englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
_______________________________________________________________

(11 Marts 2011)

Fukushima TsunamiEt jordskælv og en efterfølgende tsunami ramte området omkring Fukushima på Japans østkyst.
Selve tsunamien krævede tæt ved 20.000 ofre.
Men selv om de tre, der døde ved kraftværket, ikke døde som følge af ioniserende strålig, så blev det snart det dominerende emne i debatten.

Naturligvis blev der distribueret jod-tabletter og foranstaltet store evakueringer.
For at imødegå en udbredt frygt for en ikke eksisterende fare følte politikere sig nødsaget til at opretholde disse evakueringer også længe efter det var berettiget.
Hvis det overhovedet var berettiget i første omgang.
Natural Radiation EU
For at forstå dette, må man huske at der var opblæst en hysterisk frygt og at en politiker vil risikere sin politiske fremtid hvis han ikke viser handlekraft eller kan beskyldes for at udsætte befolkningen for farer.
For at være på den sikre side, blev grænsen for tilladelig stråling sat til en millisievert per år.
Mindre end halvdelen af det vi allesammen er udsat fra naturlige kilder.

Støvmasker BørnAlligevel kom der noget godt ud af frygten.
For at beskytte mod radioaktivt støv, var der megen brug af ansigtsmasker.
Dette reddede mange fra skader fra det asbest-støv, der var hvirvlet op fra de ødelagte bygninger.

Det er nemt at være bagklog og sige at der skulle have været en helt anderledes kraftig mur til at beskytte reaktorerne.
Eller bygget længere oppe på land og haft større udgifter til kølevand.
Der kunne også have været et bedre kølesystem eller man kunne have lyttet til svenske forslag om at lave et filter, som man havde ved reaktorerne ved Barsebäck.
Endeligt var det uansvarligt at vente for længe før man brugte saltvand til køling.
Selv om japanerne er dygtige og samvittighedsfulde, fejlede man da man flere gange tidligere overhørte advarsler fra Det Internationale Atomenergiagentur.
Fukushima Fier in the OIL
MEN
Når formålet er at skabe frygt og sensation, er det tilsyneladende sådan at hensigten helliger midlerne.
Danmarks Radio kunne tilsyneladende ikke finde noget, der var tilstrækkeligt rædselsvækkende fra kraftværket.
I stedet vistes en røgsøjle fra et brændende olieraffinaderi.
Således bliver det let for alle at forstå den uhyggelige – næsten ikke eksisterende – fare ved radioaktiv forurening.

Stadigvæk er det svært at forstå hvorledes denne fanatiske propaganda og de klare fejl ved kraftværket kan begrunde den næsten panikagtige diskussion om kernekraft i Europa, hvor der ikke er fare for en tsunami.

Panik og Følger

 • De store evakueringer, der senere viste sig at være unødvendige, medførte meget store skader på de mange som frygten havde ”jaget fra hus og hjem”.
  Både fysiske og psykologiske skader – endog selvmord.
  Ifølge officielle kilder: Vel over 1000 dødsfald forårsaget af evakueringerne.
 • Hvis tilgængelige oplysninger står til troende, har disse skader langt overskredet de, næsten hypotetiske, skader fra den, trods alt meget begrænsede, forøgede radioaktivitet som befolkningen ville have været udsat for, hvis de kunne have returneret hjem.
 • På den måde vil jeg hævde at de ansvarlige for disse urimeligt mange “evakueringsdødsfald” ikke findes i forbindelse med kraftværket, men blandt de selvbestaltede miljøforkæmpere, der oppiskede en næsten ubegrænset, men ubegrundet, frygt.
 • I bagkundskabens klare lys og i forbindelse med behandling af teorien for J-value (justification value) kommer man frem til at ALLE de mange evakueringer var overflødelige og derigennem skadelige.
 • På internetsiden Forbes læser man også at Fukushimas refugees are victims of irrational fear. Not radiation.
 • Tilsvarende ses det at 75 % af evakueringer ved Tjernobyl var overflødige og derigennem skadelige.

MEN

Den største og næsten oversete skade kom fra den panikagtige lukning af over 40 velfungerende reaktorer.
Dette medførte en stærkt forøget forurening – både lokalt og globalt.

Fra en lidt rodet og måske upålidelig kilde Deaths from Nuclear Energy Compared with Other Causes. February 26, 2013 citeres følgende:
(Kort uddrag og oversættelse)

 • Ifølge World Data Bank, forøgede Japan brugen af fossile brændsler.
  Således genereredes 125 TWh mere fra kul, naturgas og olie.
  I alt resulterende dette i over 3.000 flere dødsfald og 31.000 alvorlige skader. (Årligt ?)
  Disse skader vil fortsætte indtil frygten er manet væk og de stansede reaktorer kan genstartes.
  Lidt flere detaljer kan findes på en anden post.
 • Fra Neutron Bytes (August 9, 2017) haves følgende:
  Hvis 10 kernekraftreaktorer genstartes i Japan inden marts 2019, falder værdien af importerede fossile brændstoffer med $4.55bn (€3.84bn).

Derudover kan jeg referere til følgende:
http://billothewisp.blogspot.co.uk/2013/08/fukushima-hidden-epidemic.html
Og, lidt bedre: The Lancet 2007
– – The Lancet anses normalt som meget pålideligt og graph side 983 er
– – meget illustrativt.

National Geographic
prøver at give en objektiv vurdering.
Strengt taget er de mange kommentarer meget illustrative.
De giver et godt billede af den folkelige misinformation.

