Lige Vilkår
eller Level Playing Field.

Igen og igen støder man på påstande om at
– – – – – – Min foretrukne energikilde er det billigste.
Selv om jeg ikke kan skjule at jeg går ind for atomkraft, så håber jeg at den følgende vurdering er realistisk.

€/MWh

Hvis man kun bedømmer den pris der betles for energi (elektricitet)
Så er den ingen tvivl:
Energi fra sol og vind vil normalt være klart det billigste.

€/kW

Igen og igen ser man at der tales om pris per kW og forbigås at der tales om kW Installeret Kapacitet.
Hvis man overvejer realiteterne, er det let at se at dette bedst kan betegnes som bedrageri.

Man kan ikke komme uden om at kapacitetsfaktoren er meget forskellig for forskellige kraftkilder.
– Solenergi (PV) i Tyskland: Højst 20 %
– Bedste vindenergi i Danmark: 50 %
– Vindenergi generelt: Nok ikke over 30 %
– Kernekraft: Normalt over 80 %
Her må det indregnes at uplanlagte ned-lukninger af kernekraft vil være
mindre end en per to år.

I en ærlig diskussion må der naturligvis tales om pris per kWh

Naturligvis vil en tilhænger af kernekraft fremhæve at den uforudseelige energi fra sol og vind er mindre værd end en stabil og forudsigelig energi.
I perioder skal der betales for at blive fri for noget af den såkaldt vedvarende energi.

Men lige meget hvad kan det let ses at kernekraft er blevet urimeligt dyr
I Vesten, men ikke i ”de nye industrier” Kina, Korea og Rusland.
Man kan blive ved med at spørge og få modstridende svar.

Forsyningssikkerhed

Hvis de varierende energikilder skal belastes med omkostninger vedrørende forsyningssikkerhed / backup bliver billedet staks lidt mudret.

Danmark er i en meget speciel og heldig position:
– Vi er et lille land.
– Vi får god hjælp fra vore naboer – foreløbigt til en rimelig pris.

England har i 2016 skaffet sig en form for garanteret backup:
49 GW, der er hen imod halvdelen af landets totale behov for elektricitet.
Prisen (The Clearing Price) blev: 24 €/kW/år

Tyskland har så vidt vides ikke gjort andet end at vente og håbe.
For mere, se her http://wp.me/p1RKWc-f8

Batterier bliver i diskussionen udråbt til fremtidens løsning.
Desværre er der ingen realistiske muligheder.
Endnu.

CO2/kWh

På en anden post har jeg samlet data, der klart viser at kernekraft står bedre end alle andre energikilder.
Dette gæler også hvis man medregner udledning af drivhusgasser “Indirekte i forbindelse med livscyklus.”

Forurening

Her tales næsten kun om affald fra kernekraft.
Imidlertid bør følgende medregnes i en ærlig diskussion:

 • Miljøet belastes af affald fra produktion af vindmøller og specielt af solceller.
 • Tilsvarende gælder for udtjente vindmøller og specielt for solceller.
 • Der har været alvorlige personskader fra giftige dampe ved fremstilling af vinger til vindmøller.
 • Kulfyrede kraftværker efterlader store mængder af aske, der sammen med røgen ialt indeholder en del radioaktivt materiale.
 • Naturligvis medfører specielt kulfyrede kraftværker en lurende klimakatastrofe – Hvor meget kan diskuteres.
 • I modsætning til mest andet affald behandles affald fra kernekraft 100 % ansvarligt.

Helt ekstremt – men også aldeles urealistisk – kan det siges at hvis kernekraften var underlagt tilsvarende vilkår – – –
– – – – – – Ja så kunne det radioaktive affald ”sådan bare” blandes op
– – – – – – i naturen / oceanet.
Eller iblandes beton på samme måder som man gør med flyveasken, der trods alt ikke er fri for radioaktivitet.

Sikkerhed

Når man taler om sikkerhed, vil det naturligvis være sikkerhed mod katastrofer og personskader.
Et forsøg på at gå i dybeden kan findes her, hvor jeg sammenligner dødsfald per MWh for forskellige kraftkilder.

