Archives for posts with tag: Greenpeace

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
_______________________________________________________________________

Først lidt illustrative facts

Mere KK mindre forureningDet fremgår af ovenstående at Tyskland, der arbejder hårdt på at blive grøn og fri for forurening – Ja de kan ikke se baghjulet fra “Atom-Frankrig”.
Klik for flere detaljer på et interaktivt kort. Det er langsomt, men interessant.

Alt for ofte bruges udtrykket grøn som et nøgleord, der åbner op for tilskud.
MEN
Hvis “Grøn” betyder “Med lidt CO2” er der ingen tvivl om at A-kraft er vinderen. CO2 per kWh

Verdens energiforsyning, fordelt på kraftkilder fremgår af diagrammet
på denne side.
Desværre taler det sit klare sprog.
Den globale udledning af CO2 angives til »et historisk højdepunkt« på 32,5 milliarder ton. (2017)

Baggrund for det følgende

Udtryk som ”Grøn”, “Ambitiøst” og “Bæredygtigt” har været brugt og misbrugt i den offentlige debat, nok mest når det drejer sig om produktionsformer og energi.
Der er store økonomiske interesser i at blive defineret som grøn og til tider bliver den opmærksomme læser mistroisk når udtrykkene bruges, næsten per automatik, hvis et produkt skal promoveres.

Naturligvis skal der arbejdes imod mindre forurening og bedre udnyttelse af resurserne.
Dette, som så meget andet, kan ikke klares ved slagord og fraser.

I det følgende har jeg forsøgt at vurdere muligheder og udfordringer. Desværre mest det sidste.

Tilbageblik

1979/1980 udsendte OOA, en pjece på 12 sider i farver.
Den havde overskriften:
”OOA’s FOLKEPJECE: Danmark uden atomkraft.”
I pjecen hedder det: ”Danmark har masser af olie og naturgas”, og ”Kul til flere hundrede år”.
– – – ”For at kunne dække mere end 1/3 af strømforbruget med vindkraft, må man kunne oplagre energien.
Det kan man bl.a. gøre med trykluftlagre, som vi kender allerede i dag. Eller med svinghjulslagre, som nu er under udvikling.”
Nu 40 år senere må vi indse at teknologi til lagring af vindkraft i stor skala stadigvæk ikke er lige om hjørnet.

Vindkraft

Diskussionen vedrørende vindkraft deler sig mellem on-shore og
off-shore.

For on-shore er den væsentligste udfordring støjproblemer.
Men også lysglimt og tabte landskabsværdier bør ikke negligeres.
Jeg har forsøgt en vurdering på en anden side.

For off-shore er prisen tilsyneladende den væsentligste udfordring.
Også dette er forsøgt vurderet på en anden side.

Helt generelt skal det huskes at vindkraft er en varierende og ustabil energikilde, der afhænger af hjælp fra andre energikilder til backup.
Denne alvorlige udfordring er forsøgt behandlet på en anden side.

Naturligvis tales der om at bruge den overskydende kraft fra sol og vind til at lave forskellige former for flydende brændsel.
Som det ses af følgende er der langt mellem de fine ambitioner og den barske virkelighed.
Konvertering af vindenergi til metan er muligt.
Men omkostningerne vil bringe prisen frem til mere end fem gange det vi betaler for russisk gas.
Lagring af store gasmængder vil være både dyrt og farligt.

Sol

På verdensplan er der store håb om at solens energi kan løse en væsentlig del af klodens problemer med udledning af drivhusgasser.
Specielt i Tyskland er der en enorm boom for nye solceller, finansieret gennem fordelagtige støtteordninger.

Så længe der er tilstrækkeligt med “regulerbar energi” (vandkraft), er det muligt at udjævne de naturlige døgnvariationer.
Foreløbigt har der været muligt at holde skindet på næsen.
Men der skal meget mere til for at udjævne årstidsvariationer og umiddelbart ser det ud som om Tyskland arbejder sig ind i en håbløs blindgyde.

Foreløbigt har Kina tilstrækkelig andel af reguleret vandkraft og kan således absorbere den varierende energi fra sol og vind.
De lange højspændingsledninger er naturligvis ikke gratis og det har været nødvendigt at begrænse produktion af vindkraft i Nordkina. (2017)

Solenergi USA påvirker priser

Duck curve result (2)I USA er der en tydelig forskydning mod maximum behov for anden forsyning fra midt på dagen til hen imod eftermiddag og aften.

På det næste diagram ses at solenergi (gult) og vindenergi (blå) ved middagstid må deles om markedet.
Om aftenen må den forurenende backup skrue op for at dække behovet.

Det kan undre at den forurenende energi alligevel må køre videre midt på dagen.
Det skyldes at de traditionelle kraftværker (Kul og specielt Nuclear) ikke “sådan bare” kan ændre belastningen som det passer værdguderne.

Netavisen The Energy Collective skriver (2017 feb) at privat solenergi er for dyrt til at måles!
Denne kryptiske udtalelse dækker over et gavmildt og vel karmufleret system af tilskud.

For mere henviser jeg til en anden post: Sol og Vind.

