Archives for posts with tag: Electricity

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
________________________________________________________________________

Det Ultimative Mål:
100 % Vindkraft i Europa


zo
På net-siden windeurope.org, der stråler af begejstring for vindkraft, finder man en oversigt over den Europæiske vind.

Den glade læser finder data for første halvår 2017:
Offshore vind kapacitet 14,0 GW
Onshore vind kapacitet 145,5 GW
Maksimum udbytte fra vind 22. februar: 75 GW

Ved nøjere eftersyn giver disse data anledning til interessante overvejelser.

Det er let at beregne kapacitetsfaktor for ”Rekord-Dagen” 22. februar.
– – – 47 %, der just ikke er imponerende.
.
Naturligvis kan man ikke køre S-toget med strøm der var produceret i forrige måned.
Derfor:
Klik på diagrammet.
Her ses at på ”Minimums-Dagene” var udbyttet 20 GW
– – – Deraf beregnes en kapacitetsfaktor på 12,5 %
.
Derefter er det fristende at overveje ”Det Grønne Mål”, der vil være forsyning med kraft og varme udelukkende fra sol og vind.
– – – Altså:
– – – Uden hjælp fra forurenende kraftkilder som kul og gas.
– – – Og naturligvis uden den forhadte A-kraft.

For at holde strøm på nettet 24-7-365 skal der således være tilgængelig vind-KAPACITET på mindst 8 gange forbruget.
Disse mange vindmøller vil naturligvis stå stille eller køre i tomgang det meste af tiden.
Dertil kommer en næsten ufattelig mængde højspændingsledninger, der vil blive nødvendige for at forene forsyning og behov på tværs af det Europæiske kontinent.

Helt konkret betyder det at hvis vindkraftlobbyen praler af at
”Nu koster det kun 100 €/kW (kapacitet)”
Ja, så skal forbrugeren betale langt over 700 €/kW ekstra for den nødvendige overkapacitet.
Og i hvert fald det samme for den nødvendige net-forstærkning på kryds og tværs over det Europæiske kontinent.
Disse lange ledninger vil have et (betydeligt?) energitab, der vil kræve endnu flere vindmøller.

MEN

Det var hvad der sker på “de dårlige dage”
På “de gode dage” vil man have en ufattelig mængde ubrugelig energi.
Eller være nødt til at standse næsten alle vindmøllerne.

En illustrativ vurdering


y-power.png
Klik på diagrammet for at få fuld størrelse.
På disse billeder ser man mere end det sædvanlige drømmesyn.
De grå arealer angiver forsyning med grundlast og forskellig form for
back-up.

Jeg kommer med følgende (små) indvendinger.
– Der vil altid være nogen (lidt) tilgængelig vandkraft.
– På Europæisk plan vil der altid være nogen (lidt) tilgængelig vindkraft.

Men hvis “man går planken ud” og forudsætter at al energi skal være “grøn”.
Så bliver det let at forestille sig hvorledes der vil blive en hulens masse ubrugelig energi eller uudnyttet kapacitet.
Efter min mening skulle det have været vist på et femte billede.

Naturligvis er der andet

Naturligvis er der andre kraftkilder.
Det meste vil i realiteten være småting.
Men lige meget hvad er det umuligt at forudsætte at fx vindguderne vil love at være aktive om natten – altid.

Sol

Hvis solkraft (PV) medtages i beregningerne, vil billedet først blive mere mudret.
Men til syvende og sidst kun forværret.

Batterier

For at undgå misforståelser nævner jeg at, med selv de mest optimistiske fremskrivninger vil der være umuligt at betale for batterier til at lagre forbrug mere end et par timer af ”lavtiden”, der nemt kan blive over en uge.

Varme

Hvis varme kan lagres i tilstrækkelige mængder og til en rimelig pris,
vil der være en god hjælp at hente.

Vandkraft

vil, selv med hjælp fra Norge, kun være en dråbe i det Europæiske hav.

Bioenergi

har udviklet sig til at være den kanin der trækkes op af hatten for at komme udenom realiteterne.
På Europæisk plan vil det næppe blive mere end en dråbe i havet.
En meget dyr dråbe.

Atomkraft

egner sig som baseload, men kan, hvis nødvendigt, følge forbrugsmønstret.
Men. Atomkraft bliver med mellemrum foreslået som back-up.
Ud fra en økonomisk vurdering er det urealistisk.
Af hensyn til risiko for Xenon-forgiftning og en ulykke som ved Tjernobyl, vil det være uansvarligt.

Syntetisk Gas

Naturligvis er det muligt at benytte overskydende “grøn” elektricitet til at lave syntetisk gas.
Det vil dog blive svært at konkurrere med gas fra Rusland.
Der vil det kun koste omkring 20 % af det der drømmes om.

Hvorfor ?

Hvis du vil vide hvorfor vores drøm om stabil og forureningsfri energi, den brast.
Så tag dig tid til at læse på en anden side.

Specielt for Danmark

Danmark er et lille land med gode naboer.
Når vi køber backup fra Norge og Sverige betaler vi KUN det dobbelte af det vi får når vi eksporterer oveskud.

På den måde vil Danmark være, ikke bare det første land der satsede på vindkraft.
Men vi bliver nok også det sidste land der kommer til at forstå at det var en dyr fejltagelse.

I mellemtiden bliver Danmark et U-land med meget lille grad af elektrificering.

kWh per person

Nu overvej realiteterne

Hvis du, min ukendte læser, er kommet så langt beder jeg dig holde en lille tænkepause og overveje konsekvenserne.

Hvis du har lyst til mere, så se hvor energien fra “de gode dage” bruges.

Eller se en af mine kilder.

Hvorfor hoppede vi på den Limpind ?

Efter ulykken 1979 ved Three Mile Island gik man i panik, mest i USA.
Helt til i dag sidder vi med følgerne.

Også England

25 January 2018 citerer World Nuclear fra The Policy Exchange.
“Decarbonising af vores eksisterende el-system med 100% vedvarende energi ville være muligt, men unødigt dyrt og måske uholdbart.”
Emnet diskuteres men konklusionen ændres næppe.

Hvis du, min ukendte læser, har FAKTUELLE indvendinger, så skriv til mig
thorkilsoee@gmail.com
Ellers siger jeg farvel og god tænkepause

Thorkil Søe

Imens viser jeg lidt illustrativt.

Klik på diagrammer for at få fuld størrelse.
To uger, næsten uden vind.
Kun en enkelt gang og kun dags tid omkring January 6 2016 ville paneuropæiske kabler gavne.
Wind -- To uger med lavDen grundlæggende forudsætning for ovenstående graph har været at 50% af hvert lands elektricitetsforsyning var baseret på en kombination af vind og den for landet udnyttede hydro.
Ref: Quantifying wind surpluses and deficits.
Under forudsætning af tilstrækkelig kapacitet for vindkraft fås således ovenstående underskud og overskud. Wind -- Høj
Disse to grapher angiver vindkraftens virkningsgrad på en “dårlig dag” og på en “god dag”.
________________
Fra en diskussions-side:
– – “Jeg spekulerer ofte på – hvordan vores politik vedrørende klimaændringer ville se ud, hvis vi faktisk var seriøse om emnet?
Jeg formoder, at det ville have meget lidt lighed med, hvad entusiaster for grøn energi foreslår.”