Ulykken ved Three Mile Island var en økonomisk bet og en
PR-katastrofe.
– Der blev betalt erstatninger for påtvungne, men unødvendige
evakueringer.
– Der var ingen personskade.
Lidt mere på http://wp.me/p1RKWc-15d

Katastrofen ved Tjernobyl.
Selv om der blev spredt megen radioaktivitet i miljøet blev de menneskelige skader groft overvurderet.
– Der var tale om en uansvarlig design, der aldrig har været overvejet
uden for det gamle Sovjet.
– Reaktoren blev brugt / testet på en uansvarlig måde.
– Mediernes omtale var også uansvarlig.
– Evakueringerne blev opretholdt længe efter det var nødvendigt.
Mere på http://wp.me/p1RKWc-KH
På den måde kan det nemt hævdes at denne katastrofe ikke er relevant i en saglig diskussion om fremtidig europæisk kernekraft.

Oversvømmelsen ved Fukushima.
Her vil jeg fremhæve følgende:
– Ingen vil i sin vildeste fantasi tro at en tilsvarende tsunami vil ramme os.
– De store påtvungne evakueringer var stort set unødvendige.
– Udover alvorlige skader i forbindelse med evakueringerne har der ikke
været og vil næppe blive tale om personskader.
– Vestlige eksperter havde år tidligere advaret mod detaljer.
– Mediernes behandling var groft uansvarlig.
Mere på http://wp.me/p1RKWc-KJ
Heller ikke denne katastrofe er relevant i en saglig diskussion om dette emne.

Atter vil jeg prøve at sammenligne sikkerhed ved forskellige kraftkilder.
– Hvis man sammenligner dødstal og skader. Så vil kernekraft klare sig
bedre end alle andre kraftkilder.
– Tilsvarende når man taler om personskader og forurening af miljøet.
– Støjskeder fra vindmøller bør naturligvis indgå i beregninger.

Helt ekstremt – og atter aldeles urealistisk – kan det siges at hvis kernekraften var underlagt tilsvarende vilkår – – –
– – – – – Ja så kunne det argumenteres at hvis der virkeligt var lige vilkår:
– – – – – Så ville den dyre reaktorindeslutning ikke være nødvendig.
– – – – – Naturligvis indtil man implementerede tilsvarend og meget dyre
– – – – – sikkerhedsforanstaltninger ved andre kraftkilder.

Advertisements

file:///D:/User’s%20Guides/HP%2035s_User’s%20Guide_English_EN_F2215-90001_Edition%201.pdf

Virker kun direkte fra Word og kun med disken inde.

Den verserende mediekamp mod atomkraft har delt sig på mange aspekter.
Det følgende vil efter min mening vise at der benyttes temmelig ufine argumenter.
Tilsyneladende forbigår man en ærlig diskussion om pris, forsyningssikkerhed og miljø.

Specielt Vind-Lobbyen har været førende i manglende hensyntagen til miljø og menneskers trivsel.
I det følgende vil jeg påstå at der er en rygende pistol.

Professor Henrik Møller

 • I 2014 blev en førende støjekspert, professor Henrik Møller
  fyret fra Ålborg Universitet.
  Den officielle baggrund var besparelser.

MEN DER VAR VIST MERE I DENNE SAG

Først og fremmest bemærker man, at der trods alt var råd til at ansætte flere nye professorer, der ‘naturligvis’ var tilhængere af vindkraft.

 • I denne sammenhæng er det også blevet oplyst at:
  – Ålborg Universitet havde store indtægter som rådgivende for
  vindmølleindustrien.
  – Professor Henrik Møllers forskning havde vist at gældende regler
  for tilladelig støj var utilstrækkelige.
  – Ekstrabladet har kopier af mails, hvori vindmølleindustrien klager
  til Ålborg Universitet over Henrik Møllers kritik.
 • Samme professor Henrik Møller havde udviklet og benyttet et meget præcist udstyr til MÅLING, specielt af lavfrekvent støj.
  Dette udstyr er ikke mere i brug og kan ikke udlånes.
  Angiveligt fordi det ikke er kalibreret.
 • Selv om det lyder besynderligt er de gældende regler at støjgenre hos naboer til vindmøller IKKE skal vurderes ud fra målinger men kun på grundlag af beregninger.
  Dette vil betyde at hvis målinger viser at beregningerne er forkerte, så er det stadigvæk de (forkerte) beregninger, der tages hensyn til.