Bio

Naturligvis er det ønskeligt at affald udnyttes som grundlag for energi.
Fx biogas eller forbrænding af affald.

Desværre er der mange tilfælde hvor myten om “det organiske” er blevet den kanin, der trækkes op af hatten, når der skal søges nye tilskud.
Fx ville landbrugsjorden have gavn af den halm, der nu afbrændes.
Men det kan ikke diskuteres at det stigende forbrug af træflis er et uholdbart misbrug af andre landes resurser.

April 2016 er problemet behandlet af Sören Kjärsgaard, der giver en meget grundig vurdering af energisituationen, specielt i Danmark og Tyskland.
Fra denne report citeres følgende:
– – – Imported bio mass is the fastest growing energy supply.
– – – Already in 2007 it surpassed wind+sun.
– – – In 2014 the import corresponded to 1726 MW against the
– – – wind power, 1496 MW.
– – – Hardly sustainable in the long run.

Produktion af bio-ethanol til brug som brændstof har allerede sendt fattige mennesker sultne i seng.
Senest (2016) hævdes at den forventede klimabeskyttelse vil være negativ.

Jeg har prøvet at samle det, jeg mener er relevant, på en anden side.

MEN
Hvad med Kernekraft ?

Så snart det drejer sig om produktion af energi (elektricitet) er der meget store økonomiske interesser forbundet med definitionen af hvad der er ”GRØNT”.

Hvis man går tilbage til den oprindelige definition vil kernekraft være lige så grøn som både sol og vind.
Naturligvis fordi der ikke udledes CO2 og lignende ved driften.

I Danmark er det imidlertid lykkedes at udelukke kernekraft fra ”det gode selskab”.
Måske fordi den igangværende misinformation er gået så vidt at:
– – – Halvdelen af den danske befolkning ikke engang ved at der
– – – ikke udledes skadelige drivhusgasser ved driften af reaktorer
– – – for kernekraft.
(April 2016)

I England har man tilsyneladende besluttet at de planlagte nye reaktorer (EPR) vil levere ”grøn energi”.
Eller måske snare: Man har set at de ikke forurener og ikke afhænger af naturens luner.
Med megen kritik fra “de grønne” gives et årligt tilskud til de stabile kraftkilder – herunder kernekraft.

Baseret på tvivlsomme argumenter har Greenpeace anlagt sag ved
EU-domstolen.

Her er Greenpeace gået sammen med tyske firmaer, hvor forretningsmodellen afhænger af tilskud til sol og vind.
Man fristes til at sige at “de grønne” naturligvis vil bevare de gode tilskud for dem selv.
(Greenpeace, der modtager årlige bidrag på over to milliarder kroner, er naturligvis ikke interesseret i for megen konkurrence.)

Vi glemte mere end halvdelen

Når der optimistisk tales om at vi nærmer os målet og at størstedelen af vor energi – – –
Ja så forbigås det at en meget stor del af vores energi bruges til opvarmning.
Dette er forsøgt behandlet på netavisen Euroactiv.

“Vedvarende Energi”

For at undgå misforståelser vil jeg nævne at der er store kendte resurser af uran og thorium.
Nok til de første par tusind år.
Således er det vildledende når det forudsættes at sol og vind kan tage patent på at være “Vedvarende”.

Forurening

Medens vi i “Vesten” sidder og overvejer om vi skal have kernekraft,
ja så dør millioner på griund af luftforurening.

Pris

Det diskuteres meget og der påstås endnu mere.
En tilhænger af kernekraft vil naturligvis henvise til at Frankrig har en
stor eksport af energi.
Formodentligt fordi de er billigere.

Efterskrift

Martin Kruse, Forsker ved Instituttet for Fremtidsforskning skriver:
Det store spørgsmål om lagring
El er en vare, der skal bruges, når den bliver produceret.
Det gælder naturligvis også for vedvarende energi, som er udset til kullets afløser for at mindske udledning af klimagasser.
For at skabe en stabil leverance af alternativ energi, er man nødsaget til at have en lagringsteknologi.
Ifølge IFO vil det i Tyskland kræve over 3000 pumpekraftanlæg, eller hvad der svarer til en 100-dobling af eksisterende kapacitet, for at opnå en stabil leverance fra sol og vind.
Udfordringen med den type energireservoir, ud over de store omkostninger, er NIMBY problemet (Not In My Back Yard).
Selv en kapacitetsudbygning svarende til 4/7 af det nødvendige ville være politisk umuligt i Tyskland.
Tilsyneladende er det egentlige problem forbigået: Årstidsvariationer.
Batterier
Det ville kræve 164 mio. batteripakker af typen brugt i BMW3i.
De 1 mio. elektriske biler, som forventet vil være på vejen i Tyskland i 2020, og som kan bruges som distribueret lagring, ville kun levere batterikapacitet svarende til 0,6 procent.
Hydrogen har med eksisterende teknologi meget store konverteringstab.
Dette forbundet med lagringen, der bestemt ikke er ufarlig, vil kræve store anlæg.
Alt dette bevirker at denne teknologi heller ikke er en god løsning.
Men lige meget hvad, så vil jeg mene at brint-biler ikke bør parkeres i en lukket garage.
Fra Pennsylvania
“Citizens Against Nuclear Bailouts” repræsenter forurenende virksomheder i Pennsylvania.
De er imod at A-kraft bliver accepteret som “grøn” og derved få samme vilkår som sol og vind.
Typisk for “grønne sider”, slutter det med at bede om tilskud.

