetalinger” for at undgå “black outs”.

Syd Australien

Måske kommer det best frem med det følgende.
South Australia’s green dream, or its nightmare?
Priser både stiger og fluktuerer, helt op til 6.800 €/MWh
Samtidigt besværliggør den store andel af vind kontrol af spænding og frekvens.
Industrien finder andre græsgange.
For at undgå “black outs” har man pludseligt (Marts 2016) fået travlt med at købe diesel-generatorer før det kommende valg.

Med fanfarer refererer BBC (2017) at Tesla vil opføre et batteri med 100 MW ydeevne og en kapacitet på 129 MWh
Det lyder imponerende og er næsten fem gange større end tidligere batterier fra Tesla.
Der findes intet om prisen, men fremtidige langvarige blackouts vil have en stor politisk pris for det grønne flertal.
En tilhænger af kernekraft vil naturligvis fremhæve at 129 MWh kun dækker en time og tyve minutter med 100 MW belastning.
Og at 100 MW, selv om det lyder af meget, vil det i realiteten kun være en dråbe i havet.
For at gnide mere salt i såret nævnes at de opreklamerede 100 MW er mindre end en tiendedel af det der produceres 24-7-365 på et moderne kernekraftværk.

Naturligvis er der kritiske indlæg.
Fra The Energy Collective citerer jeg:
– – – Mennesker falder over hinanden for at lovprise den magiske
– – – mand Elon Musk og hans batteriers absurditet.
– – – Han er den sidste redningsplanke for at få det grønne lys fra
– – – øko-fanatikere.

Men også optimisme.
På dette lange indlæg vises hvorledes verdens energiforsyning kan klares uden kernekraft og (næsten) uden forurening.
Her behandles verdens behov for Litium.

England

I England gives en speciel støtte til “pålidelig energi”, der omfatter kernekraft men ikke fx sol og vind.
Som det kan forventes er “De Grønne” imod.

Hvis man ser det med de negative briller, så vil man betegne den stigende andel af solenergi som en Gøgeunge, der først får hjælp til at skubbe de andre ud af reden, men så senere ikke kan klare sig uden hjælp fra de andre, dem der i mellemtiden er døde af sult.

En lang vurdering om solenerg: https://wp.me/s1RKWc-2j

Netavisen The Energy Collective skriver (2017 feb) at privat solenergi er for dyrt til at måles!
Denne kryptiske udtalelse dækker over et gavmildt og vel karmufleret system af tilskud.
Men der skrives meget.

Hvor meget drejer det sig om?

Fra en lang og grundig artikel med den malende titel
“Forskere har underestimeret omkostningerne ved sol og vind”
haves nedenstående.wind-and-solar-as-pct-of-total-electricity-supply
De lave værdier overrasker, men forklares med at andel af sol og vind normalt angives som “Installeret Effekt”, der ikke tager hensyn til at
fx solen kun giver energi mindre end 8 timer om dagen.

En optimistisk side giver 2018 følgende, der viser at på verdensplan er “De Vedvarende” trods alt en mindre del af forsyningen.
Vind: 5% Sol: 2%

Specielt for Danmark har Paul-Frederik Bach givet en grundig oversigt.

De skjulte udgifter

Lige meget hvordan det vendes og drejes kan samfundet ikke ‘sådan bare’ lade stå til og negligere ”Alt det løse” (backup, net-tilslutning og andet)
Hvis man exterpolerer på data fra OECD, og tager gennemsnittet for flere lande fås følgende:
Ved 60 % andel af vindkraft vil dette beløbe sig til ca. 25 €/MWh
Ved 30 % andel af solenergi vil dette beløbe sig til ca. 30 €/MWh
Danmark har gode naboer og foreløbigt bliver dette nok mere aktuelt for Tyskland.

For Danmark, der gerne vil have indtægter fra turister, er følgende måske alarmerende:
Selv om vindmøller er ti km fra kysten betyder det tab af indtægter ved udlejning af sommerhuse i USA

Affaldsproblemet

Når man taler om kernekraft bliver man ofte mødt med den forargede udtalelse: Men hvad med affaldsproblemet?
Ved nærmere eftersyn viser det sig at solceller efterlader 300 gange mere affald end kernekraft.
Både slidte blade fra vindmøller og udtjente solceller, det hober sig “sådan bare” op.
Til gengæld behandles “Atomaffald” forsvarligt og bliver oftest genbrugt.

Tilpasning til forbrug

Så længe energi fra sol og vind ikke er dominerende, eller snarende hvis der er tilstrækkeligt med regulerbar grundlast – hovedsageligt vandkraft – kan energi fra sol og vind gnidningsfrit indgå som del af systemet.
Dette er til en vis grad gældende for Danmark, hvor vi nyder godt, specielt af norsk vandkraft.

