Archives for category: Thorkil Søe

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

___________________________________________________________________

Baggrund

Klimaændringerne, der (formentligt / hovedsageligt) skyldes global forurening med CO2, er et megastort problem, der kalder på mange fantasifulde løsninger.
I det følgende fremsættes et løsnings-forslag, der måske kan være en realistisk løsning.

Lidt teknisk

 • Jordens temperatur afhænger af en delikat balanse mellem indstråling fra solen.
  Og den anden vej (langbølget) udstråling til verdensrummet.
  (Kold varmestråling)
 • Selv meget små ændringer i disse to parametre vil have stor indflydelse på klimaet.
 • Hvid marmor har lille indstråling og stor udstråling.
  Gammelt galvaniseret jern (bølgeblik): Lige omvendt.
 • Drivhusgasser (CO2) hæmmer udstrålingen.
 • Is på havet og i Grønland er overvejende hvid som hvid marmor.
  Medens havet er sort som galvaniseret jern.
  Dette resulterer i en farlig selv-forstærkende effekt.
 • Den Lille Istid og var (måske) udløst af et stort vulkanudbrud på Tambora i Indonesia 1815
 • Vulkanudbrud i Island hævdes at være medvirkende årsag til den Franske Revolution.

Et par løsningsforslag

 • Mal vejene hvide.
 • Sprøjt havvand op og få nogle hvide skyer.
 • Og aldeles urealistisk:
  Træk CO2 ud af atmosfæren – meget – et par milliarder ton.

Klima-balloner

For at foregå misforståelser vil jeg allerede her fremhæve at jeg ikke har forudsætninger til at lave en kvantitativ vurdering af det jeg foreslår.
Dog vil jeg fremhæve at selv en meget dyr løsning vil være berettiget hvis den kan afhjælpe et megastort problem.

MEN ALTSÅ:

Brintfyldte balloner der skal:
– – – Flyve uden styring i højder over max flyvehøjde.
– – – Hvis muligt mest i baner tæt ved ækvator.
– – – Være hvide (på den øverste halvdel.)
– – – Være så billige som muligt.
MEN
– – – Være tætte for det meget lille brintmolekyle.
– – – Kunne klare det hårde klima (stråling).
– – – Have rimelig lang levetid.
Selv en “mikro-meteor” vil slå hul og lukke gassen ud – langsomt.
OG
Hvis det skønnes nødvendigt: En radiostyret “selvmordsmekanisme”.
Der tales om at vi er på vej mod en ny “Lille Istid”.

Forslagene vrimler frem som paddehatte i skoven.

Og nu (2019) Et uhyre ambitiøst projekt, der skal hente CO2 direkte fra luften og opbevare det i flydende form – endog omdanne til flydende brændsel.
Desværre er der intet om energiforbrug og det hele virker som en ”smart aprilsnar”.

”Ja, men ikke dyrere end at flyve til Mars.”

Politiken har Søndag 2020 feb. 16 en længere artikel hvor det nævnes at man kan sætte solspejle op.
Det baserer sig på interview med den britiske forsker James Lovelock.
Jeg citerer:
” – – En solskærm nogle få hundrede kilometer i diameter anbragt i et kredsløb mellem jorden og solen kunne fuldstændigt stoppe for den globale opvarmning.”

Jeg formoder der henvises til Lagrange Punkt L1, der er omkring 1,5 millioner fra jorden eller omkring 1 % af afstanden til solen.
Desværre er dette Lagrange Punkt i en ustabil ligevægt og vil kræve periodiske småjusteringer.
(Omtrent som hvis man parkerer en bil, uden bremser, på toppen af en bakke.)
Alternativt kan det forstås som et mere lokalt kredsløb hvor det halvdelen af tiden vil være på natsiden.
Sådan et kredsløb bør være overvejende ækvatorialt.

Hvis en sådan solskærm (få hundrede kilometer i diameter) skulle erstattes af klima-balloner fx ti meter i diameter vil det kræve op imod 500 millioner klima-balloner, hver med en overflade på omtrent 500 m^2
Det har været svært for mig at holde styr på de mange store tal.
Derfor beder jeg eventuelle læsere om rettelser.
Og naturligvis helst et overslag over hvad det vil koste.
Skriv til mig på thorkilsoee@gmail.com

MEN
James Lovelock bliver spurgt om det vil blive dyrt og svarer:
”Ja, men ikke dyrere end at flyve til Mars.”