Netavisen The Energy Collective gør op med flere grønne “løsninger”.

Ved at regne lidt på tallene er det let at se at “Det Grønne Europa” ikke er andet end et luftkastel.

CO2-fri energi.png
Hvis man er stabil og
ikke udleder skadelige
drivhusgasser.

Hvis der er nok til
flere tusind år.

Hvad mere for at
blive grøn?

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

Drøm eller virkelighed ?

Der var engang et kongerige, der godt nok havde en dronning.
Alle de fine mænd og kvinder i landet tænkte kun på et:
”Vi skal være verdens bedste land med forureningsfri energi”.

Nogle ihærdige mennesker, og efterhånden også andre forstod hvorledes de havde fundet frem til det helt rigtige, de blev ved med at forklare at hvis man bare – – – – –
Ja så ville alt blive grønt og godt.

Disse dygtige profeter, de lukkede sig inde som en sluttet skare og skrev mange lange forklaringer, med mange tal, om deres drømmesyn sammen med fine hensigtserklæringer og flot illustrerede hjemmesider.
Og alle, der ikke kunne forstå disse geniale tanker, de var ikke egnede til at føre sig frem i den offentlige debat.

Naturligvis. Sådanne drømmesyn er ikke gratis.
De mange skiftende regeringer, de ville jo ikke stå frem som uegnede til deres høje embede, så de støttede med store bidrag, som gik til mange glorværdige projekter.

Nu en dag, det var vist kort efter nytår, skulle en ny stor handlingsplan fremlægges, og derfor var alle de kloge mennesker mødt frem for at vise hvordan de forstod det hele og hvordan alt snart skulle blive Åh så godt, så godt, så godt.
Disse mange mennesker klappede og råbte Hurra Hura. For det skal man jo gøre.

Indtil en gammel afdanket ingeniør, der måtte støtte sig til sine stokke, spurgte: ”Hvad med pris og forsyningssikkerhed?”
Straks blev der tavshed. Men så var der en ung mand, der sagde – nej han næsten råbte – ”Der er ikke sammenhæng i de mange fine forklaringer”.

Langsomt, meget langsomt, begyndte folk at synge – først meget stille.

Hvem har lavet Hvem har lavet alt det der?
Hvem har lavet Det skal vi betale
Hvem har lavet Har man råd til det?

Til sidst var der en lille pige – måske var hun ikke helt så lille – hun spurgte spagfærdigt om noget, der var meget uartigt.
Dette kan naturligvis ikke siges højt i det pæne selskab – det kan kun hviskes: A***kraft.

Men andre begyndte at sige at man da ikke kunne komme nu og sådan sige at vi har taget fejl i 40 år – ”Det er jo længe før jeg blev født.”
Det var dog svært at høre for nu var alt blevet et stort virvar, stole og borde blev lavet til pejsebrænde og computere skulle genstartes.

Men den kloge mand, han blev ved med at tale om bæredygtighed og læse højt af de mange tal, som han nok ikke engang selv forstod.
De gode tilhørere, de kunne ikke mere høre hvad der blev sagt, men skulle alligevel gerne vise hvor dygtige man var, så de fortsatte med at nikke og klappe.

Selv dette fine pejsebrænde kan bruges som træpiller – bæredygtigt genbrug, for det var begyndt at blive koldt.

God nat og god tænkepause.
Hilsner fra Thorkil Søe https://wp.me/s1RKWc-87

https://wp.me/p1RKWc-1jH

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
__________________________________________________________________________
Even in the debate on nuclear energy, it is hard to find so much misleading “Information” as in the debate on the deaths caused by the disaster at Chernobyl.
In the following I will try to make a summary.

 • When the disaster struck, I was in Tanzania where a friend of mine
  – a good English lady – followed the developments on TV – relaied from BBC.
  When she saw how the radioactive cloud slowly enveloped the whole earth, she went to her sleeping children to say goodbye.
  For now we will soon die all of us.
 • Also the Danish television remained determined to show the horror.
  Shortly after the accident you could hear that there were 1,000 killed and that on satellite photographs you could see the dead bodies on the streets and dead animals in the fields.
  It was added that it could not be ruled out that these figures would be much higher.
  A look at any ordinary Medical Manual would have shown that even if you get a lethal dose of radiation, it will take some time before you get symptoms and you will not ‘just’ wait to die on the street.
  It is still unclear how this, unfortunately not unique, “information” was planted in the media.
  (The total death toll from the disaster was below 50).

As usual Danmarks Radio had no need to go back to the truth.