The following is nothing but a slightly improved version of a Google translation of the original Danish site.
Click on yellow text to follow links.
_______________________________________________________________________________

The Ultimate Goal:
100% Wind Power in Europe


zo
On the web page windeurope.org, that is sparkling with enthusiasm for wind power, one finds an overview of the European wind.

The happy reader finds data for the first half of 2017:
Offshore wind capacity 14.0 GW
Onshore wind capacity 145.5 GW
Maximum yield from wind February 22: 75 GW

Upon closer inspection, this data gives rise to interesting considerations.

It is easy to calculate the Capacity Factor for the “Record Date” Feb. 22nd.
– – – 47% that’s just not impressive.
.
Of course, you can not keep the S-train running using power that was produced last month.
Therefore:
Click on the chart.
Here you can see that on the “Minimum Days” the yield was 20 GW
– – – It gives a capacity factor of 12.5%
.
Then it’s tempting to consider “The Ultimate Green Goal” where you assume power and heat exclusively from sun and wind.

– – – Of course:
– – – Without the help of polluting power sources like coal and gas.
– – – And of course without the hated Nuclear power.

Thus, in order to maintain power on the net 24-7-365, there must be available wind capacity of at least 8 times the consumption.
Of course, these many wind turbines will stand still or idle for most of the time.
In addition: An almost unimaginable amount of high-voltage power lines will be needed to reconcile supply and demand across the European continent.

Specifically, it means that if the wind power lobby boast of that
“Now it costs only 100 € / kW (capacity)”
Yes, then the consumer must pay well over 700 € / kW extra for the necessary overcapacity.
And at least the same for the necessary high voltage net across the European continent.
These long wires will have a (significant?) energy loss.
This will require even more wind turbines.

BUT

That was what happens on “those bad days”
On “the good days” you will have an unimaginable amount of useless energy.
Or have to stop almost all wind turbines.

An Illustrative Review


y-power.png
Click the chart to get full size.
On these pictures you can see more than the usual dream.
The gray areas indicate supply with basic load and different types of
back-up.

I come with the following (small) objections.
– There will always be some (little) available hydropower.
– At European level there will always be some (little) available wind power.

But if “you’re going the plank out” and assume that all energy should be “green”.
It is easy to imagine the situation:
A lot of unused energy or unused capacity.
In my opinion it should have been shown on a fifth picture.

Of course there is something else

Of course there are other power sources.
In fact, most will only be marginal.
But no matter what; it is impossible to assume that, for example, the
“wind gods” will promise to be active at night – always.

Sun

If solar power (PV) is included in the calculations, the situation will at first get more muddy.
But ultimately only worsened.

Batteries

To avoid misunderstandings, I mention that, even using the most optimistic projections, it will be impossible to pay for batteries to store energy for more than a few hours of the “low time” – Which can easily be more than a week.

Heating

If heat can be stored in sufficient quantities and at a reasonable price,
You will get a good help?

Hydropower

will, even with the help of Norway, only be a drip in the European ocean.

Bioenergy

has evolved into being the rabbit, pulled out of the hat, when you want to overcome the reality.
At European level, it will hardly be more than a drip in the ocean.
A very expensive drip.

Nuclear Power

is sometimes suggested as backup.
Based on an economic assessment, it is unrealistic.
Due to the risk of Xenon Poisoning and an accident like Chernobyl, it will be irresponsible.

Why?

If you want to know why our dream of stable and pollution-free energy, it burst.
So take time to read another page.

Especially for Denmark

Denmark is a little country with good neighbors.
When we buy backups from Norway and Sweden, we pay ONLY twice as much as we get when we export bulkheads.

In this way, Denmark will be, not just the first country to invest in wind power.
But we will probably be the last country to understand that it was an expensive mistake.

Meanwhile, Denmark becomes a backward country with very little electrification.

kWh per person

Now consider the realities

If you, my unknown reader, have come so far, I ask you to take a little break and consider the consequences.

If you would like more, please continue to here .
Or you may see some of my sources.

Why did we jump on this
Limed Twig?

After the 1979 accident at Three Mile Island , we went into panic, mostly in the United States.
Until today, we live with the consequences.

Also in England

25 January 2018 World Nuclear quotes The Policy Exchange.
“Decarbonising our existing electricity system with 100% renewable energy might be possible, but unnecessarily expensive and perhaps unsustainable.”
The topic is discussed but the conclusion is hardly changed.

If you, my unknown reader, have FACTUAL objections, write to me
thorkilsoee@gmail.com
Otherwise, I say goodbye and have a good time of thought.
Thorkil Søe

– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

_______________________________________________________________________

Til tider kommer emnerne backup og forsyningssikkerhed op i diskussionen om ”Vedvarende Energi” contra Kernekraft.
Det følgende er et forsøg på at finde hoved og hale i dette, tilsyneladende ømtålelige emne.
_____________________________________________________________________________

Allerførst vil jeg konstatere at vi alle er enige om at det moderne samfund ikke kan fungere uden en stabil forsyning med elektricitet.
Og:
Det må ikke må glemmes at der er tale om meget store energimængder.
Naturligvis har vi ikke lyst til at betale for meget.

Hvis du, min ukendte læser, ønsker en udredning af det jeg mener er forudsætningerne for det følgende – Ja så henviser jeg til en anden og temmelig lang og lidt rodet side: Elektricitet i EU.
Denne side har naturligvis været udsat for kritik der, på trods af opfordringer, aldrig har været specifik.
Eller en kortere og mere generel side om Backup i almindelighed.

I gamle dage
Før det blev et alment ønske at reducere unødig udledning af skadelige klimagasser.
Dengang var det hele meget mere simpelt.
De kulfyrede kraftværker leverede grundlast, men kunne alligevel ændre produktionen så meget at de samtidigt sørgede for den nødvendige lastfølge til det varierende forbrug.

Nye udfordringer

Med udfasningen af kulforbruget står man med flere mulige energikilder, der i samarbejde skal opfylde det altoverskyggende krav om en stabil og billig forsyning:
-mmm – Sol og Vind eller
-mmm – Atomkraft.
I forening og i konkurrence skal disse på en eller anden måde være det
bærende element i forsyningen.
Dertil kommer
-mmm – Vandkraft, der specielt egner sig til at udjævne for variationer -m m- -mm i forsyning og forbrug.
-mmm– Biobrændsel, der i europæisk sammenhæng vil
-m.-mmhave begrænset betydning.

For at undgå misforståelser nævner jeg at i hvert fald den nord-europæiske vind stort set er synkroniseret og at meget lidt vil være vundet ved at forbinde det europæiske system med et stærkt net af højspændingsledninger.

Sol og Vind
Selv om prisen er for nedadgående er det stadigvæk dyrt.
Men den egentlige akilleshæl er at disse kraftkilder er varierende og delvis uforudsigelige.
Desværre fremgår det ofte af diskussionen at der “snydes på vægten”.
Således tales der om produktion og forbrug over længere tidsrum.
Dette gøres uden at tage hensyn til at de nødvendige meget store energimængder ikke “sådan bare” kan lagres.
Eller sat lidt på spidsen:
Elektricitet skal bruges ‘nu og her’ og er den lettest fordærvelige vare der findes.