Modsat de fleste, der omtaler klima og løsninger, nævner James Lovelock atomkraft som en del af løsningen.

Lidt sure bemærkninger.

 • Selv nok så megen sol og vind vil aldrig kunne dække mere en lille brøkdel af verdens behov for energi.
 • Selv om man “i tide” – allerede for 35 år siden – var gået hårdt ind for atomkraft. Ja, så ville vi stadigvæk komme i problemer.
  Men intet i sammenligning med det vi nu har rodet os ind i.
 • Forslaget vil ikke hjælpe på forsuringen af oceanet.
  Men det hævdes, og begrundes, at mere CO2 i atmosfæren vil fremme både landbrug og tilvækst i skove.
 • For mig virker det som aldeles uansvarligt at man ‘sådan bare’ forbyder havbefrugtning, der måske er den eneste realistiske metode til at trække CO2 ud af atmosfæren.
  Måske også øge fiskebestanden.
 • Naturligvis
  Med god grund fremhæves at det vil være uansvarligt at gøre noget der måske kan have negative konsekvenser for andre fx i Bangladesh.
  MEN
  “Vi” i den industrialiserede og rige part af verden har allerede påført andre lande klimaskader – Helt uden at blive draget til ansvar.
 • Det angives at
  Mere end to millioner mennesker i løbet af året er er blevet drevet på flugt på grund af naturkatastrofer forbundet til klimaforandringer.
 • OG
  Jeg tænker næsten militært og vil hævde at en lille risiko – for nogle få – opvejes af forventede store goder – for de mange.

Man vil ikke

Hverken Store Spejle eller Klimaballoner og slet ikke Atomkraft.
Så er der ingen vej udenom
“Lige meget hvad vi gør, kommer temperaturen til at stige de næste 50 år”

Hilsner fra Thorkil Søe
Jeg er civilingeniør, pensioneret.
Bor Brogårdsvej 60 – 307 Gentofte
Telefon 5117 1936
E-mail: thorkilsoee@gmail.com

Background

Usually it is agreed that climate change is mostly due to global pollution with CO2.
It is a huge problem that calls for many imaginative solutions.
The following is a proposal that may be a realistic solution.

Click at yellow text for more details.
_____________________________________________________________________________

A bit technical

 • The earth’s temperature depends on a delicate balance between radiation from the sun.
  And the other way (long-wave) radiation back into space.
  (Sometimes called cold heat radiation.)
 • Even very small changes in these two parameters will have a major impact on the climate.
 • White marble has little absorption of sunligt and great radiance back into space.
  Old galvanized iron (corrugated iron): Just the other way around.
 • Greenhouse gases (CO2) inhibit the emission.
 • Ice at sea and in Greenland is predominantly white as white marble.
  While the sea is black as galvanized iron.
  This results in a dangerous self-reinforcing effect.
 • The Little Ice Age was (perhaps) triggered by a large volcanic eruption at Tambora in Indonesia in 1815
 • Volcanic eruptions in Iceland are claimed to be a contributing factor to the French Revolution.

A few solutions

 • Paint the roads white.
 • Spray up seawater and get some white clouds.
 • And totally unrealistic:
  Extract CO2 from the atmosphere – quite a lot – a few billion tons.

Climate-balloons

To avoid misunderstandings, I have to point out that I do not have the prerequisites to make a quantitative assessment of what I am proposing.
However, I would like to stress that even a very expensive solution will be justified if it can solve a huge problem.

OK

Hydrogen filled balloons
black – Flying without control at altitudes above maximum flight altitude.
black – Be white (on the upper half.)
black – Be as cheap as possible.
BUT
black – Be able to contain the very small hydrogen molecule.
black – Be able to cope with the harsh climate (radiation).
black – Have a reasonably long life.

Even a “micro-meteor” will punch a hole and let the gas escape – slowly.
AND
If deemed necessary: A radio-controlled “suicide mechanism”.

Proposals come forward like mushrooms in the forest.

Some almost negative remarks.