 • Instead of giving factual information, shortly after the accident the public media “found” highly elevated levels of various forms of cancer.
  This should be seen in the context of cancer from radiation, as well as from smoking and asbestos, do not arise until after a “waiting period” (latency) between 5 and 20 years.
  Less for leukemia or thyroid cancer.
  Also this can be seen in any Medical Manual.
  – – Of course, this may be explained by that it soon became
  – – fashionable to explain all possible and impossible defects
  – – from radiation.
  – – And, of course, hope for compensation.
 • Numerous reports of horrific birth defects in children quickly gave column space for journalists who reported on many (nonexistent?) orphanages.

Here I will add that contrary to expectations, there has NEVER been found increased number of birth defects in children born to survivors of the nuclear bomb attacks on Japan, where there was completely different high emissions. See: http://wp.me/p1RKWc-ea

Of course it was not long before the media began to report on numeroous current and especially future deaths, mainly from cancer.

 • This should be seen in connection to experiences, mainly from survivors of the nuclear bomb attacks on Japan:
 • As time has passed and the survivors started to grow old, it has been possible to realize that ionizing radiation is a [very] weak carcinogen “. Source: BBC
 • Here it was discovered that survivors, who were exposed to 500 mSv or less, had no shorter life than the general population.
  – – 500 mSv as individual exposure will cause minor symptoms
  – – of acute radiation sickness, and is more than 100 times of
  – – what is normally allowed.
  Also this shows that, in contrast to the usual horror stories, the risk of later cancer is very limited.
 • Already in 2006 we could read the result of thorough, and hopefully honest, studies, showing that animals have performed excellently in the areas that have been declared as unhabitable to humans.
  In accordance with experience related to Radiation hormesis there has even been FEWER cases of damage (cancer) to the animals who have taken over the area.
 • And from The Guardian (2015)
  ”Wildlife Thriving around Chernobyl nuclear plant in spite of radiation”, you can get seemingly credible information.

Obviously: All this was “no problem” for the numerous scaremongers:

 • Greenpeace has been out with the following:
  “It is now more than 20 years since the Chernobyl nuclear accident that affected millions of people in western Russia, Ukraine and Belarus. The disaster was the fault of a hundred times more radiation than the atom bombs on Hiroshima and Nagasaki.
  Today, over twenty years later, the nightmare continues for thousands of people. “

Even if you believe this and prefer Greenpeace as a source of honest information, you should try to look at http://wp.me/p1RKWc-mu

 • The record is probably reached with “information” about a million recorded deaths and seven million future.
  One is tempted to say that if we wait long enough, then we will be dead all of us.

Of course you will ask: How were serious scientists lured astray?

After the nuclear bomb attacks, lack of knowledge and a natural desire to be cautious translated into fear of future horrific injuries.
At the same time, it was made into a “law of nature” that future damage should be calculated from the LNT hypothesis that allows calculated statistical predictions.
Although recent data show that this hypothesis is clearly misleading,
Still the LNT is stil maintained stubbornly by “The Establishment.”

Conclution

Although it is difficult to find data which is accepted by everybody, I dare to refer to den E-bogen STRÅLING OG HELSE, udgivet af Fysisk institutt, Det norske matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Mostly from this, I have the following
bla – In connection with the accident (mostly rescue-workers):
bla – Less than 50
bla – Later, as a result of radiation: Probably nil.
bla – Deaths following the forced, but mostly unnecessary, evacuations:
bla – More than 1000

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
__________________________________________________________________

There is very little correlation between radiation and cancer!

This sounds like a stupid statement.
But if you read the following, you may understand.

As soon as you hear the word radiation – especially if it is associated with nuclear power.
Yes, so it runs shivers down the spine with fear of cancer.

This is the rationale for the following, which consists of four sections:

For
Against
An attempt for a evaluation 
Forgery

For

For me, it took a long time before I realized that this fear is almost unfounded.
I came to this conclusion, mainly after assessment of the following:

Survivors of the nuclear bomb attacks were obviously monitored very carefully in order to know the impact of ionizing radiation.

 • After sufficient time had passed and the irradiated people began to be old, it was noted that people who had been exposed to 500 mSv or less had no shorter average life expectation than the general population.
  Og.klimSv (milli Sivert) is the acceptet unit for biological
  Og.kliinfluence of radiation.
  Og.kli500 mSv will cause minor symptoms of acute radiation
  Og.klisickness and is 100 times more than what is normally
  Og.kliallowed.
  Og.kliMore on another post.
 • The few people who barely survived the acute radiation sickness
  (3500 mSv), had an average life expectation that was three years less than the general population.

Source of the above is an article by John B Cologne and Dale L Preston. Published in The Lancet Volume 356 – June 22, 2000
Unlike so much else, articles in The Lancet have been through a very thorough Pear Revue.
Copyright rules prevents me from giving a link.
Still, I dare to say that the information in this highly respected journal is credible.

 • Logically, one can deduce that if there had been a strong link between radiation and cancer,  then a large part of these communities would have got cancer and there would have been many deaths and so a shorter average life.

In a lengthy article published in 2006 by the BBC Chernobyl’s “Nuclear Nightmares”  you can find the following:
“Low doses of radiation are a [very] poor carcinogen,” says Professor Brooks, who has spent 30 years studying the link between radiation and cancer.
Usually, it can be assumed that the BBC is a trusted source.