Specielt for Sol
I Tyskland, hvor PV (Solenergi) forudsættes at blive det bærende element i energi-forsyningen, har man allerede nu, under den spæde begyndelse, mødt følgende udfordring: (Se side 29 og 30 nederst på linket)

Tysk solkraft variation– 11 maj 2014: 80 % af energi
fra VE
– Dec. 2014: PV (Solenergi)
næsten fraværende.
– 6 juni 2014: 24 GW fra PV (30 %)
– 12 nov. 2014: 10 % af energi
fra VE
– 12 dec. 2014: 35 % af energi
fra vind.

Fra Reality Check: Germany Does Not Get Half of its Energy from Solar Panels kan man udlede følgende:
– 21 juli 2014: 21 % af energi fra PV
– 18 jan. 2014: 0,1 % af energi fra PV
Når dertil lægges døgnvariationer, for slet ikke at tale om årstidsvariationer, synes det umuligt at forene ambitioner med realiteter.

Specielt for Landbaserede vindmøller
Naturligvis må det ikke glemmes at nabohensyn, på trods af dygtig lobbyisme, vil begrænse mængden af landbaserede vindmøller, der nok er lidt billigere end offshore.
De alvorlige menneskelige problemer MÅ IKKE sådan bare fejes ind under gulvtæppet.

Off-shore vindmøller
I modsætning til vindmøller på land skal der ikke tages hensyn til støjgener.
MEN
Der er andre udfordringer. Dette er forsøgt behandlet på en anden side.

 • Lige meget hvordan det vendes og drejes vil prisen være en udfordring.
  På en anden side har jeg forsøgt at samle data om eksisterende og planlagte havvindmølleparker.
 • Tilsyneladende er der begyndende trængsel således at det vil blive svært at finde egnede placeringer.
 • En undersøgelse i USA viser betydningen af tabte landskabsværdier ved kystnære vindmøller.

Atomkraft
Selv om det ikke er et uoverkommeligt problem i Frankrig, så fremhæves det ofte at atomkraft kun / best egner sig til at køre som grundlast og således ikke egner sig til lastfølge.
For øvrigt er dagsvariationerne i forbrug af EL relativt små.

Men lige meget hvordan det vendes og drejes, så vil atomkraft, i modsætning til sol og vind, være i stand til at tilpasse sig et varierende forbrug uden NØDVENDIGVIS at få hjælp fra andre energikilder.
I modsætning til mange glade drømme vil “hjælp” fra sol og vind kun være til besvær.

For atomkraft gælder det desuden: På grund af risikoen for Xenon-forgiftning, og en katastrofe som ved Tjernobyl, vil det være nødvendigt at vente nogen tid med genstart efter en ned-lukning.
Også af denne grund er det urealistisk at forudsætte at atomkraft skulle være til rådighed som backup for sol og vind.
Men selv om Xenon-forgiftning ikke bliver akut, så vil der være unødvendig nedslidning ved gentagen lastfølge for sol og vind.

Vandkraft
Vandkraft er en “guds gave” til de lande der har naturlige muligheder.
I europæisk sammenhæng mest Norge, Schweitz og Østrig.
Men i europæisk sammenhæng kan vandkraft ikke udjævne meget andet end døgns-variationer.

Biobrændsel
Lige meget hvor meget det opreklameres, vil biobrændsel kun dække en lille del af behovet for energi.
Hvis det ønskes at biobrændsel skal bruges som backup for andre energikilder, vil det kræve store lagre for affald eller andet.
Naturligvis vil det også medføre at anlæg til brug af dette biobrændsel skal have større kapacitet og stå uvirksomme i lange tider.
Alt i alt vil dette blive en alvorlig økonomisk udfordring.

Hvor meget?
Hvis man har næsten ubegrænset lager-kapacitet for sin backup, behøves kun en produktionskapacitet der kan dække forbruget.
Men hvis man kun har begrænset lager-kapacitet for backup, vil det være nødvendigt at have tilstrækkelig produktionskapacitet til at fylde lagrene op når der er en overskydende produktion.
Denne gunstige situation kan naturligves risikere at blive kortvarig.
Når så, til gengæld, denne mulighed er ”for meget af det gode” vil det være nødvendigt at skrue ned for produktionen.
Dette emne er behandlet på The EnergyCollective, hvor det overraskende anslås at produktionskapaciteten typisk skal være syv gange gennemsnitsforbruget.

Specielt for Danmark
Danmark er et lille land med gode naboer, der hjælper med den nødvendige backup.
Men til en pris.
Ved god vind eksporteres overskudsstrøm til den øjeblikkelige spotpris, der normalt vil blive meget lav.
Når så vinden senere løjer af importeres den samme mængde strøm til helt anden spotpris, der er omtrent det dobbelte
Også her har The EnergyCollective været ude med en artikel, der bl.a. nævner den danske model til ”skræk og advarsel”.
Her antydes at det økonomiske tab er en ”statshemmelighed”.
Dette tab anslås (overdrevet?) til en milliard €/år og nævnes at blive stigende.
Hvis der laves beregninger skal fortjeneste for transit (Norge til Tyskland) naturligvis holdes udenfor.

Når vinden er god skal vi naturligvis ikke bebrejde Tyskland for ikke at aftage dansk overskud.
Det er billigere for Tyskland at skrue ned for import fra Danmark end at betale kompensationer til stoppede vindmøller.

Specielt for Tyskland
Med tilgængelige oplysninger er det meget svært at se hvorledes det vil være muligt at forene ambitioner med realiteter.

En interessant diskussion på netsiden The Energy Collective viser den håbløse diskussion.
Det hævdes at den store modstand mod A-kraft finansieres af Kulkraft-lobbyen.

USA’s Solskinsstater
Duck curve result (2)I USA forsøger man at nedtone betydningen af periodevis negative priser.
Man skriver optimistisk Flere muligheder end problemer.

Stand By

Der har længe været tale om at betale kraftværker for at ’stå til rådighed’
eller at have aftaler med enkelte store forbrugere om at den kan være ’afbrydelige’.

July 2018 er emnet kommet op som refereret på netavisen Euroactiv.com
Begrundelsen for udfordringen er behændigt drejet væk fra den varierende energi fra sol og vind til den mindre udfordring fra variationen i forbrugsmønstret.

I Danmark har det været nævnt i El-reguleringsudvalgets anbefalinger, men man har endnu ikke haft en egentlig diskussion om dette.
I januar 2015 har DONG været ude med tanken om ’stand by værker’.
I Tyskland har man luftet muligheden for at have afbrydelige forbrugere og garanteret backup.
Man er endog begyndt at nævne det uartige ord “forsyningssikkerhed”, og der er tilsyneladende nogle, der overvejer den fremtidige danske situation.

I England har man taget skridtet fuldt ud og har i januar 2015 afsluttet en udbuds-runde hvorved der skaffes garanteret forsynings-kapacitet på 49 GW – Hen imod halvdelen af det totale behov for elektricitet.
Resultatet (The Clearing Price) blev: 24 €/kW/år.
Til stor ærgrelse for “de grønne” er A-kraft medregnet som “stabil forsyning” i modsætning til sol og vind.