 • Even a lot of energy from sun and from wind will never be able to cover more than a small fraction of the world’s needs for energy.
 • Even if we “in time” – some 35 years ago – had gone hard in for nuclear power, we would still be in trouble.
  But nothing compared to what we have now messed us up into.
 • The proposal will not help with the acidification of the ocean.
  But it is argued and justified that more CO2 in the atmosphere will promote both agriculture and growth in the forests.
 • To me, it seems totally irresponsible that we have just banned fertilization of the ocean.
  In my opinion it will perhaps be the only realistic method of extracting CO2 from the atmosphere.
  Maybe also increase the fish stock.
 • Of course
  For good reason it is emphasized that it will be irresponsible to do something that may have negative consequences for others eg in Bangladesh.
  BUT
  “We” in the industrialized and rich part of the world have already caused climate damage in other countries – without being held accountable.
 • It is stated that
  More than two million people have been displaced during the year due to natural disasters linked to climate change.
 • AND
  I think almost militarily and would argue that a small risk – for a few.
  It will be outweighed by expected great benefits – for the many.

Greetings from Thorkil Søe
I am a civil engineer, retired.
Brogårdsvej 60 – 307 Gentofte, Denmark
Phone +45 5117 1936
Email: thorkilsoee@gmail.com

https://wp.me/s1RKWc-2j

Red klimaet !
Vi kan (måske) gøre en virkelig indsats

Ikke med at spise mindre kød.
Nej, noget realistisk.
Noget, der måske kan redde klimaet!
Klik her og hjælp med at bringe dette forslag frem til realiteter.
Det er alvorligt ment !
Hilsner fra Thorkil Søe

__________________________________________________________________________
Hej Thorkil

Sig du det til de pårørende…:

1. nov 2010, Radon slår kun rygerne ihjel:
Citat: “…
65.000 danske huse har højere koncentrationer, end de [Det er yderst lav radioaktivitetskoncentration men det er skadeligt! ->] 200 Bq pr. kubikmeter, der tidligere var verdenssundhedsorganisationen WHO’s grænse. Sidste år blev den sænket til 100 Bq/m3 som cirka 280.000 danske huse overskrider.

Torben Sigsgaard fremhæver konklusionerne om radon og rygning, der forstærker hinandens skadelige virkning, efter flere avisartikler har fået folketingsmedlemmer fra både højre- og venstrefløjen til at kræve en handlingsplan.
…”

Kommer visse radioaktive stoffer (selv i lave koncentrationer) først ind i kroppen er det for sent – det skader, minsker livskvaliteten drastisk i fx årtier – eller dræber:

August 6, 2012, Fukushima’s Children Facing High Rate of Thyroid Irregularities:
Citat: “…
According to government research released in Japan, 36 percent of children from Fukushima Prefecture — the area around the March 2011 Fukushima Dai-ichi nuclear plant meltdown — who were exposed to radiation now have abnormal growths on their thyroid glands.

The survey examined more than 38,000 local children, and found that more than 13,000 had thyroid cysts or nodules, a rate that is much higher than the average population, where an estimated 0.5-1.0% of children have thyroid cysts. According to Japanese authorities, while they don’t know that the radiation exposure is the cause, they will be monitoring the effects on the area’s children in upcoming years.

The Japanese authorities’ downplaying of the risks to children is controversial, and is being covered by the English-language Fukushima Voice website, the Fukushima Voice site.
…”

July 20, 2012, Fukushima Watch: Study Suggests up to 1,300 Could Die From Radiation Effects:
Citat: “…
The radiation toll from last year’s Fukushima Daiichi nuclear accident could eventually result in anywhere from 15 to 1,300 deaths, according to a study by Stanford University scientists.
[ http://www.stanford.edu/group/efmh/jacobso… ]
The researchers also calculate that about 24 to 2,500 cases of cancer illnesses could someday be attributed to the accident. Plant workers who were exposed to radiation on-site may account for another two to 12 cancer cases.

About 27% of the health effects expected in Japan will occur sometime in the next 50 years, the study said.

they mapped out the spread and concentration of the radioactive nuclides — iodine-131, cesium-137 and cesium-134.
…”

July 16, 2012, Fukushima: West Coast cesium slam ahead, hair falling out, Tepco data flaw:
Citat: “…
As hair falls out of a Fukushima victim’s head, a new German study reports that North America’s West Coast will be the area most contaminated by Fukushima cesium of all regions in Pacific in 10 years, an “order-of-magnitude higher” than waters off Japan, according to a new German study followed by a former New York Times journalist going inside the no-entry zone and reporting radiation levels over 10 times higher than Tepco’s data.