Dyr ved Tjernobyo In The Guardian (2015) one reads:
“Wildlife Thriving around Chernobyl nuclear plant
in spite of radiation”.
Here you get seemingly credible information.
AND
Especially the comments to this article give a good insight into the general reluctance to accept information, if it goes against what I, rather rude, call “the common (blind) trust in the established”.

Not only this

Over the years we have collected quite a lot of material showing that moderate influence of ionizing radiation is beneficial.
Almost like a vaccination against cancer.

Radon and Cancer
From the United States:
more radon
less cancer.
(Only for radiation below
200 Bq/m^3).


Source of equivalent:
http://www.radiation-hormesis.com/wp-content/uploads/2014/03/hormesis-641luckey.pdf
Taipai Cancer

Taipei:
Around 1975: 10,000 people were irradiated by mistake. But had significantly less cancer.


Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2477708/

World Nuclear
refers the following regarding survivors of the atomic bomb attacks on Japan:

Radiation - Cancer World Nuclear
Cases of leukemia per million: 
The general population: 273
People irradiated with 20 mSv: 92
People irradiated up to 500 mSv: 398
People irradiated with near lethal dose of 5000 mSv: More than 5,000 per million got leukemia

Source: UNSCR and World Nuclear. (Near the end of the page.)
black

No matter how it is twisted and turned, these sources, along with much else, can only be dismissed by assuming a very extensive international network of systematic fraud.

All that being said, I would also mention that much more is a real danger.
World’s Most Toxic Waste Material is not associated with radioactivity.

Against

The final example of the above clearly shows that the effect of radiation above about 400 mSv there is an increased risk of leukemia.

By searching on the web for Linear No Threshold (LNT) you will first get a description of the model and further down you can see how almost all ‘public bodies’ relay on this model.

Almost everyone who assesses radiation and damage from radiation use and accepts the long time accepted LNT hypothesis.
This also applies to well known researchers.

On the internet one can easily find hundreds – perhaps thousands – of pages describing serious hazards associated with ionizing radiation.
Almost all assume as a matter of course that one can use the LNT hypothesis.

Fear of radiation is deep in ‘the public psyche’.
Without reading what I was referring to, I received this very long answer.

An attempt for an Assessment

To avoid misunderstandings I already here admit that, in spite of a desire to be impartial, I can not avoid to convey my personal assessment.

On a another internet page I have tried to give a description of why and how the LNT hypothesis arose and was accepted.
My conclusion is that the development has overtaken the theory.

At times one feels that the LNT hypothesis is maintained, mostly because it opens for the possibility to calculate future damage to larger populations that have been exposed to a low individual load.
In this way, it is possible to come up with predictions that sometimes are absurd, but probably chosen because they fit the message they want to get ahead.

The record will probably be found with “calculated data” related to injuries as a result of the accident at Chernobyl: One million deaths (already) and seven million future.

And now (2018)
You read that UNSCEAR and WHO has revised the estimate of future deaths (from radiation) from the original number (4000) to about zero.
Ref: Forbes.com

For a long time we have known:
At several places populations have lived for generations in areas with relatively high radiation. Yet without the feared harm.
Most pronounced is the area around the Ramsar in Iran. 
Natural Radiation EUBut also in Europe people live well in areas where
natural background radiation is ten times what is declared as being “dangerous” in Japan.

Of course it will be a huge loss of prestige for researchers if they are to stand up and admit that what they had provided in their previous work, unfortunately is not true.
So better run ahead and howl with the wolves one is among.

AND
The fight against everything that just smells of radioactivity or nuclear has been waged for so long, so intensely and so skillfully that politicians and journalists can not imagine anything else.
Or do not dare say anything else.

Forgery

Not only in war and love.
In the case of ideology, or perhaps religion, it seems that the truth can have dire straits.

Pollution of the ocean at Fukushima
Fukushima Greenpeace If you go to another page, and evaluate the numbers, it will be easy to see that this picture, which should show the widespread pollution of the ocean, do not describe the reality.
Klick on the picture and see how the pollution in the ocean continues far indland.

The green organizations. 
The “buisenes model ” for the green organizations is that they can appear as those who protect us from danger and thereafter ask for contributions to protect against this risk.
If you can not find a factual danger to protect against, then radiation and cancer can always be used.
Usually what is written, it is written so carefully and so vague that it is difficult to point out factual errors.
But in this case, Greenpeace has come to a slip of the tongue and has come to show that their credibility is a myth.

AIDS in Tanzania
The systematic struggle against self-invented ghosts is thought, not only against radiation:
I was in Tanzania at a time when “God and every man” understood that AIDS had been developed by the CIA who had genetically engineered in order to destroy Africa.
This was supported by countles “scientific papers” in the media, where numerous “independent experts” from named, but probably not existing, universities presented “scientific evidence”.
Later, but with limited success, some rabid Catholics and Muslims tried  to explain that we got AIDS by using condom.