Hvem skal rette ind?

For at sætte det lidt på spidsen, kan det måske siges at udfordringen er:
– Atomkraft og gammeldags kulkraftværker egner sig dårligt til at køre
lastfølge FOR sol og vind.
og at
– Sol og vind egner sig dårligt til at køre lastfølge MED atomkraft.
og naturligvis:
– Sol og vind kan under ingen omstændigheder undvære andre
kraftkilder som backup.
– Kraftværker, der kun skal være backup, vil af økonomiske grunde
(næsten) altid være gasturbiner.

Til gengæld kan atomkraft og traditionelle kul-kraftværker, hvis det er nødvendigt, variere belastningen og uden hjælp tilpasse sig variationer i forbrugsmønsteret.
Selv om der altid vil være nogen adgang til reguleret vandkraft, er denne udfordring ofte (bevidst?) overdrevet:
Døgnvariationer vil, uden anden hjælp, betyde at kraftværkerne vil gå glip af ca. 15 % af den potentielle produktion.
Årstidsvariationer vil benyttes til nødvendige vedligehold og brændselsskift.

I denne sammenhæng vil jeg nævne at al tale om at kernekraft skal køre som backup for sol og vind er urealistisk.
– For kernekraft er ca. to tredjedel af omkostningerne bundet som faste
udgifter.
– Hvis en kernekraftreaktor har været standset vil det vare flere dage
før den kan genstartes.
Dette skyldes “Xenon-forgiftning”, der formentligt var en væsentlig årsag til ulykken ved Tjernobyl.

I flere lande, nok specielt i Tyskland og Danmark, er det et politisk ønske at sol og vind kan afregne til fastlagte substituerede priser uafhængigt af den øjeblikkelige markedspris.
Derimod forudsættes stiltiende, at andre kraftkilder (kulkraft og atomkraft) afregner til markedspris, der kan blive meget lav. Specielt i perioder med megen energi fra sol eller vind.

En tilhænger af fri (kapitalistisk) prisdannelse vil naturligvis anse dette som værende groft konkurrenceforvridende.

For at undgå usaglige argumenter nævnes at traditionelle kulkraftværker og specielt kernekraftværker ikke egner sit til ‘sådan bare’ at ændre belastningen.
Dette skyldes ikke bare økonomiske hensyn.
Udover Xenon-forgiftning (Xe135), som allerede omtalt, vil anlæggenes fysiske levetid også forringes ved gentagne store temperaturændringer.
Standsninger, der ikke er planlagt, vil for moderne kernekraftanlæg være begrænset til væsentligt mindre end et per to år.

Hvilke muligheder har vi for backup?

Vandkraft vil være “første valg”. Men på europæisk plan er der ikke mange nye muligheder.

Pumped Storage står ligeledes uden muligheder for ret meget mere.
Naturligvis hvis man ikke vil acceptere urimeligt høje omkostninger.
Der forsøges med “Termisk Lager” og lagring af hydrogen, der begge vil have meget lav virkningsgrad.
Samtidigt vil kapitalomkostningerne blive sotre.

Biobrændsel vil, som omtalt, næppe blive andet end en dyr dråbe i havet.
Samtidigt må det forstås at verdensmarkedet under ingen omstændigheder kan leve op til kravet, hvis resten af Europa skulle ønske at følge Danmarks eksempel.

Batterier
Selv om brug af batterier er i rivende udvikling, vil det desværre kræve megen udvikling og prisreduktion før det når et prisleje hvor det vil have betydning som en hjælp for den nationale forsyning.
Marts 2017 ser man det vi alle vidste:
Noget skal gøres for at udnytte den varierende kraft fra vinmøller.
Det betænkelige er at det først bliver omtalt på netsiden Energi Supply når batterier skulle glorificeres.

Internationalt Samarbejde
I diskussionen om vindkraftens variation nævnes ofte at man ‘sådan bare’ skal forbinde landene med et stærkt net af højspændingsledninger.
Kan smart grid redde den fluktuerende vindkraft?
Svaret er NEJ.
Det vil være dyrt. Uden at blive mere end en dråbe i havet.

For detaljer se en anden side.
og
April 2016 er problemet behandlet af Søren Kjærsgård, der giver en meget grundig vurdering af energisituationen, specielt i Danmark og Tyskland.

Tilbage står så:
– Afbrydelige Forbrugere
OG
– Stand by Producenter, der formentligt ikke vil blive “grønne”.

De eneste oplysninger jeg har fundet er at man i England har haft et udbud for stand by producenter:
Der har man i januar 2015 afsluttet en udbuds-runde hvorved der skaffes garanteret backup-kapacitet på 49 GW – Hen imod halvdelen af det totale behov for elektricitet.
Resultatet (The Clearing Price) blev: 24 €/kW/år.
Hvis jeg har forstået det rigtigt vil alle STABILE energikilder nyde godt af dette tilskud.
Til stor fortrydelse hos “de grønne”, inkluderer dette atomkraft men ikke sol og vind.
For at fremme samarbejde og undgå konkurrenceforvridning vil EU prøve at kræve at sådanne aftaler om betaling for Capacity Payments skal være grænseoverskridende.
Tilsyneladende krævede Norge at få andel i dette tilskud ved en eventuel kabelforbindelse fra Norge til Skotland. (30 millioner € per år)
Hvis jeg har forstået det rigtigt faldt aftalen på grund af dette krav.

Hvem skal sikre backup?
Hvem skal betale?

Dette spørgsmål kommer op med den igangværende udfasning af fossile brændsler.
Umiddelbart kan man forudsætte at:
– – – Den skyldige skal betale.
OG AT
– – – “Systemet” skal sikre sig at det bliver gjort.

Hvad koster Backup?

Disse udgifter, der ofte bliver ’fejet ind under gulvtæppet’, oplyses af OECD Nuclear Energy Agency (NEA,) der har givet et væld af data for Finland, Frankrig, Tyskland, Korea, UK og USA.
Det er ikke klart hvorledes den nødvendige backup tænkes tilvejebragt.
Men da det er et politisk ønske at være fossilfri, kan billige systemer med fx gasturbiner udelukkes – I hvert fald ved det ambitiøse mål, der er en høj markedsandel af sol og vind.

Selv om der er meget store variationer fra land til land, nøjes jeg her med gennemsnitlige værdier for de samlede udgifter:

– – – Kernekraft:. 1,83 €/MWh
– – – Kul:. . . . . . . 0,84 €/MWh
– – – Gas: . . . . . . 0,43 €/MWh
– – – Vind: . . . . . .14,9 €/MWh
– – – Sol: . . . . . . .23,9 €/MWh
Ved nærlæsning af kilden kan det ses hvorledes disse udgifter, for sol og vind, vil stige med 40 % hvis markedsandelen øges fra 10 % til 30 % (højere penetration).

 • Hvis der ekseterpolers fra ovenstående gennemsnit
  (20 % markedsandel) til det politiske mål på 60 % vil disse udgifter for sol og vind stige til omtrent det dobbelte.
  Til gengæld er udgifter til net-stabilitet faldende ved øget udbygning med kernekraft.