“I didn’t know still some people remained in the town. “One of them told me, ‘My hair fell off,’ with tears in her eyes.

Hair falling out is one of the most common of the eight signs of radiation poisoning.
…”

August 09, 2012, Lead shields masked radiation readings up to 30%:
Citat: “…
Lead radiation shields forced on workers at the stricken Fukushima No. 1 nuclear power plant to cover their dosimeters masked radiation readings by about 30 percent.
…”

Jul. 25, 2012, Exec admits falsifying N-data / Lead-shielded dosimeters carried by workers in high-radiation areas:
Citat: “…
“I came up with the idea to use covers because the dosimeters’ alarm repeatedly sounded” when he first entered the site, said Teruo Sagara, a director at the subcontractor, Build-up, during a press conference Monday at its office in Koriyama, Fukushima Prefecture.
…”

Erfaringer fra Chernobyl. Bl.a. virkningen i Sverige, som fik fortyndet radioaktivt nedfald fra Chernobyl:

Linköping University (2007, May 30). Increase In Cancer In Sweden Can Be Traced To Chernobyl. ScienceDaily:
Citat: “…
The cancer risk increased with rising fallout intensity: up to a 20-percent increase in the highest of six categories. This means that 3.8 percent of the cancer cases up to 1999 can be ascribed to the fallout. This increased risk, in turn, is 26 times higher than the latest risk estimate for the survivors of the atom bombs in Hiroshima and Nagasaki, whose exposure was many times higher.
The increase in Tondel’s studies came a remarkably short time after the disaster, since it is usually assumed that it takes decades for cancer to develop. The dissertation discusses the interpretation of the research findings from the perspective of the theory of science.
The conclusion is that there is scientific support for a connection between the radioactive fallout and the increase in the number of cancer cases.
…”

Federation Of European Cancer Societies (2001, October 26). Cutting The Cost Of Fall-Out From Chernobyl 15 Years After The World’s Worst Nuclear Accident. ScienceDaily:
Citat: “…
Nearly 2000 cases of thyroid cancer have been linked to the world’s worst nuclear accident which occurred in Ukrainian city 15 years ago – and the number is still rising.
Professor Dillwyn Williams, of The Strangeways Research Laboratory, Cambridge University, told the meeting: “Four years after the accident, an excess of thyroid cancers was noted among children who had been exposed to fall-out from the disaster. That increase has continued and new cases are still being seen in those who were children at the time of the accident”.
…”

JAMA and Archives Journals (2009, April 24). Radiation Exposure Associated With More Aggressive Thyroid Cancer, Worse Outcomes. ScienceDaily:
Citat: “…
[ Lang “latenstid”: ]
The average age at first exposure to radiation was 19.4 years, and cancers were diagnosed an average of 28.7 years later.
…”

Følgende er virkningen i Sverige, som fik fortyndet Chernobyl radioaktivt nedfald:

Aug. 17, 2007 Chernobyl fallout hurt Swedish infants:
Citat: “…
The report by researchers from Stockholm University and New York’s Columbia University found that children born in the eight municipalities experiencing the highest levels of radiation were 3.6 percent less likely than others to qualify for high school, The Local said Thursday.

The researchers said it appears prenatal exposure to radiation levels previously considered safe was actually damaging to cognitive ability.
…”

Man kan også være turist i dele af Tjernobylområdet – men det er strengt forbudt at grave i jorden. Den slags forbud har Fukushima også:

In Chernobyl town. All pipes must run above ground – no digging is allowed.

7 July 2012, Chernobyl’s radioactive trees and the forest fire risk.
Much of the 30km exclusion zone around the Chernobyl nuclear plant is pine forest, and some of it so badly contaminated that a forest fire could create a devastating radioactive smoke cloud.
Citat: “…
Having said this, the berries are not uniformly harmful. In an average pint of them, perhaps only a quarter will be contaminated. The main thing is to make sure you do not put them on your cereal every day.

Pine damages easily. Wind blows it down. Insects infest it. Drought makes brush into perfect tinder which can all too easily catch fire. And these dying radioactive plantations are considered too dangerous and expensive to clear.

If ignited, one expert likens the potential effect to setting off a nuclear bomb in Eastern Europe. Wind could carry radioactive smoke particles large distances, not just in Ukraine, but right across the continent.