Hvis man så alligevel indgiver en klage over støjgener og får afslag, vil dette betyde at man kommer til at føje spot til skade:
Reglerne er således, at hvis man senere ønsker at sælge, skal der oplyses om den afviste klage.
På grundlag af dette kan det måske bedre forstås at der er relativt få registrerede klager.

Menneskelige hensyn

en anden side prøver jeg at behandle dette emne.
Helt indledningsvis bemærker jeg at hensyn til menneskers velfærd har meget lille værdi, sammenlignet med så meget andet.

En skjult magt af Peter Skeel Hjorth.

Med undertitlen »Vindmølleindustrien finder det ikke hensigtsmæssigt«

Denne bog prøver at levere, en stærkt tiltrængt, dybdeborende vurdering af vindindustrien magt og misbrug af magt.
To bedømmelser, i det følgende, er temmelig modstridende.
Selv om den egentlige konklusion stort set er sammenfaldene.

Forlagets vurdering

Vindmøller støjer ikke!
Vi hører det igen og igen fra både vindmølleindustrien og politikerne.
Men hvorfor er der så stadig folk, der lider under støjen?
Og hvorfor blev en professor ved Aalborg Universitet fyret, og hans apparat til at måle vindmøllestøj låst inde?
Selv om professor og ekspert i lyd Henrik Møller har opfundet et apparat, der kan måle lavfrekvent støj fra vindmøller inde i huse på en enkel måde, blev han fyret fra Aalborg Universitet, og hans apparat bliver slet ikke brugt.
Det til trods for, at apparatet er handy og nemt kan lånes ud til de mennesker, der mener, at vindmøllerne i deres nærområde larmer.
Bogen dokumenterer vindmølleindustriens magtmisbrug og afslører den sande historie om en professor, der kom på kollisionskurs med en magtfuld storindustri.
Den viser, hvordan universiteterne har brug for penge til nye forskningsprojekter, og derfor kan donorerne stille krav om, hvad der kan forskes i – og hvad der ikke må forskes i.
Politikerne ønsker grøn energi, arbejdspladser i Danmark og nye eksportmuligheder; alt det kan vindmøllebranchen levere.
Så må ministre, bormestre og toppolitikere bøje nakken og lade erhvervslivet bestemme.
For ellers flytter de produktionen udenlands.
En skjult magt er fortællingen om, hvordan landets universiteter, myndigheder og politikere lader sig kue af vindmøllebranchen.
Bogen viser også, hvordan især kommunerne ofte bliver udsat for et voldsomt – og retsstridigt – pres fra vindmøllebranchen.
Peter Skeel Hjorth dokumenterer gennem rapporter, bekendtgørelser samt ikke mindst aktindsigt i mailkorrespondancer, mødereferater, notater og telefonsamtaler m.m., hvordan den magtfulde vindmøllebranche sætter den politiske og forskningsmæssige dagsorden, så ingen modsiger dem.

En lidt anden vurdering

På Ingeniørens netavis skriver Henrik Vinther:
Tidligere professor: Forskningsfriheden er under pres.
I en ny bog gennemgår sociolog og tidligere professor Heine Andersen otte eksempler, som han mener, er udtryk for, at forskningsfriheden på nuværende tidspunkt er under pres. Han beskriver blandt andet de såkaldte “mundkurvskontrakter,” hvor forskerne skriver under på, at de ikke må udtale sig om den igangværende forskning.

Noget andet – og det samme

Derudover refererer jeg følgene fra Marek Tadeusz.
Det er ikke tit jeg opgiver en bog.
Her er en beskrivelse af forskning og Henrik Møller.
Jeg har købt bogen, men kun læst halvdelen da indholdet simpelthen er til og brække sig over.
Bogen er ikke nogen roman, men en dokumentar.
Fakta på fakta. Ikke for sarte sjæle.

Den rygende pistol

Desværre kan det forbavse at ovenstående oplysninger ikke er tilbagevist og at der ikke er rejst injuriesag mod forfatteren af omtalte bog.
Hvis jeg ikke har overset noget væsentligt vil jeg hævde at:
Her er den rygende pistol, der endnu er i hænderne på vindkraftlobbyen.

Net-Tilslutning

Hvem skal betale for tilslutning til netter?
Efter min mening har det i lange tider været et skjult tilskud til den såkaldt vedvarende energi at udgifter i forbindelse med tilslutning til nettet ’sådan bare’ betales af systemet og ikke bliver synlig i den almindelige diskussion.
For nyligt kom der nye regler og diskussion viste at vindlobbyen naturligvis helst vil undgå at betale.

Kulkraftlobbyen i USA

Fra Atomic Insitghts får men en lang artikel, der tilsyneladende viser at det var kulindustrien, der stod forrest i kampen mod kernekraft.
– – – “They were the first people to mount sustained opposition to
– – – the use of taxpayer money to support the development of
– – – nuclear power stations.”
Man kan mene at: Her har vi “Atter en rygende pistol”

Anti Atom

Vi har næsten glemt at efter krigen var der en målrettet og meget omfattende anti-vestlig propaganda, der udsprang fra det gamle Sovjet.
Man blev inviteret til ”fredslejre” fx i Polen.
Jeg erindrer hvordan ”de røde”, der nu er blevet ”grønne”, svælgede i beretninger om monster-mutationer som følge af stråling ved atomsprængningerne i Japan og senere prøvesprængningerne i Stillehavet.
Selv om det har stilnet af, er der noget tilbage.
Således smed man babyen ud med badevandet og fortsatte med ”Atomkraft-rædsler.”

Os andre

Naturligvis er vi påvirket af den megen propaganda.
Inden jeg skrev en anden blog: Greenpeaces troværdighed er en myte, blev jeg overrasket over at ”fornuftige mennesker” ’sådan bare’ havde godtaget den forfalskede fremstilling af atomkraft.
OK
Modstanden mod atomkraft kommer i en lind strøm fra mange sider:
– De grønne, der tror at de kender vejen til verdens frelse.
– Kulkraft-industrien, der, som allerede omtalt, er imod konkurrence.
– Vindkraft-industrien, der har fundet en god pengemaskine.
– Politikere og journalister, der ikke kan, eller ikke tør, se realiteterne.
– Og så alle os andre, der ikke har haft kræfter til at gennemskue vrøvlet.

Forurening fra landbruget

Atter (2017) er den sædvanlige diskussion kommet til live om interessekonflikten mellem landbrugets ønske om at gøde for at få bedre udbytte af de udpinte marker – contra det generelle ønske om at bevare det rene grundvand.
Som en sidebemærkning nævner jeg at i Tanzania køber man rent vand på dunke – hvis man har råd.

Nedenstående indlæg er ment som en del af en længere side om Fukushima.
—————————————————————————————————

Naturligvis

Omkostningerne i forbindelse med oprydning er tilsyneladende ved at løbe løbsk.
Seneste, og foreløbegt højeste, officielle tal er USD 180 x 10^9 (2016)
1980 milliarder doller er ufatteligt mange penge og man spørger:

Hvorfor ?

Myndigheder og andre er naturligvis under præs fra forskellige organisationer, der, per automatik, er “anti-atom” og ser det som deres opgave at dæmonisere fredelig brug af atomkraft.

MEN

Strengt taget afhænger det hele af hvad der defineres som værende
farligt og ubeboeligt.
Og naturligvis af hvor meget man ’sådan bare’ vil lade ligge indtil radioaktiviteten er klinget af.
– – – Her vil jeg indskyde at man i Tyskland nedlægger landsbysamfund
– – – og ødelægger naturværdier for at bryde brunkul.
I Japan er det blevet svært at lade den kolde fornuft råde.
Tilsvarende har fornuften trange kår, også når kernekraftanlæg nedlægges – helt fredeligt.
For slet ikke at tale om det danske “atom-skrot”.

