Archives for posts with tag: personskade

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
____________________________________________________________________

Forurening,
Risiko og Return Period

Risiko for (delvis) uforudsigelige naturkatastrofer og industrielle uheld vurderes normalt ved at forsøge at beregne Return Period for denne hændelse.
Et tilsvarende begreb er Mean Time Between Failures (MTBF), der tilsyneladende er mere relevant ved vurdering af nedslidning af industrielt materiel.
En mere dybtgående evaluering kan formodentligt fås ved at benytte Probabilistic Risk Assessment.

Lidt forsimplet kan man sige at hvis man sætter sig ved en flod og venter på en oversvømmelse (af denne flod, på dette sted) så er den gennemsnitlige ventetid mellem denne – eller alvorligere – oversvømmelser et mål for den aktuelle return period.

Et par ekstreme eksempler

Oversvømmelse i Mozambique

For snart længe siden ramte en tornado et område i Mozambique.
Al infrastruktur i det berørte område sammen med et ukendt antal mennesker blev skyllet ud i oceanet.
Men denne hændelse var så speciel at return period blev anslået til at være flere tusind år.
Dette indgik i planlægningen af genopbygningen.

Det helt ekstreme

Uafhængigt af dette blev jeg bedt om at vurdere et bygnings-kollaps, der angiveligt skyldtes en ekstraordinær vind.
Mit skøn blev at universets alder var et kort øjeblik i sammenligning med return period for den påståede kombination af hændelser.
Forsikringen betalte pligtskyldigt som en ”Act Of Good”.

Det uundgåelige

I Bangladesh er oversvømmelser en årlig begivenhed, der tilsyneladende tiltager i styrke.

Det negligerede

Tilsyneladende prøver vi at fortrænge den globale opvarmning og den lurende klimakatastrofe.

Morgenkald fra moskeen

Hvis man er så uheldig at bo ved siden af en moske vil man blive kaldt til bøn klokken fem om morgenen.
Her er Return Period til gengæld kun 24 timer.

Emnet for det følgende

I det følgende vil jeg forsøge at vurdere og imødegå nogle af de misforståelser der kommer frem i debatten om skader fra vindmøller og
fra den kernekraft, vi vil få, også i Danmark – før eller senere.

Vindmøller – Return Period for støjgener

Hvis man er plaget af støj fra en vindmølle, vil return period være omkring en uge.

Kernekraft – Return Period for uheld

Først vil jeg fremhæve at en saglig diskussion om sikkerheden ved fremtidige europæiske anlæg for kernekraft helt naturligt bør udelukke den uansvarligt farlige reaktortype ved Tjernobyl. 
Tilsvarende  vil jeg også betragte ulykken ved Fukushima, som værende uden relevans for vurdering af fremtidig europæisk kernekraft.
——-Hvis du, min ukendte læser, ønsker at inkludere disse ulykker i din ——-vurdering: Så beder jeg dig læse de to ovenstående link.
De reaktorer, der vil være relevante i denne diskussion, har tilsammen været i brug over 15.000 ”reaktor-år”.
Der har kun været et alvorligt uheld og ingen personskade.

Skadernes omfang

Typisk for den usaglige diskussion mødes man ofte med omtale af risikoen for en næsten fiktiv katastrofe som så har stor psykologisk virkning.
MEN
En logisk vurdering af risiko og skader vil groft set være baseret på beregning af summen af risiko gange skade.

Den matematiske behandling kan naturligvis forfines.
Men det er uvederhæftigt at afvige fra dette princip.

Vindmøller – Skader

Vindkraftens lobbyvirksomhed har gjort et stort arbejde for at påvirke offentligheden til at se bort fra hvad jeg mener er veldokumenterede skader fra støj og lysglimt fra vindmøller.

For at tilføje lidt realiteter, nævner jeg at 30 % af naboer til vindmøller er generet ”meget” eller ”i nogen grad”.  
Kilde: Energy Spply, der bestemt ikke er modstandere af vindkraft.
en anden side har jeg forsøgt at vurdere de faktiske forhold.

Kernekraft – Skader

Den eneste alvorlige ulykke, der er relevant i denne diskussion, var ved Three Mile Island.
Der blev udbetalt erstatninger ($ 40 millioner) for tabt arbejdsfortjeneste på grund af påtvungne, men unødvendige evakueringer.
Der var store økonomiske skader, men ingen personskader.

Normalt vurderer man risikoen for core damage (kernenedsmeltning).
For den meget omtalte EPR er det angivet til 4 x 10−7 per plant per year. (Eller en return period på to millioner år.)
For den nærmeste konkurrent APR-1400, der er væsentligt billigere, er return period (kun) 100.000 år.