Their equipment is very basic. They believe they know when they are fighting a radioactive fire – they experience a tingling, metallic sensation in their skin – but they do not fully understand the serious dangers of being exposed to superheated radioactive particles.

Sergiy says more big wildfires in Chernobyl like the one in 1992 would be catastrophic for Ukraine’s image, and potentially devastating for farmland right across Europe.
…”

Chernobyl: A tourist guide to the death zone.
45000 people used to live here before the catastrophe. They were evacuated in less than 2 hours. Now this is a ghost town:
Citat: “…
When the ground is more severely contaminated a bulldozer removes up to 80 cm of soil, which is buried as well to “get rid” of the Caesium 137. Even though the sun has been shining for days, all the streets in the contaminated area are wet. Tank trucks are driving around spraying water non-stop to keep the radioactive dust on the ground so it won’t reach the lungs where it would probably cause cancer.

On our trip we pass by empty villages. Furniture can be spotted through the windows. The people who used to live here had to leave everything behind. Everything is contaminated!

The levels of radioactive radiation vary immensely in this maze of tunnels. There are tunnels you can stroll through – with protective clothing on – while there are others you have to sprint through. Suddenly there is a board that blocks the way down a staircase. It says, “Stop! 200 X-ray an hour!” Not even the workers are allowed to go there.
…”

07.17.2012, Chernobyl Now. Are nuclear disasters the new normal?:
Citat: “…
Although Chernobyl contaminated half the planet with fallout, memory of the disaster had almost faded into obscurity when a tsunami swamped Japan’s Fukushima Daiichi power plant last year. At the time, many observers resurrected the specter of Chernobyl as a reassuring example of what wasn’t happening at Fukushima—a nuclear meltdown. We know now, though, that three of Fukushima’s reactors did melt down, spewing radioactive contamination over parts of Japan and into the sea.

In fact, the global rate is about five times the baseline goal of U.S. regulators. If the rate of partial core melts holds true for the 353 light-water reactors currently operating, we can expect a nuclear meltdown to occur every six years on average.
…”

Link virker ikke mere:

20 years after Chernobyl – The ongoing health effects -:
Citat: “…
Here you can see a picture from the Otto-Hug thyroid clinic in Gomel. Until 2002, 70.000 patients received extensive thyroid treatment at this clinic alone. For many children and adolescents, this means the removal of their thyroid glands and the lifelong dependence on medication and medical supervision.

Thyroid cancer can in fact be treated in most cases, but only under Western medical standards, which cannot be taken for granted in the region. In many cases, the only hope lies with private donations from the West. Nobody cares for the mental effects of cancer on the affected children.

Thyroid cancer is a very rare form of cancer – under normal circumstances it constitutes less than one percent of all cancer forms. That’s also why this increase is so remarkable.

The cancer rates increase with the rate of contamination in the soil: In the most heavily affected region of Belarus, in Gomel, the rate rose up to 55.9 percent. One can also observe a doubling of the rate of breast cancer in regions with notably high Cesium contamination. On average, women developed breast cancer 15 years earlier than usual – a similar phenomenon as with thyroid cancer.

The risk of leukemia in children in the affected regions is also three times higher than usual.

But the health consequences are not restricted to the Chernobyl region. Surveys in several European countries showed a significant increase in infant mortality in the year 1987 – probably as a result of a “Cesium-effect” – and in the beginning of the 1990s probably as a result of a “Strontium-effect”. It would take too much time to go into detail on these effects at this point. For the record, studies come to the conclusion that fatalities under infants in Europe related to Chernobyl are in the magnitude of 5,000. Because of different reasons, the actual effects could be much higher.

Numerous studies also document a significant increase in malformations in many European countries. According to a German survey, 1,000 to 3,000 additional cases of malformation were registered in the contaminated region of Bavaria alone. IPPNW scientists estimate a Europe-wide number of malformations of at least 10,000.

Children are also strongly affected. In 1996 in Ukraine, 70 percent of the children of afflicted parents were officially registered as sick. In comparison: in 1987, the figure was 20 percent. Children in the region of Gomel in Belarus are also very sick. From 100,000 children, 83,000 suffer from respiratory diseases, 7,000 from diseases of the nervous system and sensory organs, 7,000 from skin diseases and subcutaneous adipose tissue diseases, and 5.500 from diseases of the gastrointestinal tract. In total, the number of infant illnesses diagnosed for the first time rose by a factor of thirteen.