Active Measures
During the cold war – and probably still – there has been a steady flow of systematic misinformation.
If I am not wrong, the above about AIDS originated from the old Soviet and the wish to discredit the western world.
In my country – Denmark – there are strong indications that the first demonstrations against nuclear was arranged by and payed for through the communist network.

May be the real danger

Some people have an inborn ability to persuade others.
An Ugandan friend told me:
“When sitting together with Idi Amin, everything he said was “Clear and Obvious”.
“But as soon as the door was closed, it was easy to see that it was nothing, but bluff.”

Conclusion

If you, my unknown reader, have factual information that should be added. So I ask you to write to me at thorkilsoee@gmail.com
Otherwise, I ask you to consider the above and draw your own conclusion.
Greetings from
Thorkil Søe

– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

____________________________________________________________________
Again and again we have been told that uranium is a limit reserve.
If you look at the facts, you will soon see that it is nothing but a false claim.

The old claim

The Danish anti-nuclear organization OOA and many others described the situation as follows:
“Uranium Crisis in 10-20 years.
“World uranium amounts are not particularly large.
“OECD estimated that there is enough uranium to around the year 2000.

The realities

The industry will of course harvest the low-hanging fruits first.
And there are many “fruits on the tree”.

Let us look back

Probably out of fear of shortages France started development of “Breeders”.
Best known is the “Super Phoenix”
At this time, the anti-nuclear protest was at its high and the unfinished reactor was subject to a rocket attack.
It is easy to be wise after the event and say that this reactor was too advanced and became a disaster, at least economically.
However experience gained has been helpful in the developments to day.

Today

 • The present price of uranium is below $260/kg
  Global proven uranium reserves, which can be utilized at this price amount to about 4.6 million tons.
  It is enough for about 170 000 TWh of electricity – only 7 years of the current total global electricity consumption rate.
 • As soon as there is a demand, new deposits are still to be found.
 • However uranium at $260/kg contributes only $7.2/MWh to the cost of electricity.
  The price of nuclear power is varying.
  Still I will say that it is about 20 % of the cost of nuclear energy.
 • Of course nuclear will remain competitive at higher uranium prices.
  Particularly, prices above $1000/kg could make uranium extraction from the ocean viable, unlocking 100-1000 times the current reserves.
  Uranium at this price level would contribute about $28/kWh to the cost of electricity.
 • Long time before this we will utilize the so-called waste and the depleted uranium just left.
  The necessary processes are known, but need refinements.
  Also here: We will pick the lowest hanging fruits first.
 • Only by unlocking the old waste, we will have access to at least 10 times more compared to what has been used until now.
 • With technology still in the pipeline, we can utilize the depleted uranium stockpiled.
  It will probably be much cheaper.
 • If everything fails, uranium can be extracted from seawater.
 • Thorium is plentiful and can be used almost 100 %
 • Now mankind will have plenty of energy for the next several 1000 years.
 • And now, we are just waiting for fusion-energy to be ready.

May be the talk about uranium-shortage should be brought back where it should be
—–øøøøøøøøøøøøøø————————- As the ghost in the bottle.

More

The following is nothing but scattered information that may be interesting.
As usual, we see how some “information” is contradicting.

From World Nuclear.

From The Energy Collective.

Videnskab.dk

Uran og Thorium i jordskorpen

For the Swedish reactor Forsmark costs of fuel amounts to 19 % of all costs excl. tax.
These 19 % is including costs for enrichment and the production of the elements.

From Wikipedia I quote:
The cost of raw uranium contributes about $0.0015/kWh to the cost of nuclear electricity, while in breeder reactors the uranium cost falls to $0.000015/kWh.

From NucNet I quote:
Global Uranium Supply ‘More Than Adequate’ For Foreseeable Future.

The alleged scarcity of uranium may best be stopped by the following from World Nuclear:
Oversupply prompts Kazakh uranium production cut.

Spot Prices

Let me finish with the following from The Energy Collective.
Production of U.S. uranium concentrate decreased 40% between 2014 and 2016 to 2.9 million pounds U3O8 in 2016, the lowest annual total since 2005. Uranium production has been affected by falling uranium prices, with spot prices falling from $34 per pound (lb) in January 2016 to $18/lb in November, the lowest uranium spot price since May 2004.
The term U3O8 stands for 3 Uranium with 8 Oxygen. Better known as Yellow-cake.

From See Water: http://www.world-nuclear-news.org/UF-First-yellowcake-from-seawater-for-US-team-1406187.html

It is claimed that:
There are about 4.5 billion tonnes of Uranium dissolved in the oceans and this is in balance with the even larger deposits in the bottom mud

Danmarks Grønne Fremtid

Desværre har jeg intet sted fundet bare antydning af et svar på det, der må betragtes som det brændende spørgsmål:
____________________________________________________________________

 • Hvordan tænker man sig at udforme et fremtidigt energisystem for at kunne nå de forjættede mål om at Danmark, i år 2050, skal forsynes med fossilfri energi – til både kraft og varme og helst også til transport ?

Vi har spurgt mange gange og ventet meget længe.

Jeg spørger ikke ”Hvordan det vil blive”
Men kun ”Hvordan det kan blive / være muligt”.