Sådan en core damage vil være en økonomisk katastrofe.
Men da alle relevante reaktorer er forsynet med en reaktorindeslutning vil risikoen for personskader i forbindelse med sådan en kernenedsmeltning være meget lille.
Dette ses ved at vurdere forskellen mellem ulykkerne på Tree Mile Island og ved Tjernobyl.

For at komme videre, må jeg fremhæve, at reaktorer, som vi kender dem
i dag, har en væsentligt bedre sikkerhed end den ved Three Mile Island.
Og at de reaktorer der, før eller senere, vil blive bygget – også i Danmark. De vil have en endnu større sikkerhed.
Men alligevel:
Som allerede omtalt vil Return Period for de reaktorer, der blev bygget for snart længe siden, være langt over 15.000 år.

——Naturligvis er det muligt at fabulere sig frem til et reaktoruheld med ——alvorlige udslip af radioaktivt materiale.
——Dog vil den, der ser på realiteterne betragte dette som det jeg, lidt ——ubehøvlet, kalder en typisk Greenpeace-skrøne.
OG
——Det er oplyst at omkring 5000 meteorer af fodbold-størrelse rammer ——jorden årligt.
——Det kan naturligvis ikke udelukkes at sådan en meteor overlever ——turen ned gennem atmosfæren og falder ned, lige nøjagtigt, på en ——kernekraftreaktor.

Men selv en terrorist med et Jumbojet vil ikke lukke op for radioaktivt materiale – kun frygt og materiel skade.

Evakueringer

Selv om evakueringerne ved udhæld kan diskuteres er det uvederhæftigt at forbigå de menneskelige skader.
Efter katastrofen ved Tjernobyl og tsunamien ved Fukushima var der megen panik, der resulterede i mange evakueringer og flere tusind “evakuerings-dødsfald”.
En senere vurdering, baseret på “Justification-value” eller J-value finder frem til at ALLE evakueringer ved Fukushima og 75 % af dem ved Tjernobyl var unødvendige.
En tilhænger af kernekraft vil naturligvis fremhæve at der hviler et tungt ansvar på skuldrene af Greenpeace og eftersnakkere, der udnyttede katastroferne til at sprede unødvendig frygt for en stort set fiktiv fare.

Konklusion

Hvis man vurderer bygningen af, fx en dæmning, vil man som indtægt vurdere værdi af elektricitet produceret sammen med værdi af fremtidig kunstvanding.
Egentligt også værdien af de besparelser, der opnås ved afværgede fremtidige oversvømmelser.
Som udgift vil man medregne skaderne ved et kollaps divideret med risiko (return period) for dette kollaps.
Begge dele vil blive målt i €/år.

Tilsvarende bør beregnede skader fra potentielle energikilder opvejes mod værdien af den forureningsfrie elektricitet der vil blive produceret.

Med de omtalte 15.000 reaktor-år og denne ene relevante ulykke er det forholdsvis let at lave en fornuftig analyse af kernekraftens sikkerhed:
——Meget store økonomiske skader divideret med en return-period på ——over 15.000 år.
Nyere reaktorer, som dem der nu bliver bygget, vil naturligvis have en væsentligt bedre sikkerhed.

På globalt plan er der tusinder af mennesker, der er generet af støj fra vindmøller.
Return period for disse gener er nok mindre end ti dage
Også her det rimeligt at vurdere følgende:
——Antal berørte personer gange skaden per person divideret med ——return-period.
——(Også €/år)

Jeg er ikke i stand til at prissætte menneskelige lidelser og beder eventuelle læsere om hjælp til at lave de nødvendige beregninger når det drejer sig om vindmøller.

“Vedvarende” Energi

Alt for ofte ser man at der snydes på vægten således at bidrag fra sol og vind beregnes over en længere periode.
Imidlertid er elektricitet den lettest fordærvelige vare, der findes.
Desværre må man derfor konstatere at den vedvarende energi i realiteten ikke er særligt vedvarende.
Specielt for Tyskland vil kravet om pålidelig backup snart blive en uoverskridelig barriere.
Eller en stor risiko for kollaps af forsyningen. (Black out)

Forurening

Ovenstående kan bedst forstås som vurdering af kernekraft kontra vind.
Hvis man vurderer modsætningen mellem kraft fra kul og olie mod ikke forurenende energi (vind, sol og kernekraft) skal man prøve at tage højde for forureningen.
Her vil jeg nøjes med at nævne følgende:
– Over 2000 mennesker dør årligt ved udhæld i kulminer.
– Nok fem millioner dør på grund af luftforurening fra afbrænding af kul.
– En lurende klimakatastrofe.

For en der er bekymret både for menneskers trivsel, for klimaet og for menneskehedens adgang til stabil energi, er dette måske det egentlige spørgsmål.

Black Swan Theory

black-swan Ekstreme og “uforudsigelige” ulykker er forsøgt behandlet på dette link.
Det der dominerer i denne vurdering er financial crash og lignende.
Verst tænkelige menneskeskabte katastrofe vil formentligt være i forbindelse med et
Naturligviser.dæmnin. dæmningsbrud.
Naturligvis er der internationale eksperter, der vurderer nuclear sikkerhed.
MEN
I forbindelse med kernekraft er den egentlige Black Swan risiko forbundet med politiske tiltag.
Som fx da man i Tyskland uden varsel og uden tilstrækkelig kompensation “sådan bare” besluttede at udfase kernekraft.

En tilrængt sammenligning

Naturligvis har man forsøgt at sammenligne skader fra en katastrofe på et kernekraftanlæg med andre skader.
Det nærmeste jeg er kommet er følgende:
——“Hvis man medregner forureningen ville en katastrofe, som ved
——Tjernobyl, hvert tiende år være at foretrække frem for det ——nuværende.”

OG
——»Vi kan kun se på det statistiske. Vi har haft a-kraft siden 1954, men ——i den vestlige verden har vi kun oplevet en nedsmeltning, den på ——Tremileøen i USA.
——Det var den værste, vi har oplevet, og ingen kom noget til«.

For en ordens skyld gentager jeg at tale om en fremtidig Tjernobyl-ulykke er udenfor enhver realistisk vurdering.
En kærnenedsmeltning som på Three Mile Island er en mulighed, der som omtalt, har en Return Period på over 15.000 år.
Nye reaktorer, der er realistiske for udbygning med kernekraft, har en Return Period, der er sådan ti gange så meget.
Således at, med den fremtidige udbygning af kernekraft, vil der gå langt over 50 år mellem eventuelle lignende uheld, der som allerede omtalt, næppe vil medføre skader på mennesker.

Slutbemærkninger

——I et forsøg på at forkludre diskussionen har det været fremført at hvis ——der er 1000 kernekraftværker vil return period for et alvorligt uheld ——ikke være 15.000 år men kun 15 år.
——Hvis man går ind for dette må det medregnes at de forventede fordele ——vil blive tilsvarende forøgede. Således at resultatet af overvejelserne ——ikke vil ændres.
Desuden vil jeg fremhæve at en ulykke i Sydamerika ikke vil have  virkninger i Europa. – Ud over det psykologiske.

CO2-fri energi.pngMen hvorfor er den almindelige vurdering af risiko præget af manglende logik?
Måske kan lidt af svaret findes her.

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

Hvis du har kræfter og vil se mit forsøg på at vurdere den besværlige virkelighed.
Så se en anden post:
(Unødvendig) Sikkerhed ved Kernekraft

***
From Atomic Inssights 2017 Augost
ht***tps://atomicinsights.com/using-science-update-regulatory-approach-radiation-protection/
———————————————————————-

Frygten for stråling er bestemt ikke ubegrundet.
Men i det meste af den offentlige debat er den vildt overdrevet.

__________________________________________________________________
– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
_______________________________________________________________
I stedet for at rode rundt og blande tingene sammen – Lad os begynde med at vurdere det vi ved:

 • Enheder: Den biologiske virkning af radioaktivitet måles i
  mSv (milli Sivert)
  Mere se her.
 • Strålesyge, der næsten altid skyldes akut skade, har et velkendt og klart afgrænset forløb.
  Således er det ikke svært at afvise næsten alle krav, hvor stråling angives som årsag til alle mulige lidelser.
 • Naturligvis løber det koldt ned af ryggen på os når vi tænker på at Strålesyge slog 60.000 Hiroshima-borgere ihjel inden udgangen af året.
  Dette tal er udover dem, der døde næsten øjeblikkeligt af trykbølgen og brandsår.
  Trods alt, så var de menneskelige lidelser alligevel mindre end ved ildstormen i Tokio.

LNT (Liniear No Treshold, eller lige meget hvor lidt, så er det skadeligt)
Denne hypotese er baggrunden for næsten al vurdering af skader fra moderat eller lille påvirkning af ioniserende stråling.
black – Det kom frem, nok mest i mangel af bedre.
black – Det gør det muligt at lave statistiske beregninger og komme frem
black til forudsigelser, der ofte bliver helt groteske.
black – Det passede godt i den kolde krigs propaganda.
black – Det hævdes og begrundes at kullobbyen stod bag hypotesen.
black – Som det ses af det følgende er denne forudsætning urealistisk.
black – Et humoristisk, men alligevel relevant, indslag findes her.
black – En mere saglig gennemgang kan findes her.

HVAD SÅ?

Da man efter mange år kunne lave en opgørelse af livsforløbet af de overlevende fra atombombeangrebene kom man bl.a. frem til følgende:

 • Personer, udsat for strålings-doser under 500 mSv havde ikke kortere levetid end normalbefolkningen.
  —– 500 mSv som enkeltstående påvirkning vil medføre
  —– svage symptomer på akut strålesyge og er mere end
  —– 100 gange det, der normalt tillades.

Allerede på dette grundlag kan man rent logisk udlede at:
Hvis der havde været en stærk sammenhæng mellem stråling og cancer; så ville mange af disse personer have fået cancer.
Og således ville middellevetiden have været væsentligt kortere end normalbefolkningen.

Dette kan således tages som et bevis for at der er meget lille korrelation mellem stråling og cancer.

 • Personer, der kun lige overlevede den akutte strålesyge
  (3000 mSv), havde derimod en gennemsnitlig levelængde, der var 3 år mindre end normalbefolkningen.
 • Børn født af forældre, der havde været udsat for endog meget høje doser af ioniserende stråling havde ikke flere medfødte misdannelser end normalbefolkningen.
  Således kan fx dette link afvises som oplagt bedrageri.

Fra kilder, der kan anses for at være troværdige, bekræftes ovenstående.

 • Allerede i 2006 beretter BBC hvorledes dyrelivet trives i de forbudte områder ved Tjernobyl.
  Angiveligt bedre og med færre tilfælde af kræft.
  Således kommer man nærmere et andet tabubelagt emne: Radiation Hormesis.
 • Fra samme artikel hæfter man sig ved udtalelsen om at lave doser af radiation er et [meget] svagt karcinogen.
 • Dyr ved Tjernobyo2015 finder man en artikel i
  The Guardian (England). Her konkluderes at:
  I årevis har både dyr og planter trivedes i den forbudte zone, der er lukket for mennesker.

De mange kommentarer til ovennævnte artikel viser hvorledes årtiers af dygtig misinformation har godt hold i læserne.

 • Efter atombombeangrebene i Japan er der rapporteret mange tilfælde af ”kronisk strålesyge”.
  Også dette savner imidlertid ethvert holdepunkt i den medicinske virkelighed.

På nedenstående graf angiver de hvide fælder EKSRRA tilfælde af kræft blandt de overlevende efter atombombeangrebene i Japan.
Modsat utallige dommedagsprofetier ser man at der er få extra tilfælde af kræft.

Kræft fra stråling - kun det hvide

For at bringe dette i det rette perspektiv fremhæver jeg at den stråling der var et resultat af ulykkerne ved Tjernobyl og specielt ved Fukushima var størrelsesordner mindre en den ved atombombeangrebene i Japan.
ALIGEVEL
Konspirationsteorier trives i bedste velgående.

 • Her angives at dødsfald ved Tjernobyl allerede er nået 1.000.000 og at der kan forventes 7.000.000 fremtidige dødsfald.
  Man fristes til at sige at hvis vi venter længe nok, så vil vi være døde – Allesammen.
 • Hvis man søger efter billeder af vandskabte børn og hjælper lidt med billedmanipulation er det ikke svært at nå frem til noget som dette.
  – – – – For snart meget længe siden hjalp jeg en dreng,
  – – – – der var født helt uden arme. Det var ikke et resultat
  – – – – hverken af stråling eller af Thalidomid.
 • I betragtning af ovenstående fristes man til at sige at Greenpeace er tilbageholdne når de skriver:
  ”Det er nu mere end 20 år siden atomkraftulykken i Tjernobyl, der ramte millioner af mennesker i det vestlige Rusland, Ukraine og Hviderusland. Katastrofen var skyld i hundrede gange mere radioaktiv stråling end atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.
  I dag, over tyve år senere, fortsætter mareridtet for tusindvis af mennesker.”

  Alligevel er min vurdering at
  Greenpeaces torværdighed er en myte.

Nu venter jeg kun på din vurdering.
Skriv til mig på thorkilsoee@gmail.com

Lidt mere

Kortfattet oversigt over skader ved stråling.
Dansk helsefysiker giver en vurdering.
Der Spiegel er ved at se realiteterne.