These are the results:

Until today, several hundred thousand liquidators have become sick.

Several ten thousand liquidators have died as a result of radiation exposure.

In total, there must be far more than of 10,000 cases.

In the future, more than 50,000 children will suffer from thyroid cancer.

These are very conservative estimates. The Russian Environmental Ministry states that the number of Chernobyl-induced cases of diseases amounted to 1,3 million persons before the beginning of the 1990s.
Until today, 10,000 cases of thyroid cancer have occurred in Belarus alone.

Does this also pertain to infants? The neurosurgeons Orlov and Shaversky from Kiev report a series of 188 brain tumors in children under the age of three. This represents an increase by a factor of 5.8 since Chernobyl and can certainly not be attributed to bad lifestyle or poor nutrition. Children which were breast fed were affected in particular. This study was ignored by the IAEA and WHO.

Just as they did with other, more up to date and unquestionable pieces of research. The IAEA/WHO study relies almost exclusively on studies from 1990 to 1998. Newer, more alarming studies were completely disregarded.

But there is further criticism of the IAEA/WHO study:

Several hundred thousand people were simply overlooked: Merely 200,000 of the 600,000 to 860,000 of the liquidators were considered in the surveys.

In the study, non-cancer afflictions were left out of the computation base for the fatality figures.

Of the 9,000 cases of cancer deaths forecast in the study, the IAEA only mentioned 4,000 in its abridged report. This means that 5,000 fatalities were simply left out of the report presented to the press and the public.

This lecture actively resists being taken in by these arguments. The Chernobyl case can not and must not be closed. Chernobyl began to kill 20 years ago – and has been killing ever since – slowly and unobtrusively. It’s an accident without an end. Nobody knows exactly what burdens will befall the grandchildren and great-grandchildren of the victims. A technology which has such consequences is irresponsible. Taking into account a study of the German Society for Reactor Security, the risk of a nuclear meltdown in the EU in the next 40 years lies at 16 percent.
…”

Rapport:
April 2011, Health Effects of Chernobyl 25 years after the reactor catastrophe:
Executive Summary
Citat: “…
This paper evaluates studies that contain plausible indications of health damage caused by the Chernobyl catastrophe. The authors of this paper attach importance to the selection of methodically accurate and comprehensible analyses. Due to the already mentioned methodical difficulties, it is not our aim to present the “right” statistics in contrast to the obviously wrong ones given by the IAEA, since these can never be found. They can only supply us with indications as to the diversity and extent of the health effects we should be dealing with when we talk about the health effects of Chernobyl.

Disease/health damage is to be expected as a result of additional exposure to radiation because of Chernobyl

.a. Cancer. Nevertheless, it should be noted that the latency period for many types of cancer is 25 – 30 years. At present we are only just seeing cases of thyroid cancers, breast cancers and brain tumours In the population. But liquidators have also developed cancer in numerous other organs: the prostate gland, stomach, cancer of the blood, thyroid cancer

.b. Genetic changes: malformations, stillbirths, the lack of children

.c. Non-cancerous diseases. Many organ systems could be affected; brain disorders; accelerated aging process; psychological disorders

Despite this, the ICRP continues to give a dose limit of 100 mSv for teratogenic damage. This claim has been invalidated by numerous studies.

The lower the radiation level, the longer the latency period before the outbreak of cancer (established as early as 2000 by Pierce and Preston in the context of the RERF studies).

It was found that the incidence of non-cancerous disease had increased; mainly cardiovascular and stomach diseases, and cases of neurological-psychiatric illness were found to be a somatic effect of low-level radiation. The latter was observed mainly during research on liquidators and their children.

Watching a Country Make a Fool of Itself

Fra Der Spiegel 2018 Oct. 18

No country in the world has cultivated arrogance the way Britain has. But the sad truth is: The former global power can’t even find its way to the door without tripping over its feet.

You only have to listen in to any randomly chosen snippet of a Theresa May speech or interview and you will quickly realize that connection to reality is not a prerequisite for becoming prime minister.