Selv om udgifterne er små, kan det undre at der slet ikke er indregnet udgifter til backup for kernekraft.

 • Danmark er et lille land og falder ikke ind i billedet.
  Vi har gode naboer med både kernekraft og vandkraft, der dækker vort behov. – Naturligvis til en pris.
 • Heller ikke Tyskland kan siges at følge gennemsnittet.
  For mig er det aldeles ufatteligt at de ansvarlige ikke har forstået situationens alvor.

Konklusion

Hvis du, min ukendte læser, ikke har faktuelle indvendinger mod ovenstående.
Ja så beder jeg dig selv overveje konklusionen.

Hvis du har FAKTUELLE indvendinger så skriv til mig: thorkilsoee@gmail.com

Hilsner og god tænkepause ønskes fra
Thorkil Søe

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
__________________________________________________________________________
This attempt at a post is prompted by the inescapable fact that:

Electricity is the most perishable commodity that exists.

OK
We all want a stable and secure supply of El.
Of course we want it as cheaply as reasonably possible.

And we’re all together so roughly agreeing that we must do our utmost to reduce or preferably eliminate our pollution with CO2 and of course other polution.
We can also agree that there are two, almost independent challenges:

 • The instability of supply and demand.
 • How should the supply be established

Maybe we crazy around at each other because we out of bad habit mix those two things together.
Let’s try to look at instability – There is in reality a lot of consensus.
Problems relating to transport comes so almost all alone.
Problems associated with, thankfully extremely rare, sudden onset, with almost catastrophic, outcomes (with the risk of domino effect) is not discussed the following.

Instability in supply and demand.

No matter which system you choose, we must in some way or another act to maintain a stable supply.
This will not be that easy when, in the future it is desired to reduce our CO2 emissions, also from heating, by changing to the use of electricity, of course, in conjunction with heat pumps.
In addition, the goal is that our supply of electricity mainly to be based on sun and wind, which of course is not stable.

In the old days, with coal-fired power plants and the like, it was not so difficult to handle.
But it is no good continuing with our pollution.
Coal, oil, and much else must of course be eliminated.
As a result of the future, very vulnerable system – without all that much CO2 – we are slowly approaching to a situation where we say:
—————— “All hands to the pumps.”
There are many solutions, each of which will be totally inadequate, but in association has been found to work. But of course, can be done better.

We have at least the following “handles to turn on”:

 • International exchange.
 • Reserve Capacity, to be used when necessary.
 • No political limitations on the right to produce El.
 • Flexible pricing.
 • Open Prices: Everyone can see what is best here and now.

The last three are now being called ‘Smart Grit’, but is certainly neither smart or effective before it is implemented.
A Smart Grit can hardly be effective unless the many existing distorting arrangements are settled.

It will be difficult

We have to abandon old stereotypes.
Here we might disagree: Competition or top-down?
OK
One can well. Some 30 years ago it was technically possible to make what we spend so much time speaking so much about, but still will not do – not fully and completely:

Approximately following was outlined:

 • The supply system, it is often called the grid, will at any time set the current price (spot price) for the El traded. (Not only by international trade)
 • Prices vary stepwise by a factor of 1.20 or “20% up or down” for each step (Small enough to avoid sudden ‘shock in the net’)
 • Some prices are very low. Nearly: ‘Just give it away’.
  (Used by overproduction)
 • At other times, prices can be very high.
  (Used only in the case of near disaster)
 • Anyone can buy and sell without political constraints.
 • The network buys El for 80% of what it is to sell.
  (There should be something to cover costs – both maintenance and improvements)
 • Private suppliers and consumers can always see the spot price for the El, and can of course use automatics that exploit variations in the price.
 • The network guarantees, within wide limit,s how much time, on average, the spot prices will be of different levels.
  (Consumers and producers must be able to plan – Partially)
 • The weather forecast disclose the expected price of El

Then, the human ingenuity and resourcefulness will determine what might be done.
Of course everything will be considered on an economic weight that will hatch all the weeds from.

A little more today

Today you’d probably have added:

 • The tax for pollution should be imposed on polluters compared to how much CO2 and other is discharged.
  Thus, for example, coal with CCS (Carbon Capture Storage) could gain a competitive advantage if this ‘Storage’ can be said to be persistent.
  If policymakers want to be “More Green”, it will ‘just’ be enough to increase this tax.
 • As long as the quota system is maintained, quotas for CO2 should not be distributed as a kind of gift to the old established polluters, who ‘smart enough’ can sell and obtain profits based upon old sins.
  Quotas should be purchased on completely equal terms, in a sort of a CO2-pool. (Ideally internationally)
 • Political favoritism of special productions should be abandoned as swiftly as possible. (Existing contracts must obviously be respected)
 • Taxes distributed fairly equally.
  Not per kWh but compared to net payment.
  (Without political favoritism of specific forms of production but favoring the conscious consumer.)
 • Distortion from the old rules should be settled – Not too slowly.
 • International competition is presumably to be countered by offsets, which must not get out of hand.
 • Grants for experimentation and creation of new forms of supply must be limited and must under no circumstances degenerate into an almost permanent pillow for inefficiency.
 • Keep the discussion away from discussing electric vehicles, wind and sun versus nuclear, wave energy, biomass and everything else.
  This is certainly not irrelevant to the discussion. But it should not destroy a meaningful dialogue on this matter.
 • The political situation will determine if ‘society’ or ‘net’ should continue to maintain extra back-up-capacity.

And what can be supposed to be a triviality:

 • Equal conditions for different power sources.
 • No political emphasized taxes. As where Germany and Sweden have special taxes on nuclear power.
 • No politically motivated closure of power plants.
 • Long and irrevocable agreements that enable long-term contracts and predictable private investment.

The human and political inertia has been great and it is perhaps even more.

Cogeneration and Heat Pump

At a very early stage Denmark took the lead and developed the world’s most efficient combined heat and power, so that the waste heat from the many voracious power plants did not go to waste.

And now some 60% of Danish households are equipped with various types of district heating. This figure is on the rise.

But there are indications that the development is overtaking this solution.
Today, heat pumps are so efficient that, without political favoritism, it will be a serious competitor to the district heating.
One major reason for this is that it is much easier to distribute electricity in the wires than heat pipes.
By pure electricity (without heating) it is now possible to ‘squise the last kW out of fuel’ when electricity is generated by combustion in thermal plants. (You can get about 10% more).
But at the same time the waste heat will not be in the form of the nearly 100 degree hot water, which is now used for district heating. Instead, you just get some ‘warm water’ that is not suitable for the old district heating, but still can be used as a heat source for heat pumps, for fish farms or horticulture.
As development progresses, until the old district heating pipe is worn, it will certainly be sensible so that use electricity for heat pumps with what is shown enough will call ‘cold district heating’.

Too much of the good is bad

The above considerations are basically valid as long as the varying and partly unpredictable power from solar and wind sticks to mere bagatelle and do not exceed five, maybe 10% of the load.

German solar variation From the US sunshine states we have the expression “the Duck Curve”.
First we see how the large percentage of new solar power have destroyed the original good profits in 2012.
Then one asks:
Who provides backup in the early hours of the night?
Finally we see, what we already knew, that in the US pricing is (partially) governed by market forces.

In Germany, which mainly focuses on solar energy (PV), the situation is most a future challenge.
BUT with the desired phase out coal and nuclear power would appear to be impossible to maintain the supply.
Germany has reached “The Bureaucracy Monster”:
From Der Spiegel October 2013 quoted:
“And let’s not forget that the German bureaucrats to have come up with more than 4,000 different subsidy categories for renewable energy, apparently adhering til principle att what is particular expensive kill two be lavishly subsidized.”

All beginnings are difficult

It would be naive to think that the ‘smart grid’ just emidiately can change consumption pattern, the ‘ordinary people’.

It will take time and even political courage.
Politicians and officials must free themselves from the last level economic conventional thinking.
Manufacturers must develop automation for management, effective gauges and much more.
BUT
Let’s get started.
What the hell are we waiting for?

Yours Thorkil Søe
thorkilsoee@gmail.com

Postscript

There are apparently something about to happen: On the island Bornholm a pilot project is underway.
Although little is better than nothing, it has unfortunately been found that it does not become neither fish nor fowl before all manufacturers of EL are subject to market conditions.

The later development

Despite all good intensions, developments strongly suggests that the European energy system is in the process of working itself into a dead end.
I have tried to gather some of the many data and information in a different post.
Unfortunately, it will be difficult to achieve a free market for electricity and heat without making up with decades of opposition to nuclear (nuclear power) and a systematic demonization.

Hostile action

One possible unresolved challenge can be the destruction of the system by means of false signals transmitted in the intention to attack the infrastructure. (Cyberattack)
If this is to be counteracted, it will probably be necessary to exclude immediate major changes in tariffs and thus could not relieve the system by any outcome of larger units.

Thank you

Thanks to Søren Fosberg for words of encouragement and suggestions for changes.
And to Sören Kjärsgaard for his extreemely good work.

http://www.theenergycollective.com/aqgilbert/2382456/solar-to-wreck-economics-of-existing-power-markets

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
_______________________________________________________________________

Først lidt illustrative facts

Mere KK mindre forureningDet fremgår af ovenstående at Tyskland, der arbejder hårdt på at blive grøn og fri for forurening – Ja de kan ikke se baghjulet fra “Atom-Frankrig”.
Klik for flere detaljer på et interaktivt kort. Det er langsomt, men interessant.

Alt for ofte bruges udtrykket grøn som et nøgleord, der åbner op for tilskud.
MEN
Hvis “Grøn” betyder “Med lidt CO2” er der ingen tvivl om at A-kraft er vinderen. CO2 per kWh

Verdens energiforsyning, fordelt på kraftkilder fremgår af diagrammet
på denne side.
Desværre taler det sit klare sprog.
Den globale udledning af CO2 angives til »et historisk højdepunkt« på 32,5 milliarder ton. (2017)

Baggrund for det følgende

Udtryk som ”Grøn”, “Ambitiøst” og “Bæredygtigt” har været brugt og misbrugt i den offentlige debat, nok mest når det drejer sig om produktionsformer og energi.
Der er store økonomiske interesser i at blive defineret som grøn og til tider bliver den opmærksomme læser mistroisk når udtrykkene bruges, næsten per automatik, hvis et produkt skal promoveres.

Naturligvis skal der arbejdes imod mindre forurening og bedre udnyttelse af resurserne.
Dette, som så meget andet, kan ikke klares ved slagord og fraser.

I det følgende har jeg forsøgt at vurdere muligheder og udfordringer. Desværre mest det sidste.

Tilbageblik

1979/1980 udsendte OOA, en pjece på 12 sider i farver.
Den havde overskriften:
”OOA’s FOLKEPJECE: Danmark uden atomkraft.”
I pjecen hedder det: ”Danmark har masser af olie og naturgas”, og ”Kul til flere hundrede år”.
– – – ”For at kunne dække mere end 1/3 af strømforbruget med vindkraft, må man kunne oplagre energien.
Det kan man bl.a. gøre med trykluftlagre, som vi kender allerede i dag. Eller med svinghjulslagre, som nu er under udvikling.”
Nu 40 år senere må vi indse at teknologi til lagring af vindkraft i stor skala stadigvæk ikke er lige om hjørnet.

Vindkraft

Diskussionen vedrørende vindkraft deler sig mellem on-shore og
off-shore.

For on-shore er den væsentligste udfordring støjproblemer.
Men også lysglimt og tabte landskabsværdier bør ikke negligeres.
Jeg har forsøgt en vurdering på en anden side.

For off-shore er prisen tilsyneladende den væsentligste udfordring.
Også dette er forsøgt vurderet på en anden side.

Helt generelt skal det huskes at vindkraft er en varierende og ustabil energikilde, der afhænger af hjælp fra andre energikilder til backup.
Denne alvorlige udfordring er forsøgt behandlet på en anden side.

Naturligvis tales der om at bruge den overskydende kraft fra sol og vind til at lave forskellige former for flydende brændsel.
Som det ses af følgende er der langt mellem de fine ambitioner og den barske virkelighed.
Konvertering af vindenergi til metan er muligt.
Men omkostningerne vil bringe prisen frem til mere end fem gange det vi betaler for russisk gas.
Lagring af store gasmængder vil være både dyrt og farligt.

Sol

På verdensplan er der store håb om at solens energi kan løse en væsentlig del af klodens problemer med udledning af drivhusgasser.
Specielt i Tyskland er der en enorm boom for nye solceller, finansieret gennem fordelagtige støtteordninger.

Så længe der er tilstrækkeligt med “regulerbar energi” (vandkraft), er det muligt at udjævne de naturlige døgnvariationer.
Foreløbigt har der været muligt at holde skindet på næsen.
Men der skal meget mere til for at udjævne årstidsvariationer og umiddelbart ser det ud som om Tyskland arbejder sig ind i en håbløs blindgyde.

Foreløbigt har Kina tilstrækkelig andel af reguleret vandkraft og kan således absorbere den varierende energi fra sol og vind.
De lange højspændingsledninger er naturligvis ikke gratis og det har været nødvendigt at begrænse produktion af vindkraft i Nordkina. (2017)

Solenergi USA påvirker priser

Duck curve result (2)I USA er der en tydelig forskydning mod maximum behov for anden forsyning fra midt på dagen til hen imod eftermiddag og aften.

På det næste diagram ses at solenergi (gult) og vindenergi (blå) ved middagstid må deles om markedet.
Om aftenen må den forurenende backup skrue op for at dække behovet.

Det kan undre at den forurenende energi alligevel må køre videre midt på dagen.
Det skyldes at de traditionelle kraftværker (Kul og specielt Nuclear) ikke “sådan bare” kan ændre belastningen som det passer værdguderne.

Netavisen The Energy Collective skriver (2017 feb) at privat solenergi er for dyrt til at måles!
Denne kryptiske udtalelse dækker over et gavmildt og vel karmufleret system af tilskud.

For mere henviser jeg til en anden post: Sol og Vind.

Bio

Naturligvis er det ønskeligt at affald udnyttes som grundlag for energi.
Fx biogas eller forbrænding af affald.