Støj og plads for landbaserede vindmøller

Uden at udsætte flere uskyldige mennesker for alvorlige og veldokumenterede skader, vil der næppe blive plads til en egentlig forøgelse af antallet af landbaserede vindmøller.
Desværre har dette meget alvorlige problem ikke den nødvendige politiske interesse.

Havbaserede Vindmøller

Selv om der ikke skal tages hensyn til nabogener, er det svært at se hvorledes der skal blive plads til de mange møller, der bliver nødvendige hvis de grønne planer skal realiseres.
Der skal naturligvis gives plads til både olieudvinding og skibsfart.
Selv om der tales om flydende møller vil den egentlige udfordring vil være vanddybder og bundforhold.
På en anden side har jeg forsøgt at vurdere udfordringerne vedrørende priser og behov for plads.

Omkostninger

På trods af mange fugle, der ikke engang er på taget, er vindkraft stadigvæk dyr.
Produktionspriser er forsøgt behandlet på en anden side.
Efter min mening søges dette karmufleret, nok mest ved at de store tilskud betegnes som værende nødvendige for det der stadigvæk betegnes som “Den Store Grønne Omstilling”, der hel klart har udviklet sig til at blive Permanent.

Selv om der ikke er tale om de helt store udgifter, bliver “alt det løse” betalt udover den officielle støtteordning (PSO)

Bioethanol

Der håbes meget og skrives endnu mere om bioethanol eller andet, kan produceres ved at udnytte den overskydende elektricitet.
Foreløbigt må det konstateres at der stadigvæk er lang vej at gå før produktion af bioethanol kan blive økonomisk bæredygtig
Maj 2016 er der kommet beregninger, der viser at CO2-regnskabet for bioethanol er katastrofalt negativt.
Naturligvis kommer der et modsvar.

Sol

I modsætning til Danmark arbejder man i Tyskland på at gøre solenergi til det bærende element i den grønne omstilling. (Energiewende)
Foreløbigt har man et par gange haft så megen produktion at spotprisen blev negativ.
Tysk solkraft variation
Dette viser at den kommende, meget alvorlige, udfordring  vil blive at hvis man fortsat ønsker at bruge solenergi til at dække en væsentlig del af behovet om vinteren.
Ja så vil der uvægerligt være katastrofal overproduktion om sommeren.
Derudover er det svært at forestille sig hvorledes man i Tyskland kan finde den nødvendige backup til forsyning om natten.

Afregningspriser

Selv om der tales meget om “Smart Gid” og fri prisdannelse, er det svært at se realiteterne.
Således bliver næsten al den stærkt varierende, såkaldt vedvarende, energi afregnet til faste og stærkt substituerede priser.
Dette gøres helt uafhængigt af den øjeblikkelige markedspris, der til tider er negativ.
I Tyskland har man valgt at betale vindmølleejere for at standse driften, når der, med mellemrum, er for meget af det gode.

Dette skal ses i sammenhæng med at det stiltiende forudsættes at de traditionelle kraftværker ‘sådan bare’ skal stå til rådighed og “rage kastanjerne ud af ilden” for de andre.
Til tider skal der således skrues ned for produktionen, for nogle gange at ligge helt stille.
For så, på et senere tidspunkt – Ja så forudsættes det stiltiende at de kan levere den nødvendige lastfølge. Naturligvis uden subsidier.

Tænk engang hvis det var omvendt.

Udover de oplagte økonomiske hensyn må det ikke glemmes at traditionelle kulkraftværker ikke “sådan bare” kan skrue op og ned for belastningen uden at kraftværket slides unødigt.
For atomkraft gælder det desuden at Xenon-forgiftning gør det umuligt at genstarte indtil et par dage efter en ned-lukning.
– – Meget tyder på, at da det gik galt ved Tjernobyl, så var det fordi
– – dette blev ignoreret da den politisk ansvarlige gennemtrumfede
– – en test.

Energy Return on Energy Investment
eller en vurdering på grundlag af
“Cost / Benefit”

En meget lang og grundig artikel behandler det ømtålelige emne:
Hvad er den reelle værdi af den varierende såkaldt vedvarende energi?
Artiklens titel er Researchers have been underestimating the cost of wind and solar.
Udtrykket Energy Return on Energy Invested (EROI) er emnet for vurderingen.
Det forsøges at vurdere muligheder og omkostninger forbundet med at gøre den varierende energi brugbar.