Journalist: “If we leave the EU without a deal, doesn’t there have to be a hard border in Ireland?”
May: “We’ve been very clear that we do not want to see a hard border between Northern Ireland and Ireland.”
Journalist: “But if we leave without a deal, that does mean a hard border, doesn’t it?”
May: “We are working to make sure that we leave with a good deal.”
Journalist: “But if we leave without a deal, there will be a border in Ireland, won’t there?”
May: “If we leave with no deal, we as the UK government are still committed to doing everything we can to ensure there is no hard border between Northern Ireland and Ireland.”
Journalist: “But you’ll inevitably fail, because according to World Trade Organization rules, there has to be a border. Shouldn’t you level with people and explain that?”
May: “As the UK government, we remain committed to doing everything we can to ensure no hard border between Northern Ireland and Ireland.”

And on and on. The disadvantage of being intelligent is that it hurts to watch someone act dumb. Simplemindedness protects against this pain, which is why in politics, it is often better to be dumb than intelligent.

Der var engang et kongerige, der godt nok havde en dronning.
Alle de fine mænd og kvinder i landet tænkte kun på et:
”Vi skal være verdens bedste land med forureningsfri energi”.

Nogle ihærdige mennesker, og efterhånden også andre forstod hvorledes de havde fundet frem til det helt rigtige, de blev ved med at forklare at hvis man bare – – – – –
Ja så ville alt blive grønt og godt.

Disse dygtige profeter, de lukkede sig inde som en sluttet skare og skrev mange lange forklaringer, med mange tal, om deres drømmesyn sammen med fine hensigtserklæringer og flot illustrerede hjemmesider.
Og alle, der ikke kunne forstå disse geniale tanker, de var ikke egnede til at føre sig frem i den offentlige debat.

Naturligvis. Sådanne drømmesyn er ikke gratis.
De mange skiftende regeringer, de ville jo ikke stå frem som uegnede til deres høje embede, så de støttede med store bidrag, som gik til mange glorværdige projekter.

Nu en dag, det var vist kort efter nytår, skulle en ny stor handlingsplan fremlægges, og derfor var alle de kloge mennesker mødt frem for at vise hvordan de forstod det hele og hvordan alt snart skulle blive Åh så godt, så godt, så godt.
Disse mange mennesker klappede og råbte Hurra Hurra. For det skal man jo gøre.

Indtil en gammel afdanket ingeniør, der måtte støtte sig til sine stokke, spurgte: ”Hvad med pris og forsyningssikkerhed?”
Straks blev der tavshed. Men så var der en ung mand, der sagde – nej han næsten råbte – ”Der er ikke sammenhæng i de mange fine forklaringer”.

Langsomt, meget langsomt, begyndte folk at synge – først meget stille.

Hvem har lavet Hvem har lavet alt det der?
Hvem har lavet Det skal vi betale
Hvem har lavet Har man råd til det?

Til sidst var der en lille pige – måske var hun ikke helt så lille – hun spurgte spagfærdigt om noget, der var meget uartigt.
Dette kan naturligvis ikke siges højt i det pæne selskab – det kan kun hviskes: A***kraft.

Men andre begyndte at sige at man da ikke kunne komme nu og sådan sige at vi har taget fejl i 40 år – ”Det er jo længe før jeg blev født.”
Det var dog svært at høre for nu var alt blevet et stort virvar, stole og borde blev lavet til pejsebrænde og computere skulle genstartes.

Men den kloge mand, han blev ved med at tale om bæredygtighed og læse højt af de mange tal, som han nok ikke engang selv forstod.
De gode tilhørere, de kunne ikke mere høre hvad der blev sagt, men skulle alligevel gerne vise hvor dygtige man var, så de fortsatte med at nikke og klappe.

Selv dette fine pejsebrænde kan bruges som træpiller – bæredygtigt genbrug, for det var begyndt at blive koldt.

Read the rest of this entry »

http://www.greenpeace.org/usa/ siden er blevet ændret til at være pengeønske
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

der henvises til en vidio, der ikke eksistere.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

http://www.reo.dk/images/files/pdf/response-final.pdf


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

http://www.reo.dk/images/files/pdf/Thorium-reaktoret-ill-vid.pdf


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
resultatet
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Polemiske Småting
Mere KK mindre forurening
Mere KK mindre forurening
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Erstat dette https://atomicinsights.com/positive-result-alzheimers-treatment-via-repeated-ct-scans/ link https://atomicinsights.com/positive-result-alzheimers-treatment-via-repeated-ct-scans/ med https://www.energycentral.com/c/ec/can-radiation-ct-scans-help-patients-suffering-alzheimers-disease
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