Oprydningen

Omkostningerne i forbindelse med oprydning er tilsyneladende ved at løbe løbsk.
For detaljer henviser jeg til en anden side.

Oceanet

Det oplyses at udslippet af radioaktivt materiale har været mellem
500 PBq og 1000 PBq eller 10^18 Bq
World Nuclear angiver: “Eventually a total of some 940 PBq (I-131 eq)”
Med sædvanlig sans for (fiktiv) nøjagtighed angives 11.346×10^18 Bq.
Jeg tillader mig at tvivle på dette tal, der er ti gange mere end de 10^18 Bq jeg regner med.
Samme sted angives at den samlede radioaktivitet i alle oceaner fra Potassium 40 er 14.000×10^18 Bq, eller 1000 gange mere.
I forbindelse med de mange tal, vil man savne oversigt over radioaktivitet udledt fra afbrænding af fossilt brændstof.

Tilsvarende må man undres over hvordan det er muligt for Greenpeace at komme så tæt på (påstået) dumping i oceanet, at der er muligt at få de billeder, der findes her.

Det Pacifice Ocean dækker 165 millioner km^2 og indeholder 66 millioner km^3 vand.

Hvis man antager at alle disse 1000 PBq (10^18 Bq) bliver jævnt fordelt over 1 % af oceanet til en dybde på 50 m, og ikke medtager at størsteparten vil synke ned vil man få 12 Bq/kg.
Hvis man derefter overvejer at sådan 90 % af det radioaktive udslip var jod 131 (se side 116 i UNSCEAR 2013 Rapport)
Ja så vil højst 2 Bq/kg være tilbage på tidspunktet for de mange rædsels-beretninger.
Desuden har the US National Academy of Science meddelt, at der er fundet et 7 Bq/m^3 137 Cs af affald fra Fukushima nærved den Kanatiske kontinentsokkel.
Dette må have været temmeligt svært at måle, når men tænker på at der allerede findes 10.000 Bq/m^3 fra naturlige kilder.

For at sammenligne med noget, der er nærmere, nævnes at vi alle bærer rundt på omkring 65 Bq/kg (65.000 Bq/m^3) som del af det menneskelige legeme, eller at 100.000 Bq/m^3 radon var fundet i en beboet bygning. (Watras Incident, som diskuteret på en anden post.)
100.000 Bq/m^3, som luftforurening, er ‘sådan bare’ 1000 gange det der normalt tolereres.
Ret mig hvis det er forkert.

Fukushima Greenpeace Hvis man tager alt dette i betragtning er det svært af forstå hvorledes veletablerede “grønne organisationer” kan vise kort der viser “alvorlig fare” fra radioaktiv forurening hele vejen ind over den Amerikanske vest-kyst.
1 RAD = 10 mSv
Selv denne enhed er (bevidst?) forvirrende og vil ikke have nogen mening.

Hvis du stoler på World Nuclear eller Atomic Insights, vil det følgende være interessant:

 • En silt barriere har i lange tider været i funktion, og har forhindret forureningen i at nå oceanet, hvor fortyndingen bevirker at radioaktivitet ikke kan måles i havvand udenfor havnen.

Senere beretninger om store forureninger fra lækkende tanke er vildt overdrevne.
Formentligt direkte bedrageri.

En mere neutral opgørelse af situationen kan findes her.

Hvis du er glad for YouTube og har set “The Ocean of Death”, vil jeg tro at du alligevel kommer i tvivl når du ser at de mange fisk er så påvirkelige at de kan mærke en forøgelse af radioaktiviteten fra 11.000 til 11.007 Bq/m^3.
I modsætning til radioaktivitet; er fisk relativt påvirkelige af ændringer i vandets saltindhold.
Således, hvis det ikke er direkte falskneri, kan de døde fisk måske findes udenfor et af-saltningsanlæg for havvand.
Måske ville det også være interessant at se lidt på den sidste tabel i et indlæg fra UNSCEAR.
Her kan det ses at den radiologiske tolerance for fisk er ti gange den for dyr og fugle.
Du vil måske få trøst ved at se hvorledes både planter og dyr trives i den stærkt radioaktive og lukkede zone ved Tjernobyl.

Så vidt jeg kan forstå er Tepcos grænser at forurening af grundvand ikke må overskride 5 Bq/L af beta stråling fra radioaktive materialer og 1 Bq/L fra cæsium-134 og cæsium-137.
Dette skal igen sættes i relation til den naturlige radioaktivitet i den menneskelige organisme – mere end ti gange så meget: 65 Bq/L.
I oceanet: 11 Bq/L
Natural Radiation EU
For at være på den sikre side, fastsatte man (helt arbitrært) en grænseværdi på en millisievert/år.
Dette er kun en tiendedel af det mange europæere har været udsat gennem hele deres liv.

Min konklusion er klar:
Noget er råddent!

Men hvor?

Hvis du ikke er træt, kan du finde lidt af svaret her:

Meget mere

2018 giver World Nuclear en grundig og forhåbentligt ærlig vurdering af situationen.

På Wikipedia finder man en grundigt, lidt forsigtig, men formentligt ærlig vurdering.

Tilsvarende for Videnskab.dk, der hæfter sig ved de meget lave grænseværdier.

Miljøforkæmperen George Monbiot, der oprindeligt var imod kernekraft, blev overbevist om kernekraftens relative sikkerhed efter, hvad han betegner som de begrænsede skader ved reaktorerne efter jordskælvet og tsunamien i Japan.

Jeg tillader mig at gentage at vi alle sammen bærer rundt på 65 Bq/kg som et resultat af vores liv på jorden.
I alt over 4000 radioaktive henfald per sekundt !

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe