En lang artikel i Weekendavisen og nu også Ingeniøren vurderer den grønne drøm.
Det følgende er et uddrag.
Klik på det der er med gult for at få mere.
________________________________________________________________

Afviklingen af atomkraft i Tyskland har ført til alvorligt forringet folkesundhed, forklarer ny rapport.
Skaderne bliver formentlig større, når atomkraft afløses af biomasse.

___________________________________________________________

I land efter land i Europa, i Schweiz, Italien, Belgien, Spanien, hedder det sig nu, at man vil afvikle atomkraft eller allerede har gjort det.
Det til trods for, at FNs klimapanel og FNs medlemslande har udtalt, at atomkraft bør være en central del af kampen mod klimaforandringer.
Men i Europa med visse undtagelser, især Finland, går vi altså den modsatte vej.
Atomkraft bliver skiftet ud med brænde.

ENERGIEWENDE

Angela Merkel har en klart populistisk indstilling.
Da tsunamien ramte Japan og Fukushima-anlægget, var der ikke tale om umiddelbare dødsfald i forbindelse med atomkraft-anlægget som sådan.
Men omkring 1600 mennesker, hovedsagelig ældre, døde ikke desto mindre i forbindelse med evakueringen, sandsynligvis af stress.
WHO mener, at mellem 0 og 400 kan dø som følge af stråling.
Men at 0 er klart mere sandsynligt end 400.
Knapt 20.000 druknede som følge af tsunamien.

Tyskerne fik imidlertid nok af usikkerheden, selv om ingen tyske atomkraftværker var i fare for hverken tsunami eller jordskælv.
Merkel iværksatte straks en lukning af atomkraftværker og lovede, at alle værker skulle være udfaset inden 2022.

TYSK ATOKKRAFT

I 2011 udgjorde atomkraft 25 procent af Tysklands samlede energiproduktion (ikke transport og varme).
I 2017 havde Merkel afviklet hele 11 gigawatt af atomkraften.
Det har givet forskerne inspiration og data.

Hvad er så konsekvenserne?
Foranlediget af det prestigetunge amerikanske National Bureau of Economic Research har tre forskere set på resultaterne i en helt ny rapport med titlen
The Private and External Costs of Germany’s Nuclear Phase-Out.

Denne meget lange artikel (60 sider) kræver en del forud-viden og lang tid til læsning og grundige overvejelser.
Måske kan følgende give et indtryk.

 • “Derudover finder vi, at skiftet fra atomkraft til produktion af fossilt brændstof resulterede i betydelige stigninger i globale og lokale luftforureningsemissioner.
  Generelt estimerer vi, at de sociale omkostninger ved udfasning til tyske producenter og forbrugere er 12 milliarder dollars om året. “
 • På trods af de betydelige omkostninger for de tyske borgere har den nukleare udfasning stadig bred støtte.

For lige at nævne konklusionen først: Hvis Tyskland i stedet for at påbegynde nedlukningen af atomkraftværker i 2011 havde udskudt det til 2032, kunne de have sparet 1,7 billioner danske kroner svarende til cirka 80 milliarder kroner om året.

Og nej, de største udgifter skyldes ikke klimaskader, som kun tegner sig for omkring 11 milliarder om året. Den største udgift skyldes en forøget lokal forurening.
Forskerne har beregnet, at 1100 flere mennesker dør årligt, end hvis Tyskland havde beholdt atomkraften.

KULFORBRUGET FALDER IKKE

Men når tyskerne satser så hårdt på den grønne omstilling, og forskerne ikke medregner denne udgift, hvordan når de så frem til et så højt beløb?
Fordi atomkraften ikke er blevet erstattet med vedvarende energi, men først og fremmest med kul.

Vind-og solkraft er, som danskere ved bedre end de fleste, ustabile.
Derfor har alle systemer, der bruger en stor andel vind-og solkraft, rygdækning på overskyede og vindstille dage.
Når så atomkraften forsvinder, må man hente denne rygdækning fra andre kilder, og disse kilder er i Tyskland hovedsagelig kulkraft.
Men EU, og i særlig grad Nordeuropa, vil gerne holde op med at bruge kul.
I 2015 stammede cirka 40 procent af energiproduktionen i Tyskland fra kul.

I lang tid håbede man på, at kul i det mindste et stykke ad vejen kunne afløses af vindkraft.
Men Tyskland har nu bygget så mange vindmøller, at der er en stor overkapacitet.
Tyskerne betaler ovenikøbet danske vindkraftproducenter tæt på grænsen for ikke at producere vindkraft, når det blæser kraftigt.
Vindkraftudbygningen på land er derfor gået helt i stå, og lokale protester har medført, at udbygningen af ekstra overføringskapacitet mellem nord og syd ikke ser ud til at blive til noget.
Derfor må Tyskland og alle andre europæiske lande, som vil udfase atomkraft og ikke vil satse på kul, finde en anden stabil energikilde.

BRÆNDE

Løsningen ser ud til at være brænde eller såkaldt fast biomasse, hvis man skal dømme efter EU-Kommissionens statistik.
To tredjedele af EUs vedvarende energiproduktion stammer fra biomasse, først og fremmest træer.

Storbritannien, som nu ganske vist træder ud af EU, gik fra en
import i 2008 på 500.000 tons træpiller til ti år senere (2018)
atb importere , 8.000.000 tons
Denne træmasse bliver så anvendt i stedet for kul.
Fordi udledningen fra kul tæller med i CO2-regnskabet, mens afbrænding af træer stort set ikke tæller med i henhold til det internationale regelsæt.

Meget af den importerede træmasse ender på Drax Power Station i Yorkshire, som tidligere var et af Europas største kulkraftværker, men nu takket være store subsidier er omlagt til brænde.
Trist nok har det medført højere reelle udledninger end før, hvis vi ser på hele produktionscyklussen.

Hvad der kan slås fast, er, at EUs import af træmasse er steget og også i fremtiden vil stige.
Og her er pointen: Afbrænding af træer er sandsynligvis til større skade for den lokale luft end afbrænding af kul.
Atomkraft udleder derimod overhovedet ingen partikler.

BRÆNDE VÆRRE END KUL

Her må vi blive lidt tekniske: Alt, hvad der brændes, udleder kvælstofoxider (NOx) og fine partikler.
Det er disse komponenter, der fører til lokal forurening, som igen er farlig for folkesundheden.

Fine partikler er ofte en overset fare.
Her angives udledning (af fine partikler?) pr. gigajoule:
Træ 625 gram.
Gas: 0,5 gram.
Kul: 387 gram.
Atomkraft: NUL

Den britiske miljøorganisation Biofuelwatch har undersøgt, hvordan det er gået med den lokale partikelforurening, efter at Drax blev omlagt fra kul til brænde.
Udledningen er gået frabl. 382 tons i 2008
og otte år senere steget til 897 tons i 2016.

Særlig slemt er det, at Drax udleder meget små partikler, som gør ekstra stor skade i menneskekroppen.
BBC har stillet Drax’ ledelse forskellige spørgsmål om denne forøgede forurening.
Men fik bare det svar, at den lå inden for de grænser, der er fastlagt af myndighederne.

Træpiller vil således fortsætte med at være en stadig stigende del af både Tysklands og EUs energiproduktion.

DANSK BIOMASSE

Cirka 70 procent af den danske partikelforurening kommer fra brændefyring.
Nationalt Center for Miljø og Energi vurderer, at 550 dør for tidligt hvert år som følge af brændefyring.

EUTROPAs DOBBEOTMORAL

I hele EU skal der brændes mere skov af, mens man brokker sig over, at Amazonas står i flammer for at give mere plads til biobrændsel.

Forskerne har beregnet, at 1100 flere mennesker dør årligt, end hvis Tyskland havde beholdt atomkraften.

FORSØG PÅ ET SAMMENDRAG

 • Tilskud:
  Den Tyske minister for energi og miljø Peter Altmaier sagde
  (20 February 2013 ?) at omkostningerne i forbindelse med den planlagde plan for reform og restructure af landets energisektor ved udgangen af 2030verne kunne nå €1 trillion.
  Eller 1,50 € per dag for hver tysker.
  Dette angives som (kun) at være omkostninger til at vedligeholde tilskud.

Følgende er fra Weekendavisens artikel:

 • Forureningsomkostninger:
  (local air pollution emissions.)
  “Overall, we estimate that the social cost of the phase-out to German producers and consumers is $12 billion per year.”
 • Højere udgifter til elektricitet.
  Man læser: “Tyskerne er gået fra at have en elpris inklusive net leje og afgifter, som lå langt under gennemsnittet i EU, til nu at have den højeste elpris i EU.”
  Dette vil være svært at kvantificere. Men:
  – Høje elpriser vil bevirke lavere forbrug og overgang til andre
  former for energi.
  Fx mindre el-varme og færre varmepumper.
  – Det kan argumenteres at disse omkostninger i realiteten er
  inkluderet i de €1 trillion omtalt øverst oppe.
  Alligevel tillader jeg mig at anslå: 7000 kWh pr. indbygger pr. år
  @ 5 €cent per kWh (extra omkostninger)
  Eller 1 € per dag for hver tysker.
 • Dødsfald:
  “Forskerne har beregnet, at 1100 flere mennesker dør årligt, end hvis Tyskland havde beholdt atomkraften.”

Og helt for egen regning.

 • Medansvar for den globale klimakrise:

Man kan regne sig frem til at hver tysker – børn som gamle – betaler mellem 1,50 og 2,50 Euro dagligt i perioden fra 2010, da Energiewende blev lanceret, til år 2030 hvor det ikke mere kan skjules at pengene var spildt.