Det skulle dog være muligt for Ministeriet, at give et kvalificeret overslag over følgende:
– Hvor mange MW skal være til rådighed en kold vinterdag?
– Hvor meget kan produceres fra ’Dansk biomasse’ og affald?
– Skal biomasse bruges “jævnt” eller forbeholdes som reserve / backup?
– Hvor meget biomasse skal importeres?
– Kan denne import betegnes som bæredygtig?
– Hvor stor kapacitet (MW) skal være tilgængelig på danske vindmøller?
– Oplysning om konstaterede arealbehov for vindmøller (km^2/MW)
– En vurdering af kapacitet for vindmøller på land og deres placering.
– Et søkort der viser mulig placering af de nødvendige havvindmøller.
– Beregning af nødvendig backup fra udland. Baseret på kendte
meteorologiske data.
– Naturligvis omkostninger – fordelt på ’omstilling’ og på
ve’vedligehold/fornyelse’.

Dette og nok mere kan, og bør, udarbejdes som et interaktivt regneark, hvor brugere kan indføre egne indgangsværdier og øjeblikkeligt se konsekvenserne.
(Noget sådant er ikke mere besværligt end at jeg, der ikke er programmør, har lavet noget tilsvarende for et, desværre opgivet, projekt for forældreløse børn i Tanzania.)

Hilsner fra Thorkil Søe

Seneste tilføjelse:
I mangel af svar / oplysninger kan man desværre drage den konklusion, at det vil blive rasende dyrt.
Eller måske: Ganske simpelt umuligt.
Og at man ‘sådan bare’ tålmodigt venter på at en anden regering skal “rage kastanjerne ud af ilden”.
Der er jo tid endnu og 2050 ligger fjernt ude i et tåget drømmeland.

Eller for at sige det på en anden måde:

Man fortsætter tilsyneladende med at lave prognoser baseret på fugle, der ikke engang er på taget.

En udfordring ved at have eller give en forsikring er de mange uretmæssige krav, der kan fremkomme.

Hvis man skal forsikre mod skader i forbindelse med kernekraft er der i hvert fald følgende ekstra udfordringer.

 • Der er megen usikkerhed og mange dogmer om hvordan man skal definere et område som ubeboeligt.
 • Tilsvarende har man, efter katastrofen ved Tjernobyl, helt arbitrært, fastsat urimeligt lave grænser for hvor meget radioaktivt materiale, der måtte findes i madvarer.
 • Så snart man hører om radioaktivitet, går man til lægen og får konstateret alle mulige og umulige sygdomme og føler at det naturligvis må skyldes ioniserende stråling.
 • Al tale om at ioniserende stråling er et meget svagt cancerogen og at strålesyge følger et velkendt udviklingsforløb, ja det vil naturligvis forstumme hvis man øjner en erstatning.

Og så:

For ikke så længe siden (2016) så man hvorledes modstandere af kernekraft trak en ny kanin op af hatten:
Med sædvanlig overbevisende selvsikkerhed forklares følgende:

 • Normalt er anlæg for kernekraft ikke forsikrede således at Samfundet/Skatteyderne vil sidde med en helt urimelig risiko for astronomiske tab.
 • Og at hvis kernekraft skulle forsikres ville det koste 100 øre/kWh
 • Senere blev beløbet hævet til 500 øre/kWh – Naturligvis uden at gå i detaljer.

Helt indledningsvis vil jeg konstatere, at i de 50 år der har været kernekraft i vesten har der ikke været brug for at betale andet end småbeløb, noget der formentligt blev betalt som en gave for at undgå meget større omkostninger ved en eventuel retssag.

Snart kom der nye oplysninger frem:
(Jeg citerer fra kilder, der virker mere rimelige.)

 • I USA betalte kernekraftværker oprindeligt 0,1 c/kWh, eller årligt
  $ 375.000.000 til en privat forsikring/fond (Price-Anderson Act.)
 • Da det opsparede beløb nærmede sig astronomiske højder ændredes reglerne:
  Nu indbetaler firmaerne ikke penge under Price-Anderson Act.
 • Alle producenterne skal indbetale til en Fond, hvis der sker uheld, men ikke før.
  Der er sat et max. beløb pr. reaktor som producenterne indbetaler.
 • Det er vigtigt at adskille “Nuclear Waste Policy Act”, som omhandler betaling for lagring af radioaktivt affald og “Price-Anderson Nuclear Industries Indemnity Act”, som er “forsikringsordningen”, der angiver måden, hvorpå udgiften ved uheld skal financierens.
  I den ene er der løbende betaling.
  I den anden skal producenterne først have penge op af lommen, hvis det viser sig at der er et behov.

Men lige meget hvad, så kan et dæmningsbrud have meget større konsekvenser end hvad der udbasuneres som den værst tænkelige katastrofe i forbindelse med kernekraft.

Gad vide om denne diskussion er afsluttet.
__________________________________________________________________
The Price-Anderson Act requires nuclear utilities to buy private insurance of about $375 million per plant.
If there is an accident, they are required to contribute to a collective industry fund of about $13 billion to pay liability claims.
If liability exceeds $13 billion, Congress can require nuclear utilities collectively to pay more to settle the additional claims.
Nuclear is among many activities and circumstances for which we have established liability limits.
Others include plane crashes, oil spills, product liability, and medical malpractice.
The largest renewable energy project, hydroelectric dams, has liability limits, too.
Anti-nuclear advocates call these limits a “subsidy” but taxpayers have never paid anything to industry for those limits.

For at komme til mit emne starter jeg med slutningen.

Fremadrettet

Hvis vi skal have en mulighed for at nå Det Grønne Mål som er både rigelig, billig og forureningsfri energi, ja så er det nødvendigt at standse den skadelige propaganda fra Greenpeace og eftersnakkere.
Jeg har parøvet med siden Greenpeaces Troværdighed er en Myte og haft næsten 1000 besøg og fået en del ros.
Lige meget hvad, så hjælper det ikke ret meget.
FORDI
Tilsyneladende er det Greenpeaces politik aldrig af svare eller gå i dialog.

Altså
Vi (REO) skal have fat i meningsformidlerne Journalisterne.

Jeg mener at kunne se at

 • Når en journalist har travlt eller måske er doven og nu skal skrive lidt om energi eller atomkraft.
  Ja så ringer han “sådan bare” til Greenpeace og får noget fint og brugbart.
  Kvit og lige til at bruge.
 • Ærlige journalister giver kildehenvisninger.

Børge Outze (første chefredaktør på Information) fortalte at han, for længe siden og i anden sammenhæng, blev lokket til noget tilsvarende.
Jeg mener også at vide at vide at Scanlines har fastansatte medarbejdere, der kun laver lobbyarbejde.
Altså

 • Vi i REO skal abonnere på alt om Greenpeace og få kopier af det man finder.

Jeg ved at Peter Prinds, der bekæmper vindstøj, har abonneret på alt med vindkraft eller støj og prøver at svare.
Han er vist nok alene.
Selv om jeg er gammel og har få kræfter, så mener jeg at

 • Der vil sikkert være flere, der kan og vil give et pænt svar når lejlighed gives.

Det behøver ikke at være koordineret og vil kun være godt hvis, flere forskellige, kommer med noget næsten enslydende.

 • Men der skal være en koordinator der videresender modtagne skriverier til “De Aktive”.

Slut med slutningen.

Lidt baggrund

Hvis man læser dene side fra The Guardian om Greenpeace og Thorium og specielt kommentarerne får man et interessant billede af manglende oplysning.¨
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Efter flere forgæves anmodninger om kommentarer/rettelser til min blog ”Atomkraft hvad er forkert”, fik jeg i 2012-01-20 et “intet-svar” fra Mads Christensen, koordinator for dansk Greenpeace.
I dette svar henvises til et utal af sider på internettet.

 • De fleste af disse kan bedst beskrives som ”Præsten holdt en tale, han sagde ingenting.”
 • Enkelte startede med at forudsætte noget forkert.
  For så at bevise noget, der er oplagt forkert. Men udledt på grundlag af den forkerte forudsætning.
 • Derimod fik jeg intet som svar på det jeg oprindeligt spurgte om.
 • Formentligt ved en fejltagelse blev der henvist til en artikel i Information. (2009)

Jeg citerer lidt fra denne artikel:
Det Finske bidrag til Fremtidige Klimaprojekter satser markant på den atomkraftudbygning, som Finland i dag har en vis gang i som et af de få lande i Europa.
Og
”Hvis Tyskland skal reducere udledningerne med mere end 50 %, så bliver det meget dyrt”. Vurderer Klaus Riedle, formand for den tyske Ingeniørsammenslutning VDI.
Ifølge planen kan Tyskland skære CO2-udledningerne med 75 % i 2050, men det forudsætter at man ikke skrotter atomkraften, men tværtimod bygger hele 35 nye reaktorer og samtidigt investerer betydelige beløb i omstilling af transportsektoren.”

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
In connection with election of an anti-nuclear president in Korea (2017) har Greenpeace has launched a film.
In The Energy Collective.com it is described with the telling subtitle: “Greenpeace Greenwashes Dirty Energy.”
MEN
Greenpeace is a dangerous enemy.
The organization generates nearly $400 million in annual revenues from sources it refuses to disclose.
The comments in this long link are questioning Greenpeace’s commitment to a clean world.

Historisk tilbageblik – mest om OOA

1979/1980 udsendte OOA, en pjece på 12 sider i farver.
Den havde overskriften:
”OOA’s FOLKEPJECE: Danmark uden atomkraft.”
I pjecen hedder det: ”Danmark har masser af olie og naturgas”, og ”Kul til flere hundrede år”.
– – – ”For at kunne dække mere end 1/3 af strømforbruget med vindkraft, må man kunne oplagre energien.
Det kan man bl.a. gøre med trykluftlagre, som vi kender allerede i dag. Eller med svinghjul, som nu er under udvikling.”
MEN
Nu 40 år senere må vi indse at teknologi til lagring af vindkraft i stor skala stadigvæk ikke er lige om hjørnet.

Greenpeace går helhjertet ind for grøn energi.