Fra denne artikel gengives nedenstående to ‘slides’.
wind-and-solar-as-pct-of-total-electricity-supply.pngDe fleste vil undres over de meget lave værdier.
Det skyldes at når der angives (optimistiske) værdier for sol og vind, vil det oftest være den installerede effekt der opgives.
Normalt “glemmer” man at oplyse om kapacitets-faktoren, der for dansk vind sjældent når op på 50 % og for sol i Tyskland ligger omkring 10 %
In the US, wind has a median capacity factor of 31%.
I California’s Mohave Desert, solar PV har en capacity factor på 23%.
Intermittent grid storage

Energy Return Of Investment - Theory

100 % Vindkraft i Europa

Net siden windeurope.org, der stråler af begejstring for vindkraft, giver en oversigt over den Europæiske vind.
Bearbejder man artiklens data får man imidlertid et helt anderledes dystert billede.

Efter min mening er tiden ved at løbe ud for den varierede energi.

Men tilskuddene løber videre
Solcelleparken ved Nees blev i foråret 2016 godkendt til at få statslig støtte under den tidligere 60/40-ordning, hvor solcelleprojekter er støttet med
60 øre/kWh i de første 10 år og 40 øre/kWh de næste 10 år.

Til sammenligning tjener at svensk kernekraft produceres for under 40 øre/kWh
OG
Kernekraft er naturligvis tilgængelig 24-7-365

Hvis du er kommer så langt. Mon ikke du har brug for lidt andet.

Drøm eller Virkelighed ?

Der var engang et kongerige, der godt nok havde en dronning.
Alle de fine mænd og kvinder i landet tænkte kun på et:
”Vi skal være verdens bedste land med forureningsfri energi”.

Nogle ihærdige mennesker, og efterhånden også andre forstod hvorledes de havde fundet frem til det helt rigtige, de blev ved med at forklare at hvis man bare – – – – –
Ja så ville alt blive grønt og godt.

Disse dygtige profeter, de lukkede sig inde som en sluttet skare og skrev mange lange forklaringer, med mange tal, om deres drømmesyn sammen med fine hensigtserklæringer og flot illustrerede hjemmesider.
Og alle, der ikke kunne forstå disse geniale tanker, de var ikke egnede til at føre sig frem i den offentlige debat.

Naturligvis. Sådanne drømmesyn er ikke gratis.
De mange skiftende regeringer, de ville jo ikke stå frem som uegnede til deres høje embede, så de støttede med store bidrag, som gik til mange glorværdige projekter.

Nu en dag, det var vist kort efter nytår, skulle en ny stor handlingsplan fremlægges, og derfor var alle de kloge mennesker mødt frem for at vise hvordan de forstod det hele og hvordan alt snart skulle blive Åh så godt, så godt, så godt.
Disse mange mennesker klappede og råbte Hurra Hurra. For det skal man jo gøre.

Indtil en gammel afdanket ingeniør, der måtte støtte sig til sine stokke, spurgte: ”Hvad med pris og forsyningssikkerhed?”
Straks blev der tavshed. Men så var der en ung mand, der sagde – nej han næsten råbte – ”Der er ikke sammenhæng i de mange fine forklaringer”.

Langsomt, meget langsomt, begyndte folk at synge – først meget stille.

Hvem har lavet Hvem har lavet alt det der?
Hvem har lavet Det skal vi betale
Hvem har lavet Har man råd til det?

Til sidst var der en lille pige – måske var hun ikke helt så lille – hun spurgte spagfærdigt om noget, der var meget uartigt.
Dette kan naturligvis ikke siges højt i det pæne selskab – det kan kun hviskes: A***kraft.

Men andre begyndte at sige at man da ikke kunne komme nu og sådan sige at vi har taget fejl i 40 år – ”Det er jo længe før jeg blev født.”
Det var dog svært at høre for nu var alt blevet et stort virvar, stole og borde blev lavet til pejsebrænde og computere skulle genstartes.

Men den kloge mand, han blev ved med at tale om bæredygtighed og læse højt af de mange tal, som han nok ikke engang selv forstod.
De gode tilhørere, de kunne ikke mere høre hvad der blev sagt, men skulle alligevel gerne vise hvor dygtige man var, så de fortsatte med at nikke og klappe.

Selv dette fine pejsebrænde kan bruges som træpiller – bæredygtigt genbrug, for det var begyndt at blive koldt.

Uden copyright
Thorkil Søe

Men læs om lagring af elektricitet på https://judithcurry.com/2015/07/01/intermittent-grid-storage/
Selv om det er fra 2015 er det stadigvæk relevant.