Desværre er der mange tilfælde hvor myten om “det organiske” er blevet den kanin, der trækkes op af hatten, når der skal søges nye tilskud.
Fx ville landbrugsjorden have gavn af den halm, der nu afbrændes.
Men det kan ikke diskuteres at det stigende forbrug af træflis er et uholdbart misbrug af andre landes resurser.

April 2016 er problemet behandlet af Sören Kjärsgaard, der giver en meget grundig vurdering af energisituationen, specielt i Danmark og Tyskland.
Fra denne report citeres følgende:
– – – Imported bio mass is the fastest growing energy supply.
– – – Already in 2007 it surpassed wind+sun.
– – – In 2014 the import corresponded to 1726 MW against the
– – – wind power, 1496 MW.
– – – Hardly sustainable in the long run.

Produktion af bio-ethanol til brug som brændstof har allerede sendt fattige mennesker sultne i seng.
Senest (2016) hævdes at den forventede klimabeskyttelse vil være negativ.

Jeg har prøvet at samle det, jeg mener er relevant, på en anden side.

MEN
Hvad med Kernekraft ?

Så snart det drejer sig om produktion af energi (elektricitet) er der meget store økonomiske interesser forbundet med definitionen af hvad der er ”GRØNT”.

Hvis man går tilbage til den oprindelige definition vil kernekraft være lige så grøn som både sol og vind.
Naturligvis fordi der ikke udledes CO2 og lignende ved driften.

I Danmark er det imidlertid lykkedes at udelukke kernekraft fra ”det gode selskab”.
Måske fordi den igangværende misinformation er gået så vidt at:
– – – Halvdelen af den danske befolkning ikke engang ved at der
– – – ikke udledes skadelige drivhusgasser ved driften af reaktorer
– – – for kernekraft.
(April 2016)

I England har man tilsyneladende besluttet at de planlagte nye reaktorer (EPR) vil levere ”grøn energi”.
Eller måske snare: Man har set at de ikke forurener og ikke afhænger af naturens luner.
Med megen kritik fra “de grønne” gives et årligt tilskud til de stabile kraftkilder – herunder kernekraft.

Baseret på tvivlsomme argumenter har Greenpeace anlagt sag ved
EU-domstolen.

Her er Greenpeace gået sammen med tyske firmaer, hvor forretningsmodellen afhænger af tilskud til sol og vind.
Man fristes til at sige at “de grønne” naturligvis vil bevare de gode tilskud for dem selv.
(Greenpeace, der modtager årlige bidrag på over to milliarder kroner, er naturligvis ikke interesseret i for megen konkurrence.)

Vi glemte mere end halvdelen

Når der optimistisk tales om at vi nærmer os målet og at størstedelen af vor energi – – –
Ja så forbigås det at en meget stor del af vores energi bruges til opvarmning.
Dette er forsøgt behandlet på netavisen Euroactiv.

“Vedvarende Energi”

For at undgå misforståelser vil jeg nævne at der er store kendte resurser af uran og thorium.
Nok til de første par tusind år.
Således er det vildledende når det forudsættes at sol og vind kan tage patent på at være “Vedvarende”.

Forurening

Medens vi i “Vesten” sidder og overvejer om vi skal have kernekraft,
ja så dør millioner på griund af luftforurening.

Pris

Det diskuteres meget og der påstås endnu mere.
En tilhænger af kernekraft vil naturligvis henvise til at Frankrig har en
stor eksport af energi.
Formodentligt fordi de er billigere.

Efterskrift

Martin Kruse, Forsker ved Instituttet for Fremtidsforskning skriver:
Det store spørgsmål om lagring
El er en vare, der skal bruges, når den bliver produceret.
Det gælder naturligvis også for vedvarende energi, som er udset til kullets afløser for at mindske udledning af klimagasser.
For at skabe en stabil leverance af alternativ energi, er man nødsaget til at have en lagringsteknologi.
Ifølge IFO vil det i Tyskland kræve over 3000 pumpekraftanlæg, eller hvad der svarer til en 100-dobling af eksisterende kapacitet, for at opnå en stabil leverance fra sol og vind.
Udfordringen med den type energireservoir, ud over de store omkostninger, er NIMBY problemet (Not In My Back Yard).
Selv en kapacitetsudbygning svarende til 4/7 af det nødvendige ville være politisk umuligt i Tyskland.
Tilsyneladende er det egentlige problem forbigået: Årstidsvariationer.
Batterier
Det ville kræve 164 mio. batteripakker af typen brugt i BMW3i.
De 1 mio. elektriske biler, som forventet vil være på vejen i Tyskland i 2020, og som kan bruges som distribueret lagring, ville kun levere batterikapacitet svarende til 0,6 procent.
Hydrogen har med eksisterende teknologi meget store konverteringstab.
Dette forbundet med lagringen, der bestemt ikke er ufarlig, vil kræve store anlæg.
Alt dette bevirker at denne teknologi heller ikke er en god løsning.
Men lige meget hvad, så vil jeg mene at brint-biler ikke bør parkeres i en lukket garage.
Fra Pennsylvania
“Citizens Against Nuclear Bailouts” repræsenter forurenende virksomheder i Pennsylvania.
De er imod at A-kraft bliver accepteret som “grøn” og derved få samme vilkår som sol og vind.
Typisk for “grønne sider”, slutter det med at bede om tilskud.

Netavisen The Energy Collective gør op med flere grønne “løsninger”.

Ved at regne lidt på tallene er det let at se at “Det Grønne Europa” ikke er andet end et luftkastel.

CO2-fri energi.png
Hvis man er stabil og
ikke udleder skadelige
drivhusgasser.

Hvis der er nok til
flere tusind år.

Hvad mere for at
blive grøn?

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

Drøm eller virkelighed ?

Der var engang et kongerige, der godt nok havde en dronning.
Alle de fine mænd og kvinder i landet tænkte kun på et:
”Vi skal være verdens bedste land med forureningsfri energi”.

Nogle ihærdige mennesker, og efterhånden også andre forstod hvorledes de havde fundet frem til det helt rigtige, de blev ved med at forklare at hvis man bare – – – – –
Ja så ville alt blive grønt og godt.

Disse dygtige profeter, de lukkede sig inde som en sluttet skare og skrev mange lange forklaringer, med mange tal, om deres drømmesyn sammen med fine hensigtserklæringer og flot illustrerede hjemmesider.
Og alle, der ikke kunne forstå disse geniale tanker, de var ikke egnede til at føre sig frem i den offentlige debat.

Naturligvis. Sådanne drømmesyn er ikke gratis.
De mange skiftende regeringer, de ville jo ikke stå frem som uegnede til deres høje embede, så de støttede med store bidrag, som gik til mange glorværdige projekter.

Nu en dag, det var vist kort efter nytår, skulle en ny stor handlingsplan fremlægges, og derfor var alle de kloge mennesker mødt frem for at vise hvordan de forstod det hele og hvordan alt snart skulle blive Åh så godt, så godt, så godt.
Disse mange mennesker klappede og råbte Hurra Hura. For det skal man jo gøre.

Indtil en gammel afdanket ingeniør, der måtte støtte sig til sine stokke, spurgte: ”Hvad med pris og forsyningssikkerhed?”
Straks blev der tavshed. Men så var der en ung mand, der sagde – nej han næsten råbte – ”Der er ikke sammenhæng i de mange fine forklaringer”.

Langsomt, meget langsomt, begyndte folk at synge – først meget stille.

Hvem har lavet Hvem har lavet alt det der?
Hvem har lavet Det skal vi betale
Hvem har lavet Har man råd til det?

Til sidst var der en lille pige – måske var hun ikke helt så lille – hun spurgte spagfærdigt om noget, der var meget uartigt.
Dette kan naturligvis ikke siges højt i det pæne selskab – det kan kun hviskes: A***kraft.

Men andre begyndte at sige at man da ikke kunne komme nu og sådan sige at vi har taget fejl i 40 år – ”Det er jo længe før jeg blev født.”
Det var dog svært at høre for nu var alt blevet et stort virvar, stole og borde blev lavet til pejsebrænde og computere skulle genstartes.

Men den kloge mand, han blev ved med at tale om bæredygtighed og læse højt af de mange tal, som han nok ikke engang selv forstod.
De gode tilhørere, de kunne ikke mere høre hvad der blev sagt, men skulle alligevel gerne vise hvor dygtige man var, så de fortsatte med at nikke og klappe.

Selv dette fine pejsebrænde kan bruges som træpiller – bæredygtigt genbrug, for det var begyndt at blive koldt.

God nat og god tænkepause.
Hilsner fra Thorkil Søe https://wp.me/s1RKWc-87

https://wp.me/p1RKWc-1jH

Så snart talen kommer til virkningen af ioniserende stråling, ja så mødes man med en mur af fantastiske beretninger.

Fysisk institutt
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

i Norge er man ikke bange for at give oplysninger, der i Danmark ville være ”politisk ukorrekte”:
Fra en lang og grundig e-bog
Radon, lung cancer and the LNT model (52 sider)
refereres:
Mit uddrag, mine fremhævninger og et par indskud.
________________________________________________________________________

Reparasjon – Adaptiv effekt

I 1960 publiserte M.M. Elkind og H. Sutton ved National Institutes of Health i USA et interessant arbeid med bestråling av celler i kultur.
Når de bestrålte cellene med 10 Gy, overlevde ca. 2 promille.
Hvis de derimot delte opp dosen i to like store porsjoner (to doser å 5 Gy) og bestrålte med 2 timers mellomrom overlevde 8 promille.
For kortere hvilepauser ble overlevelsesevnen redusert.
Dette tolket Elkind og Sutton på følgende måte: Den første dosen på 5 Gy drepte mange celler og påførte andre celler skader som de kalte “sublethal damage”.
I hvilepausen kunne disse skadene bli reparert og cellene var igjen “friske” da neste dose ble gitt.

 • Dette kan sammenlignes med en bokser som får en rekke slag, men som reddes av gongongen.
  I hvilepausen arbeider sekundantene for å få bokseren på fote igjen.

Cellene har altså et reparasjonsverksted.
Dette er faktisk nødvendig for at vi skal overleve.
Vi skal ikke gå inn på flere detaljer når det gjelder reparasjonssystemene, men heller nevne noen nyere eksperimenter som viser at stråling kan stimulere reparasjonsprosessene.
Eksperimenter som viser adaptiv effekt startet med kromosomskader i lymfocytter (se foran).
Kromosomskadene ble indusert av en stråledose på 1,5 Gy.
Følgende resultater ble funnet:

 • Når lymfocyttene blir bestrålt med en liten dose før hoveddosen på 1,5 Gy, blir antall skader redusert betydelig (opp til 50%).
  Den lille stimuleringsdosen må helst være i området 10 til 150 mGy.
 • For å oppnå maksimal effekt må stimuleringsdosen gis 4 til 6 timer før den store dosen.
  Effekten holder seg gjennom tre cellesykler.
 • Det er også funnet at antall mutasjoner hos bananfluer reduseres når små stråledoser på ca. 200 mGy gis før en stor dose på 4 Gy.

Det er også de siste årene vist i eksperimenter med mus at en kan stimulere immunapparatet.
Små stråledoser vil danne proteiner som stimulerer celleveksten i milt og tymus.
Dette har en positiv virkning på dannelsen av antistoffer.
Det er også andre parametre som kan stimuleres ved små stråledoser.

– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

_____________________________________________________________________
Vindmøllerne ved Hvide Sande bliver ofte fremhævet som en succeshistorie.
Det skulle vise at så snart lokal-befolkningen er involveret – økonomisk – ja så bliver gener fra støj forvandlet til sød musik.

Hvide SandeDer er dog mere i denne sag.

De to internetsider, der behandlede klager fra de støjplagede.
De ‘sådan bare’ forsvandt fra nettet.

Det bliver fremhævet at der produceres billig strøm.

OK denne strøm er ikke så dyr som anden “vindstrøm”.
Alligevel er det ikke billigt nok til at give overskud, når tilskuddet ‘kun’ er 25 øre/kWh i en periode på ‘kun’ 22.000 fuldlasttimer.

Disse 25 øre/kWh er det tilskud som vi alle sammen ‘sådan bare’ betaler son overpris for at investorerne kan blive glade.
Og så er det ikke engang nok til at de kan blive glade.

Men nu kommer det frem.
Tre vindmøller langs stranden i Hvide Strande har vist sig at være en dårlig forretning.
Det lokale vindmøllelaug forventer et millionunderskud i 2017

Nu venter vi bare på at havbaserede vindmøller bliver konkurrencedygtige.
Det er der vist noget der tyder på.
Måske kan der endog blive nattero for de betrængte naboer til de store landvindmøller.

Til sammenligning afregnes svensk kernekraft fra gamle svenske anlæg for 25 øre/kWh
Medens energi fra sol og vind får tilskud betaler kernekraft-anlægget
6 øre/kWh som en speciel atom-skat.
Således producerer kernekraft-anlægget ved Ringhals elektricitet for
19 øre/kWh

Væsentligt mindre end det tilskud der ydes som gave ved Hvide Sande.

I modsætning til de opreklamerede vindmøller produceres atomstrømmen uden at der bliver behov hverken for backup eller for stabilisering af nettet.

Nye anlæg for kernekraft eksporters fra Korea til UAE
Der vil kraft blive produceret til tilsvarende lave pris.

Rusland har opbygget en stor eksport.
Mon ikke fordi det er endnu billigere?

Hvorfor er der brug for tilskud?

20. marts 2016 beretter Ringkøbing Skjern Dagbladet glædesstrålende at:
“I Troldhede koster det 8,5 øre at producere en kWh.”
“I Hvide Sande koster det ti øre mere per kWh”

En tænksom læser spørger naturligvis:
Har journalisten fået det hele med da han hørte om 8,5 øre/kWh ?
og
En betrængt skatteborger spørger også:
Hvorfor har man overhovedet brug for at jeg skal være med til at betale
25 øre/kWh som tilskud?

Måske derfor

Storken skal UDDDKlik på det lille billede for at se
hvordan Danmark arbejder sig fremad mod det store mål
Love Nuclear

MEN
Hvis du vil redde klimaet er der en bedre vej frem.
Du ved det.
Alle ved det.
Lad os komme i gang.