Natural Radiation EUDet niveau af stråling der nu bliver betragtet som farligt har efterhånden bevæget sig til at være langt under det andre mennesker har levet med
For generationer.
Så langt ned at Bornholm snart skal evakures og at befolkningsgrupper, i Ramsar, men også i Findland, for længst skulle have været døde.

Fra Videnskab.dk refererer jeg at
1000 mSv/år ikke vil være skadeligt.
Hvis det er jævnt fordelt over året.
Dette er ‘sådan bare’ tæt ved at være 1000 gange det der er “farligt”
i Japan.

I forbindelse med atomangrebene i Japan erfarede man at en enkeltstående bestråling med 500 mSv ikke ville medføre kortere livslængde.
I modsætning til utallige rædselsberetninger vil det heller ikke medføre øget antal af medfødte misdannelser.

Lidt beroligende

På Ingeniørens netavis giver en helsefysiker nogle beroligende oplysninger.

Og så kan jeg ikke dy mig for at nævne at Patric Moore, der var en af medstifterne af Greenpeace og tidligere formand, udtalte at de begrænsede skader ved Fukushima overbeviste ham om atomkraftens ufarlighed.

Og så, selv om jeg har sagt det mange gange:
Greenpeaces troværdighed er en myte.

Hvis man leder på internettet finder man let de mest fantastiske oplysninger om skader på grund af stråling.
Generelt vil jeg hævde at

Ioniserende stråling kan være skadelig, men i den offentlige debat er skaderne vildt overdrevne.

Engangs-påvirkning

Der er et væld af viden, mest fra dyreforsøg og fra overlevende efter atombombeangrebene i Japan.

500 mSv er 100 gange det der normalt tillades.
Som engangsdosis vil det bevirke svage symptomer på akut strålesyge, men giver ikke anledning til kortere livslængde.
1000 mSv som engangsdosis medfører en lille risiko for at dø af akut strålesyge.
Ved det 4000 mSver der meget lille mulighed for at overleve.

Varige skader

Ved engangsdosis over 500 mSv er der konstateret tre års kortere livslængde en for normalbefolkningen.
I Hiroshima døde 60 000 af strålesyge inden årets udgang.
De døde af organsvigt og ikke af kræft.
Det var udover de 200 000 der døde næsten øjeblikkeligt af trykbølgen og af brandsår.

Skader fra stråling har et velkendt og karakteristisk hændelsesforløb.
Man vil enten dø eller komme sig efter nogen (lang) tid.
Hvis man dør, vil det være på grund af organsvigt.

Kronisk strålesyge forudsætter langvarig, høj og næsten kronisk bestråling.
Når man ser billeder, fx på YouTube, hvor folk sidder i rullestol på grund af kronisk strålesyge.
Ja så er det (bevidst ?) bedrageri.
(Siden er tilsyneladende fjeret.)

På trods af utallige rædselsberetninger er der meget lille sammenhæng mellem stråling og kræft.
Til gengæld er der overbevisende data, der viser at moderat stråling vil virke næsten som en vaccination mod kræft.
Bortset fra ulykker i forbindelse med mislykkede forsøg (på verdensplan under 30 dødsfald), skader i forbindelse med tyveri af radioaktivt materiale samt under 50 brandmænd ved Tjernobyl, har der ikke været andet end vage oplysninger om varige skader (dødsfald).

Hvad kan vi tåle ?

Der er få pålidelige data.
1000 mSv per år, jævnt fordelt over året, vil ikke bevirke skader.
Befolkningsgrupper har levet for generationer, udsat for over 100 mSv/år – uden skadevirkninger.
Vi er alle sammen udsat for omkring 2 mSv/år

I Japan defineres 5 mSv/år som farligt og folk bliver tvangsevakuerede hvis de udsættes for mere end 20 mSv/år

Genetiske skader

Blandt andet efter atombombeangrebene erfarede man at der ikke kunne konstateres øget antal genetiske skader på børn, født af forældre, der havde været udsat for endog høj dosis af radioaktivitet.

Og naturligvis

I modsætning til brande og epidemier vil skader fra stråling ikke sprede sig over store områder.
Alligevel er skader fra stråling frygtet langt ud over rimelighedens grænser.

Alt dette, og mere, samt en del dokumentarise henvisninger kan du finde på de sider jeg refererer til på http://wp.me/p1RKWc-1TQ.

Til sammenligning dør årligt over 2000 i kulminer og nok over to millioner på grund af luftforurening.

Næsten i en sidebemærkning skriver Wikipedia at et ton (høj?)radioaktivt affald modsvarer en reduktion af CO2-udledning på 25 millioner ton.

 

CO2-kvoter

En lidt negativ vurdering af kvotesystemer er følgende:
– Man skulle gøre noget – helst internationalt.
– En CO2 skat er politisk uspiseligt.
– Til gengæld vil det være fint hvis man lavede noget, der medførte handel
og konkurrence.
Derfor ”opfandt” man kvotesystemet, der viste sig at være fuld af smutveje for misbrug og fortolkning.
Referenceåret (1990) for beregninger blev helt arbitrært sat således at specielt Frankrig ikke kunne få kredit for en stærk reduktion af CO2-udledning fra de reaktorer der blev færdige i perioden omkring 1975 til 1985

På grund af mærkelige regler kan Danmark næsten køre friløb med CO2-kvoter – foreløbigt.
Til gengæld bliver det meget svært for Tyskland at forene det ambitiøse Energiewende med de aftalte forpligtelser.

På EU-plan udledes omtrent 5000 millioner ton CO2 årligt.
Kilde: Ingeniøren 2017
Det bliver til 10 ton for hver af EU’s indbyggere.
Som forventet er der plads til optimistiske fremtidshåb.

klimamaal

Forskellige landes udledning

De eneste rimeligt sammenlignelige data vil være udslip af CO2 per indbygger.

—————-ton/indbygger
Verdensplan—–5,0
EU——————9,8
Danmark———-6,6
Kina—————–7,2
USA—————16,1
Tyskland———–9,2
Rusland———–12,5
Frankrig————-4,9

Disse data, der er udregnet på grundlag af oplysninger på internettet, stemmer rimeligt overens med nedenstående verdenskort.

Mere KK mindre forurening
Det er naturligvis umuligt at vurdere forskelligt niveau af forurenende industri.
Fx kan man ikke ’sådan bare’ standse den stærkt forurenende produktion af cement.

Elektricitet – Alene

Hvis man kun vurderer forurening fra produktion af elektricitet kan følgende nok give et fingerpeg.

Tyskland genererede 545 TWh og udledte apr. 560 g CO2 per kWh
Frankrig genererede 530 TWh og udledte apr. 58 g CO2 per kWh

—– Dette tal: (58 g/kWh) er stigende fordi man i Frankrig har undladt
—– at udbygge forsynings-systemet med ny kernekraft.

Livscykel

Hvis man går et skridt videre og vurderer CO2/MWh for et kraftværks levetid vil det forbavse at kernekraft ligger langt under alle andre kraftkilder.
Selv om et enkelt kernekraftværk er stort og kræver megen beton, må det huskes at et enkelt kernekraftanlæg også vil producere en hulens masse energi Næsten lige så meget som alle danske vindmøller – tilsammen.

Affald

Affald fra udtjente solpaneler har udviklet sig til at være et foreløbigt uløst problem.
Tilsvarende viser det sig at være svært at udnytte udtjente vindmølleblade.

Der har været miljø-skader ved fremstillong af solpaneler (Kina) og personskader ved fremstilling af blade til vindmøller. (Danmark)

Tilsvarende modsvarer et ton (høj?)radioaktivt affald fra kernekraft en besparelse på 25 millioner ton CO2

Dette højradioaktive materiale kan uden væsentlige omkostninger deponeres eller genbruges.

Til gengæld bliver drivhusgasser og meget andet “sådan bare” udledt i atmosfæren.

Mon ikke du har brugt en anden stavemåde.
Jeg tror du mener

Thorkils Tanker

Th men uden d